Uttalelse – bygging av landbruksvei ved Langen

NiNF har sendt følgende høringgsvar til Nordre Follo kommune, vedrørende landbruksvei ved Mjøvik gård.

Gnr 95 brnr 3 i tidligere Ski kommune – søknad om endring av
veiklasse – høringsuttalelse

Naturvernforbundet i Nordre Follo (NiNF) viser til brev av 7. oktober, ref 18/00245-70, og
avgir høringsuttalelse i saken.

Sammendrag
NiNF anser at veien på gnr 95 brnr 3 i tidligere Ski kommune er ulovlig bygget. Det er ikke
dokumentert en skogbruksfaglig grunn til oppgradering av veien til veiklasse 7. Det er fattet
et politisk vedtak om at anlegget skal tilbakeføres til den standard som det opprinnelig er gitt
tillatelse til. I dette er det vurdert at fordelene ved å gjøre det er større enn ulempene. NiNF
støtter vedtaket og er tilfreds med at økonomiske hensyn ikke trumfer hensynet til
naturverdiene i Marka.

NiNF vil rette kritikk mot landbrukskontoret fordi det ikke har fulgt forvaltningslovens § 17
om utrednings- og informasjonsplikt når det nå sender saken ut på høring. NiNF har funnet
flere dokumenter som er relevante for saken, og som enten burde vært referert eller lagt ved
høringsbrevet. NiNF kan heller ikke se at allmennheten på noe stadium i saksbehandlingen er
gitt anledning til medvirkning.

Bakgrunn
NiNF registrerer at denne saken startet i 2019 da grunneier Ola Moe fikk tillatelse til anlegg
av 1400m traktorvei i veiklasse 7, samt velteplass for tømmer langs eksisterende skogsbilvei.
Det er avdekket at grunneier har bygget veien i veiklasse 3 i strid med den tillatelse som ble
gitt, har bygget velteplassen større enn omsøkt og etablert flere snuplasser langs traseen.

Kommunen påla den 30. januar 2020 umiddelbar stans i arbeidet, et pålegg som ble påklaget
til Statsforvalteren uten at klager fikk medhold. På det tidspunkt var ca. 900 m av veien
ulovlig bygget.

Grunneier søkte den 10. oktober 2020 om godkjenning av den ulovlige veien i veiklasse 3 og
at alle snuplassene kunne beholdes, unntatt en. Søknaden ble behandlet i utvalg for klima,
teknikk og miljø (KTM) den 17. mars 2021. KTM fattet følgende vedtak: «Søknaden avslås. Søker plikter å holde seg til opprinnelig tillatelse og alle tiltak ut over denne tillatelsen skal
tilbakeføres til opprinnelige tilstand».

Vedtaket ble påklaget til fylkesmannen som opphevet kommunens avslag. Avslaget
innebærer at kommunen må ta stilling til søknaden om oppgradering på ny, og begrunne et
eventuelt avslag ut fra de hensyn som skal tillegges vekt etter landbruksveiforskriften.
Saken skal behandles på ny av KTM høsten 2021.

Saksbehandling
NiNF kan ikke se at saken ovenfor oss er tilstrekkelig belyst fra landbrukskontorets side. NiNF
er meget kritisk til at landbrukskontoret ikke sender med alle relevante dokumenter når vi får
en sak til uttalelse. Vi utelukker derfor ikke at det kan være flere dokumenter i denne saken
som er holdt utenfor vårt kjennskap.

For øvrig vil vi bemerke at vi ikke kan finne at allmennheten har fått uttale seg på noen
stadier i saken siden den første søknaden om veibygging i 2019. Dette til tross for at det er
flere lover og regler som regulerer dette. Vi nevner:

– Konvensjon om tilgang til miljøinformasjon, allmenn deltakelse i beslutningsprosesser og
tilgang til rettsmidler vedrørende miljø av 25. juni 1998 (Århuskonvensjonen)
– Lov om rett til miljøinformasjon og deltakelse i offentlige beslutningsprosesser av
betydning for miljøet av 9. mai 2003 (Miljøinformasjonsloven)
– Lov om naturområder i Oslo og nærliggende kommuner av 5. mai 2009 (Markaloven)
– Forskrift om skogbehandling for skogsområder i Oslo og nærliggende kommuner (Marka)
av 2. april 1993

NiNF fikk saken den 9. oktober 2021 med uttalelsesfrist til 20. oktober 2021. 11 dager er en
alt for kort tidsfrist til at vi har kunnet gå igjennom saken på en forsvarlig måte, noe vi
beklager sterkt.

NiNFs vurderinger
Landbrukskontoret fremstiller saken som en ren søknad om oppgradering av veistandard.
NiNF er ikke enig i denne tilnærmingen. Fordi veien ikke er bygget etter den tillatelse som
opprinnelig var gitt, anser NiNF den som ulovlig. Saken dreier seg derfor om godkjenning av
en ulovlig bygget vei som har skadet vesentlige naturinteresser i Marka. En godkjennelse av
en ulovlig bygget vei vil skape presedens og føre til uholdbare tilstander i marka spesielt og i
Nordre Follo generelt. Nordre Follo Kommune må derfor ta stilling til omfanget av og
alvorligheten i de brudd på bestemmelsene som har funnet sted. En anmeldelse om
miljøkriminalitet må vurderes

Veien ble opprinnelig omsøkt og godkjent bygget som landbruksvei klasse 3 – traktorvei.
Dette i samsvar med den skogsdrift som skal drives i området. At den nå er bygget ulovlig i
klasse 7, må derfor ha andre formål en ren skogsdrift.

NiNF er kjent med at kommunene rundt Oslo opplever stort press fra entreprenører som vil
deponere overskuddsmasse fra byggeplasser, herunder rivningsavfall som skal resirkuleres.
Det ligger derfor et betydelig økonomisk incitament for grunneiere å benytte rivningsavfall
fra bygningsindustrien i veibyggingen. Dette kan føre til at det søkes om en høyere veiklasse
enn det som egentlig er behovet eller at man som her bygger ulovlig med et håp om
godkjenning på et senere stadium.

Slik vi har forstått det har landbrukskontoret i den opprinnelige tillatelsen stilt krav om kun
bruk av rene masser i form av naturlige, mineralske jord- og løsmasser som grus, sand, stein
og leire i veianlegget. NiNF er derfor forbauset over at landbrukssjefen i en e-post til oss den
1. september 2021 skriver at det er levert dokumentasjon med analyser av prøver som viser
innhold under grenseverdier for farlige stoffer på de masser som er benyttet i veilegemet.
Dette indikerer at det er benyttet rivningsmasser av betong, stein og lignende fra
byggeplasser i veilegemet og at landbrukskontoret må ha hatt opplysninger om dette. Er det
tatt mange prøver, kan man også se om det er tilkjørt mere masse til området enn det som
skulle være naturlig for en traktorvei klasse 3.

NiNF kan ikke finne opplysninger som dokumenterer at det skal drives fremtidig skogsdrift i
området som tilsier behov for skogsbilvei klasse 7. For NiNF synes det derfor klart at det
ligger en økonomisk forretningside bak de ulovlige forholdene i denne saken – mottak og
deponering av masse fra ulike utbyggingsprosjekter. Vi ser det som svært kritikkverdig at det
opprettes «villfyllinger» og massedeponier i Marka.

Konklusjon
NiNF anser at veien på gnr 95 brnr 3 i tidligere Ski kommune er ulovlig bygget. Det er ikke
dokumentert en skogbruksfaglig grunn til oppgradering av veien til veiklasse 7. Det er fattet
et politisk vedtak om at anlegget skal tilbakeføres til den standard som det opprinnelig er gitt
tillatelse til. I dette er det vurdert at fordelene ved å gjøre det er større enn ulempene. NiNF
støtter vedtaket og er tilfreds med at økonomiske hensyn ikke trumfer hensynet til
naturverdiene i Marka.