Sterk lokal motstand mot nye hyttefelt ved Mylla

Torsdag 22. juni skal kommunestyret i Jevnaker møtes for å diskutere om det skal bygges nye hytter i Myllaområdet, helt nord i Marka. På møtet skal det bestemmes om arbeidet med en områderegulering skal bli satt i gang eller ikke.

Naturvernforbundet Oslo og Akershus besøkte området sammen med flere organisasjoner, hytteeiere og grunneiere.

Et slikt arbeid vil ta lang tid og kreve mye ressurser, før den konkrete områdereguleringen skal vurderes – og eventuelt vedtas – av politikerne i kommunen om et års tid. NOA mener at videre arbeid og utredninger er helt unødvendig fordi menneskene som påvirkes av nye hyttefelt i området er samstemte, – de vil ikke ha flere hytter der!

Selskapet Tinde ønsker å utvide hyttefeltet Elgkollen, som ligger helt øverst i Nordmarka, ved å bygge flere hytter i området. En utvidelse av hyttefeltet vil få store konsekvenser for natur og vilt, beitedyr, fastboende, hytteeiere og friluftslivet i Myllaområdet.

Naturvernforbundet inviterte til befaring i området torsdag 8. juni. Personer og organisasjoner som har gitt høringsuttalelse om saken tidligere ble invitert. Flere organisasjoner som Nordmarka beitelag, Jevnaker grunneierlag, Den Norske Turistforening, Jevnaker Jeger og Fisk og flere andre møtte opp, samt grunneiere, fastboende og hytteeiere. Vi inviterte også politikerne fra Jevnaker kommune, hvorav SP, SV og MDG stilte på befaringen. Det var bred oppslutning fra ulike interessegrupper representert på befaringen.  

 Under befaringen ble det tydelig at den lokale motstanden er sterk. Alle de fremmøtte var kritiske til bygging av flere hytter i området.  

– Hyttebyggingen er helt ødeleggende for viltet i området og inntektsgrunnlaget for grunneierne knyttet til jakt forsvinner . Viltet har allerede blitt fortrengt vekk av hyttefeltene som er bygget og den økte aktiviteten i områdene rundt, sa representanten fra Jevnaker Grunneierlag.

Rundt 4000 dyr slippes årlig på beite i området. Allerede nå opplever de som driver med sauebeite på Mylla at det er vanskelig å utnytte beiteressursene godt. Utbygging av et nytt hyttefelt vil gjøre det enda vanskeligere. De frykter at nye brukere av området vil ta lite hensyn til beitedyr. – Området er allerede belastet nok, og vi vil derfor ikke at det skal åpnes for mer bygging, skriver Lunner og Jevnaker Sauebeitelag i sin høringsuttalelse.

Dyrene som beiter hjelper å holde natur- og kulturlandskap i god stand. Skogbruk og beitenæringen har vært viktig for å holde Nordmarka i hevd i veldig mange år. Det er viktig for Marka at beitenæringen ikke forsvinner. Nordmarka beitelag er derfor negative til bygging av flere hytter.

– Et moderne hyttefelt kan sammenlignes med et vanlig boligfelt. Det har aldri vært snakk om å ha storfe gående og beite i et boligfelt, og det er heller ikke mulig å ha storfe gående og beite i et hyttefelt, skriver Nordmarka Beitelag i sin uttalelse.

Dersom det skal bygges flere hytter i området ser Nordmarka Beitelag det som eneste løsning at hyttefeltene gjerdes inn for å unngå at beitedyr går i hytteområdene.

Konfliktene blir mange og uoverkommelige hvis 30 ammekuer kommer på besøk blant hytter, folk og parkerte biler, forklarte beitelaget i uttalelsen.

Planen om et nytt hyttefelt tar heller ikke hensyn til friluftslivet.

Mylla-området som sted for naturopplevelse, ro og stillhet og rekreasjon vil bli kraftig negativt påvirket dersom flere hytter bygges og man får mer mennesker og biltrafikk i området. Ikke bare vil flere hytter føre til mer støy- og lysforurensning i området – hyttene vil også være synlige fra flere kjente og kjære utsiktspunkter i Nordmarka.

Hytteplanene vil også gå utover naturverdier i området. Det er registrert to naturtyper som er på listen over truede arter, Høgstaudegranskog og Gubbeskjegg. Det er også kartlagt gammel granskog og gammel fattig sumpskog, som begge har høy til svært høy lokalitetskvalitet.

-Planen for bygging av nye hyttefelt vil gi tap av natur, økt energibruk, og økt klimagassutslipp. Den vil også redusere naturmangfoldet og skade beitenæringen i området, skriver Naturvernforbundet i Gran og Lunner i sin høringsuttalelse.

– Arealforbruk som hyttebygging, er den viktigste årsaken til naturkrisen, og fører samtidig til store klimautslipp gjennom avskoging og nedbygging av natur, uttalte Truls Gulowsen, leder av Naturvernforbundet under befaringen. – Skal vi ha noen som helst mulighet til å nå klimamålene og naturavtalens mål for bevaring av natur innen 2030 må kommunene ta virkeligheten inn over seg og slutte å forbruke vår felles natur til helt samfunnsunyttige formål. Inngangsporten til Nordmarka, landets viktigste friluftslivsområde, er åpenbart ikke stedet for nye hyttefelt. Lytt til innbyggerne i Jevnaker og den massive motstanden i høringsuttalelsene og stopp planene. Nå!

Det er mange ulike interesser på spill. Det er likevel en klar enighet – vi vil ikke ha flere hytter i området.