Uttalelse – bygging av landbruksvei på Tømt

NiNF har sendt høringsuttalelse til Nordre Follo kommune om søknad om bygging av landbruksvei på Tømt.

Gnr 68 brnr 1 i Nordre Follo kommune – søknad om bygging av
landbruksvei – høringsuttalelse

Naturvernforbundet i Nordre Follo (NiNF) viser til brev av 5. oktober, ref 21/00346-9. og avgir
høringsuttalelse i saken.

Sammendrag
NiNF setter stor pris på at kommunens politikere har ivaretatt allmennhetens rett til
medvirkning i saker vedrørende miljø ved å sende saken tilbake til administrasjonen for ny
behandling.

NiNF vil rette kritikk mot landbrukskontoret fordi det ikke har fulgt forvaltningslovens § 17
om utrednings- og informasjonsplikt når det nå sender saken ut på høring. NiNF har funnet
flere dokumenter som er relevante for saken og som enten burde vært referert eller lagt ved
høringsbrevet.

NiNF konstaterer at kommunen har stilt som betingelse at kun skal benyttes egnede,
naturlige, rene masser eller sprengstein i veianlegget. Vi finner det klanderverdig at
tiltakshaver allerede har påbegynt arbeidet uten at tillatelse er gitt og at de masser som hittil
er benyttet ikke er i henhold til tillatelsen. Veianlegget er i så fall å betrakte som ulovlig.

Saksbehandling
I brevet fra landbrukskontoret opplyses det ikke at saken allerede er fremmet til utvalg for
klima, teknikk og miljø med en positiv innstilling både fra kommunedirektøren i Nordre Follo
kommune og fra landbrukskontoret.

I innstillingen fra kommunedirektøren opplyses det bl.a. «at søker opplyser at veien skal
brukes til skogbrukstiltak som hogst, planting og ungskogspleie. Det er også en fordel å kunne
kjøre over egen eiendom og ikke behøve å kjøre traktor rundt til Oppsandsveien fra
driftssenteret på Tømt».
Dette er opplysninger som ikke fremgår av det søknadsskjema NiNF
har fått tilsendt som grunnlag for vår uttalelse. NiNF antar derfor at det foreligger en mer
utfyllende søknad fra tiltakshaver.

NiNF er meget kritisk til at ikke landbrukskontoret gir oss alle relevante dokumenter når vi får
en sak til uttalelse. Vi utelukker derfor ikke at det kan være flere dokumenter i denne saken
som er holdt utenfor vårt kjennskap.

NiNF konstaterer at saken i prinsippet er ferdigbehandlet fra administrasjonens side, og ser
av møteprotokollen den 29.09.2021 at Utvalg for klima, teknikk og miljø har fattet følgende
vedtak:

«Saken tas ikke til behandling, og sendes tilbake til administrasjonen slik at søknaden kan
legges ut til høring før den igjen kommer til behandling i utvalget.»

NiNF konstaterer at både landbrukskontoret og kommunens avdeling for Byggesak, avdeling
for tilsyn og juss, har behandlet saken uten å ta hensyn til § 6.1 i Forskrift om skogbehandling
og skogdrift i Oslo og nærliggende kommuner. NiNF viser til at allmennhetens deltakelse i
beslutninger vedrørende beslutningsprosesser i saker vedrørende miljø også er slått fast i
Århus-konvensjonens artikkel 6 pkt 2 og 3 og i miljøinformasjonslovens § 20. NiNF setter stor
pris på at kommunens politikere har ivaretatt allmennhetens rett til medvirkning i saker
vedrørende miljø ved å sende saken tilbake til administrasjonen for ny behandling. NiNF
håper dette bidrar til å øke bevisstheten i både administrasjonen og landbrukskontoret når
det gjelder lover og forskrifter på miljøområdet herunder medvirkning fra allmenheten i
saksbehandlingen.

Nytteverdien av tiltaket
Bygging eller ombygging av landbruksveier er et tiltak som kan ha betydelige konsekvenser
for naturen. NiNF har ikke land- og skogbruksfaglig kompetanse til å vurdere hvilke veilklasser
som er hensiktsmessig å bygge for å drive forsvarlig skogsdrift i det enkelte tilfelle. NiNF ser
imidlertid at det ligger et betydelig økonomisk incitament for grunneiere å benytte
rivningsavfall fra bygningsindustrien i veibyggingen. Dette kan føre til at det søkes om en
høyere veiklasse enn det som egentlig er behovet.

NiNF etterlyser en kost- nytteanalyse i landbrukskontorets saksbehandling. Analysen må
omfatte nødvendig veistandard sett i forhold til den skogpleie som skal finne sted og det
inntektspotensialet som vi vet ligger i mottak og deponering av rivningsavfall. NiNF ser i dette
at det også kan være en miljøgevinst i et forsvarlig mottak av rivningsavfall, noe som også må
tas med i analysen.

Bruk av fyllmasser i veikroppen
NiNF har merket seg at søknadsskjemaet om nybygging og ombygging av landbruksveier ikke
inneholder plikt til å oppgi hva eventuelle bærelag i veikroppen skal bestå av. Kommunene
rundt Oslo opplever stort press fra entreprenører som vil deponere overskuddsmasse fra
byggeplasser, herunder rivningsavfall som skal resirkuleres. NiNF har forelagt
problemstillingen for landbrukssjefen som opplyser at i tråd med veiledning fra

Statsforvalteren er det tillatt å gjenbruke rene rivningsmasser av betong, stein og lignende i
landbruksveilegemet så lenge det ikke er forurensede masser. NiNF vil påpeke at selv om en
veileder åpner for bruk av rivningsmasser, kan kommunen sette egne vilkår, ikke minst for å
unngå at våre skogsbilveier i realiteten blir store massedeponier, sågar «villfyllinger».

NiNF erfarer at det ikke er en nasjonal sertifiseringsordning for rivningsmasser som omfatter
innhold og opprinnelse. Prøvetaking for kontroll av grenseverdier for farlige stoffer og
fortløpende kontroll av inntransporterte masser er omfattende og krevende. Uten kontroll kan de utgjøre en stor forurensningsfare. En sertifiseringsordning for bruk av rivningsavfall i
landbruksveier må komme på plass og NiNF ber Nordre Follo kommune ta initiativ til dette.

I denne konkrete saken viser NiNF til kommunedirektørens innstilling pkt 3:
«Det skal i bygging av landbruksveianlegget kun benyttes egnede, naturlige, rene masser.
Sprengstein kan og benyttes. Renhet og opprinnelse skal kunne dokumenteres».

Dette utelukker bruk av rivningsavfall i dette veianlegget.

Befaring
NiNF har vært på befaring på veianlegget og snakket med grunneier. Han var allerede i gang
med å bygge veien. Etter det vi forsto på ham var den nye veien allerede godkjent. NiNF kan
ikke finne dokumentasjon på at kommunen har gitt tillatelse til oppstart og har varslet
byggesakskontoret om forholdet. Ved befaringen ble det også observert biter av leca-blokker
i fyllmassen noe som tyder på at vi kan være i ferd med å få et nytt, ulovlig massedeponi på
stedet.

NiNF finner det klanderverdig at tiltaket er påbegynt uten at tillatelse er gitt.

Konklusjon
NiNF setter stor pris på at kommunens politikere har ivaretatt allmennhetens rett til
medvirkning i saker vedrørende miljø ved å sende saken tilbake til administrasjonen for ny
behandling.

NiNF vil rette kritikk mot landbrukskontoret fordi det ikke har fulgt forvaltningslovens § 17
om utrednings- og informasjonsplikt når de nå sender saken ut på høring. NiNF har funnet
flere dokumenter som er relevante for saken og som enten burde vært referert eller lagt ved
høringsbrevet.
NiNF konstaterer at kommunen har stilt som betingelse at kun skal benyttes egnede,
naturlige, rene masser eller sprengstein i veianlegget. Vi finner det klanderverdig at
tiltakshaver allerede har påbegynt arbeidet uten at tillatelse er gitt og at de masser som hittil
er benyttet ikke er i henhold til tillatelsen. Veianlegget er i så fall å betrakte som ulovlig.