Sørkedalsveien 150 m.fl. Huseby (boliger mv.)

NOV har i flere omganger protestert mot nedbyggingen av Husebyskogen og Husebyjordet inkludert tidligere forslag om bygging av boligblokker på deler av FO – tomten (Forsvarets overkommando sin tidligere tomt) på Huseby. Selv om det nye forslaget er betydelig nedtonet sammenlignet med tidligere forslag både med hensyn på arealstørrelse og arealbruk har NOV flere innvendinger. Økt befolkning vil pga. boligbyggingen, høyst sannsynlig, gi økt slitasje på naturmiljøet i Mærradalen. Det er ikke angitt hvor stor slitasjen vil bli eller hvilke konsekvenser dette vil ha.

Aktiviteter både i byggefasen og virkninger av økt befolkning mht. slitasje og påvirkning bør utredes. Det bør også redegjøres for andre konsekvenser for natur-, landskaps- og naturverdier, solforhold, støy og tilgjengelighet til områdene. Et erstatningsareal på 40 mål ble i sin tid lovet i forbindelse med ambassadeutbygging. I det tidligere forslaget var erstatningsarealer også inkludert. Det uheldige var at forslaget bestod av en rekke mindre fragmenterte arealer og ikke et sammenhengende grøntareal som på en bedre måte kunne ivareta grenser og korridorer mot Mærradalen.

Naturvernforbundet i Oslo Vest er i likhet med, bydel Vestre Aker og Plan- og bygningsetaten, opptatt av at erstatningsareal for den amerikanske ambassaden må inkluderes i planen. Man må også sørge for gode og tilstrekkelige hensynsoner mot både eksisterende vegetasjon, mot verneverdig slåttemark og mot Mærradalen. Boligblokkene bør kunne innplasseres på eksisterende asfalterte parkeringsplass og ikke ta store biter av turvei, skogholt eller annen vegetasjon utenfor parkeringsplassen.