Spennende artsfunn

I sommer ble det gjort spennende funn av to rødlistede sommerfugler på Nedre Ekornrud.

Artene som ble funnet er tiriltungesmalmott (NT), og liten bloddråpesvermer (VU).

Tiriltungesmalmott er et interessant funn, og det er hittil gjort få registreringer av denne arten på Østlandet.

Liten bloddråpesvermer er en krevende art, temmelig sjelden på Østlandet, i pågående tilbakegang og har forsvunnet fra mange av de kjente lokalitetene, også innenfor sitt kjerneområde.

Det fantes for inntil kort tid siden en relativt rik bestand med liten bloddråpesvermer på den nedlagte skytebanen i Prinsdal, som i dag skjøttes som blomstereng av Bymiljøetaten i Oslo.

Men fordi arten ser ut til å ikke tåle slått, så har den antakelig forsvunnet som reproduktiv bestand der.

Dette setter funnet på Nedre Ekornrud i perspektiv, og det gjør at forekomsten der blir ekstra viktig å ta vare på fremover.

På Nedre Ekornrud pågår det en områderegulering med mål om salg og utbygging av en eiendom oppe på fyllingen.

Naturvernforbundet i Nordre Follo har ved flere høringsrunder uttalt oss for bevaring av naturområdet på Nedre Ekornrud og mot enhver utbygging der, også på fyllingen.

Funnene av de rødlistede sommerfuglene, gjort av naturinteresserte privatpersoner, viser at området på Nedre Ekornrud innehar store naturverdier, men det viser også at området overhode ikke er kartlagt godt nok på artsnivå, og spesielt med hensyn til insekter.

På fyllingen er det mange fremmedarter, men det er også enormt med hjemmehørende arter, blant annet rødkløver.

Den soleksponerte, blomsterrike og tørre flata kan blant annet være levested for den sterkt utrydningstruete kløverhumla (EN).

Med de nye funnene, samt den kjente forekomsten med aksveronika (VU) i området, mener vi at det allerede finnes tilstrekkelig med informasjon til at utbygging på Nedre Ekornrud bør skrinlegges.

Men et absolutt krav må uansett være at det foretas en grundig insektkartlegging i området, på mest mulig gunstig tidspunkt, før noen avgjørelser for området kan tas og før kravet til et tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag kan anses oppfylt.

Naturvernforbundet i Nordre Follo vil fortsette å arbeide for bevaring av naturen og det spennende artsmangfoldet på Nedre Ekornrud, og mot enhver grad av utbygging der.