Solli skianlegg for langrenn- og skiskyting må skrinlegges

Naturvernforbundet i Oslo og Akershus og Naturvernforbundet i Asker har sendt dette brevet til alle politikere i Asker

                                                                                                                  Vøienvolden 27. april 2016

Til Asker kommunestyre                                                       

Solli skianlegg for langrenn- og skiskyting må skrinlegges

Det planlagte skianlegget på Solli vil medføre så omfattende og negative konsekvenser for kulturlandskap, kulturminner, biologisk mangfold og friluftsliv at det ikke kan godkjennes i henhold til markaloven.

Anlegget oppfyller ikke Norges Skiforbund/Norges Skiskytterforbunds krav til et tidsmessig langrenn- og skiskytingsanlegg.

Skianlegget er planlagt uten kunstig snøproduksjon. Det finnes ikke vann til snøproduksjon i området.

Av disse grunner må skianlegget på Solli skrinlegges.

1. Markalovens krav til idrettsanlegg

Alle tiltak som planlegges i Marka og må vurderes på grunnlag av markalovens formål om å fremme og tilrettelegge for friluftsliv, naturopplevelse og idrett og bevare et rikt og variert landskap og natur- og kulturmiljø med kulturminner.

I henhold til markalovens § 5 er bygge- og anleggstiltak i Marka forbudt. Loven åpner imidlertid for at det bl.a. kan anlegges utfartsparkeringsplasser, langrennsanlegg og skiskytingsanlegg.

Vilkåret for å gi tillatelse etter markalovens § 14 første ledd er at fordelen ved tiltaket må anses større enn de skader og ulemper tiltaket vil medføre for friluftslivet, naturmiljøet eller de allmenne interesser (jfr. Ot. prp. nr. 23, side 46)

Energi- og miljøkomiteen presiserte at større anlegg i størst mulig grad må være samlokalisert og plassert så nær bebyggelsen som mulig, men slik at det samtidig legges vekt på befolkningens behov for grønne omgivelser og turområder.

2. Asker kommunes svar på Miljøverndepartementets krav om samlokalisering.

Miljøverndepartementet krevde i oppstartstillatelsen datert 18.04.2012 at Asker kommune i samarbeide med omliggende kommuner og organisasjoner måtte utrede og foreta en vurdering av behovet for et ski- og skiskytingsanlegg ved Solli gård i et regionalt perspektiv, både i forhold til eksisterende og planlagte anlegg.

I et notat til Fylkesmannen i Oslo og Akershus datert 22.10.2012 ga Asker kommune følgende svar:

Et regionalt anlegg vil ikke vil kunne ta unna for treningsbehovet ettersom et anlegg med 30 skyteskiver i løpet av en hverdagskveld vil kunne ta i mot maksimalt 60 utøvere, og klubbene i regionens behov er langt større enn dette. Asker kommune har vært i dialog med Bærum, Røyken og Lier, men har konkluderte med at Asker kommune trenger et anlegg for lokal trening og lokale renn, da større konkurranser kan avvikles i Fossum og Holmenkollen.

Askers tidligere vedtak om å bygge sitt eget anlegg har stått i veien for reelle forhandlinger med nabokommuner om et felles anlegg, slik Miljødepartementet har forutsatt.

                                                                                                                                                                                      3. Beskrivelse av reguleringsområdet og de anleggsmessige konsekvensene i henhold til markaloven                                                                                                                              

Området der adkomstveien, parkeringsplassene og stadionanlegget er planlagt, er bratt, kupert, trangt og bevokst med stor, gammel granskog. Området bærer preg av at det har ligget urørt i lang tid. En liten bekk renner gjennom området.

Anlegget vil ligge i buffersonen til Solli gård, som Asker kommune har valgt som sitt viktigste kulturmiljø og kulturminne.

Anlegget vil medføre at flere kulturminner knyttet til trekullproduksjonen for Dikemark jernverk på 1700-tallet og en merket tursti blir ødelagt.

De meget omfattende terrenginngrepene som er nødvendige å bygge vei, parkeringsplasser og skistadion med skytebane vil totalt endre områdets karakter. Skytebanen vil framstå som et stort steinbrudd.

Etter et møte 06.04.2010 mellom fylkesrådmann, fylkesordfører, ordfører, rådmann og kommuneplanlegger, skrev rådmannen i et notat datert 13.04.2010 til formannskapet at fylkeskommunen var meget skeptisk til skiklubbens førstevalg (alt.1) når det gjaldt lokalisering og muligheten for å få dette gjennomført. De ville behandle saken, men anbefalte kommunen sterkt å fremme et annet alternativ.

På tross av henstillinger fra kulturminnemyndigheten og andre om å vurdere andre alternativer, har kommunen holdt fast på Sollialternativet.

Anleggets inngrepsmessige konsekvenser er klart beskrevet i Norconsults konsekvens­utredning (2015-01-09). I Norconsults rapport er 18 ulike temaer vurdert og konsekvens­gradert i …stor negativ, middels negativ, liten negativ og… stor positiv, middels positiv, liten positiv.

Av de 18 vurderte temaene er 15 vurdert til å ha  negative konsekvenser: Stor negativ – 3, middels negativ – 7, liten negativ – 5.

De 3 positive konsekvensene konsulentene har registrert er: 1. Idrett – stor, 2. Identitet – liten,                                                                                                                                                                                             3. Beite – liten

4. Sollianlegget vurdert opp mot anleggskravene til Norges Skiforbund/Norges Skiskytterforbund.

4.1 Godkjente anleggsplaner er en forutsetning for å kunne søke om spillemidler.

For at et anlegg skal kunne bli tildelt spillemidler, må det oppfylle kravene i NSF/NSSFs anleggsveileder. Disse kravene er utarbeidet i samarbeide med  Kulturdepartementet, som administrer spillemiddelordningen.

Administrasjonen i Asker kommune opplyser at søknaden om spillemidler først vil bli utarbeidet når reguleringsplanen er vedtatt.

Da det er viktig at politikerne vet om anlegget vil tilfredsstille anleggskravene når reguleringsplanen behandles, er prosjektet i det etterfølgende vurdert opp mot kravene i anleggsveilederen.

4.2 Lokalisering

Valget av Solli som område for skianlegget ble gjort av kommunestyret i 2005. Et hovedargument for å velge Solli, var at området var så snøsikkert. Vedtaket ble fattet uten at det var utredet om området tilfredsstilte anleggskravene.

4.3 Adkomst

NSF/NSSFs krav:

Anlegget må planlegges og tilrettelegges for at størst mulig andel av persontrafikken til og fra idrettsanlegget foregår ved bruk av kollektivtrafikk, til fots eller på sykkel og ski.

4.3.1 Adkomsten til Solli parkeringsplass

Solli er den mest brukte innfallsporten til Vestmarka i Asker om vinteren. Fra Sem til Solli er det 6 km, fra Asker stasjon 8 km, fra Dikemark 15 km. og fra Billingstad stasjon 14 km.

Veien til Solli er delvis kommunal og delvis privat og så smal at den ikke kan trafikkeres med vanlig buss. På utfartsdager blir veien stengt når  parkeringsplassen på Solli er full. Det oppstår tidvis trafikkaos og mange blir bøtlagt for å parkere ulovlig langs veien. Kommunen har vurdert å bygge ny vei fra Gamle Drammensvei, men dette alternativet vil iflg. kommunens saksbehandler ikke bli fremmet nå.

Det er derimot planlagt å utvide parkeringsplasser på Solli med 100 biloppstillingsplasser. Den økte parkeringskapasiteten vil sannsynligvis bidra til å forsterke adkomstproblemene.

4.3.2 Adkomsten fra Solliveien og Solli parkeringsplass til skistadion.

Avstanden fra dagens parkeringsplass til skistadion vil bli ca. 850 meter.  Det vil bli ca. 300 meter fra de parkeringsplassene som er planlagt sprengt inn i terrenget nedenfor skistadion og ca. 50 meter fra parkeringsplassen nærmest skistadion.

4.3.3 Konklusjon

Adkomsten til skianlegget tilfredsstiller ikke NSF/NSSFs krav

5. Reguleringsplan

NSF/NSSFs krav:

Det utarbeides reguleringsplan i samsvar med reglene i Plan- og bygningsloven, der det blir tatt hensyn til vern og pleie av landskap, terreng og vegetasjon og ta vare på og øke det biologiske mangfoldet.                                                                                       

5.1 Konklusjon:                                                                                                                                                                       Kommunens saksbehandler opplyser at naturmangfoldlovens §§ 8 – 12 vil bli tatt inn som en del av beslutningsgrunnlaget for vedtaket når planforslaget kommer opp til 2.gangsbehandling i bygningsrådet.                                                                                                                                                  

6. Fylkesmannens svar på kommunens konsekvensvurderingen av en utvidelse av skytebanen

Fylkesmannen har i brev datert 22.02.2016 svart på Asker kommunes brev av 31.08.2015 om flytting av skytebanen for å få nødvendig plass på arenaen til langrenn og hundekjøring:

Det endrete planforslaget vil få stor negativ konsekvens for landskapets mangfold og variasjon, samt landskapets helhet og sammenheng, og det vil ha en middels negativ konsekvens på landskapet som helhet. Den negative konsekvensen er økt i forhold til tidligere planforslag ettersom inngrepet og skjæringene i området er større og mer synlige enn det de var i tidligere forslag. Fylkesmannen anser dette som uheldig og ber Asker kommune veie fordelene ved en endret plassering opp mot de sterkt negative konsekvensene for landskapet.

Fylkesmannen uttaler samtidig at det kan bli aktuelt å vurdere om anlegget bør konsesjonsbehandles etter forurensningsloven.                                                              

Kommunens saksbehandler opplyser at kravet om endret plassering av skytebanen fra langrennsgruppa og hundekjørerne er så bastant at kommunen vil fremme forslag om det alternativet som Fylkesmannen har uttalt seg så kritisk til. 

Skytetidene er etter anmodning fra Fylkesmannen vurdert på nytt og nå foreslått til:

Vinter 01.10 – 01.04                     mandag – fredag                         0900 – 2100

                                                          lørdag                                          0900 – 1800

                                                          søndager og helligdager              1500 – 1900

Vår og høst 01.04 – 20.06            mandag – onsdag – fredag            1500 – 2100                                                        

                                                          lørdag                                           0900 – 1800                      

Sommer                                           tirsdag og torsdag                        0900 – 1800                                                                                                                                                

7. Langrennsløypene

7.1 NSF/NSSFs krav:    

Langrennsløypene må anlegges slik at de kan prepareres med moderne prepareringsutstyr, brukes selv om det er lite snø i løypene og belegges med kunstsnø på en grei måte.

7.1.1 Konklusjon:

Asker kommune valgte i  2005 Solli som område for skianlegget, fordi området var så snøsikkert. Alle vet hvordan klimaendringene har ført til at skisportens fremste talsmenn uttrykker stor bekymring for at snømangel kan true langrennsportens framtid. Alle setter sin lit til at kunstig snøproduksjon vil være redningen. 

Det første som alle som i dag planlegger skianlegg derfor gjør, er å lete etter områder der det er rikelig med vann til snøproduksjon.

På denne bakgrunn vil det være oppsiktsvekkende og uforståelig dersom politikerne i Asker i 2016 vedtar å bygge et skianlegg til mange millioner kroner på Solli (avsatt 15 mill. kroner i langtidsbudsjettet), der det ikke finnes vann til kunstig snøproduksjon.                            

7.2. Løyper

7.2.1 NSF/NSSFs krav:

Lengdeprofil av løyper i hensiktsmessig målestokk. Opplysninger om løypebredder med snitt i målestokk 1:50

7.2.2 Konklusjon:

Reguleringsplanområdet må utvides til å omfatte  løypene utenfor  skistadion. En løypeplan med lengdeprofil og løypesnitt må utarbeides som en illustrasjonsplan til reguleringsplanen. Dette må gjøres for å kunne vurdere hvilke terrengmessige og landskapsmessige konekvenser løypealegget vil medføre og for å vurdere at løypene oppfyller kravene til lengde, stigningsforhold m.m.                                                                                                                                                  

7.3 Universell tilrettelegging

7.3.1 NSF/NSSFs krav:

Anlegg som passer flest mulig med lett adkomst og parkering og tilrettelagte adkomster for rullestolbrukere og andre bevegelseshemmede.

 7.3.2 Konklusjon:                                                                                                                          

«Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne» stilte i  brev til Plan og bygningsavdelingen datert 03.12. 2012 krav om at anlegget ble tilgjengelig for alle. Planforslaget  tilfredsstiller ikke kravene til universell tilgjengelighet.                                                                                 

7.4 Bygninger                                                                                                                                           

7.4.1 NSF/NSSFs krav:

Bygninger for arrangementstekniske funksjoner på klubb- og kretsnivå – opplysninger om hvilke arbeider som skal gjøres.                                              

7.4.2 Konklusjon                                                                                                                                          

Det er planlagt garasje/varmebu (150 m2) for Skiforeningens løypemaskin og løypemaskinfører og et sekretariatsbygg (80 m2). Det er ikke planlagt oppholdsrom/garderobe for utøvere og publikum. Dette tilfredsstiller ikke kravene til et funksjonelt anlegg.

7.5 Naturinngrep og konstruksjoner                                                                                                    

7.5.1 NSF/NSSFs krav:

Langrennssporten er en idrett i pakt med naturen. Vi må derfor unngå store naturinngrep og konstruksjoner som ikke naturlig glir inn i landskapet. Anlegget skal planlegges og bygges i samsvar med lokal byggeskikk, og være tilpasset terrenget med små inngrep.                                                                                   

7.5.2 Konklusjon:

Dersom Sollianlegget blir bygget, vil det framstå som et skremmende eksempel på at langrenn og skiskyting ikke er idretter i pakt med naturen.

7.6 Kulturminner

7.6.1 NSF/NSSFs krav:

Utbyggingen skal ikke føre til tap av kulturminner

7.6.2 Konklusjon:

De meget omfattende omfattende landskapsinngrepene vil medføre tap av kulturminner.  Landskapsinngrepene og skytestøyen vil medføre at Solli som lokalt og regionalt vernet kulturmiljø  vil bli sterkt forringet.    

Med vennlig hilsen

Naturvernforbundet i Oslo og Akershus

Gjermund Andersen

Naturvernforbundet i Asker

Jan Häusler

 

Kopi: Asker kommune, Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Akershus fylkeskommune, Akershus skikrets, Oslo og Akershus skiskytterkrets, Oslo og Omland Friluftsråd, Skiforeningen, DNT Oslo og Omegn, Asker og Bærum historielag, Asker turlag