Skulpturpark i Ekebergskogen: Bystyrevedtak bryter NML

NOA har påklaget vedtaket i Oslo bystyre som gir nye reguleringsbestemmelser for Ekebergskogen. Vedtaket bryter etter NOAs mening en rekke ulike bestemmelser i Naturmangfoldsloven (NML).

Reguleringsvedtaket muliggjør omfattende inngrep i skogen gjennom etablering av skulptur – og kulturminnepark, i et område som til nå har vært regulert som friområde. Ekebergskogen er et rikt og særegent naturområde med stor rekreasjonsverdi. Les NOAs klage og dokumentasjonen som er sendt Fylkesmannen i Oslo og Akershus.