Statens vegvesen planlegger E18 gjennom Asker – les våre innspill

I følge stortingets klimaforlik skal økning av trafikken ikke tas med økt kollektivandel og ved sykkel og gange

– I følge stortingets klimaforlik skal økning av trafikken ikke tas med økt kollektivandel og ved sykkel og gange.
– Gir kostnadene for en utvidet E18 bedre samfunnsmessig uttelling hvis de kun blir brukt på et forbedret kollektivnett?
– Planen må støtte opp om dagens kommuneplan ved å fokusere på knutepunktene, og da særlig Asker sentrum.
– Vi er spesielt bekymret for den foreslåtte tverrforbindelsen ved Syverstad.
– Planprogrammet må drøfte om man skal legge til rette for rushtidsavgift.