Sørkedalens kvaliteter som utvalgt kulturlandskap må sikres for fremtiden

Sørkedalen er anerkjent nasjonalt som et utvalgt kulturlandskap, og Oslo kommune må følge opp dette ved å utarbeide en kommunedelplan for Sørkedalen i den pågående revisjonen av Oslos arealplan.

I 2018 ble den vakre landbruksdalen Sørkedalen nord-vest i Oslo registret som et utvalgt kulturlandskap i Norge. I den pågående revisjonen av kommuneplanens arealdel i Oslo foreslår NOA at det utarbeides en kommunedelplan for Sørkedalen i medhold av markalovens § 6, med formål, innhold og retningslinjer som for Maridalen landskapsvernområde. Dette for å bevare det særegne og verdifulle preget i landbruksbygda, og naturmiljøet som hører til, samt friluftsverdiene for innbyggerne i hovedstaden.

NOAs forslag til retningslinjer for Sørkedalen innebærer at videre utbygging i Sørkedalen bare kan skje hvis det ikke går mot formålet om å ta vare på og opprettholde kulturlandskapet. Skogsdriften må tilstrebe et flersjiktet og fleraldret skogbilde, med naturlig foryngelse som mål.  Tidligere innmark og beite må restaureres tilbake til opprinnelig bruk. Dette er tiltak som vil komme truede arter tilknyttet både skog og kulturlandskap til gode. Kulturminner knyttet til landbruk, historie og industrielle anlegg må også fredes, restaureres og gjøres tilgjengelige for allmennheten. Og selvfølgelig ønsker NOA at det skal legges til rette for et naturnært friluftsliv. 

En slik plan sikrer at Sørkedalen blir bevart og utviklet som jord- og skogbruksbygd. Det bevarer det utvalgte kulturlandskapet og naturmangfoldet knyttet til dette samtidig som det fortsetter å være et bynært rekreasjonsområde og levende lokalsamfunn til glede og nytte for nåværende og kommende generasjoner. 

Les mer her:

NOAs innspill for hvordan Sørkedalen kvaliteter som utvalgt kulturlandskaps skal sikres

NOAs forslag til retningslinjer for Sørkedalen