Stopp hogst i Høyfjellsvangen

Tidligere i høst godkjente Gran kommune søknad om hogst på Høyfjellsvangen i Nittedal. NOA klaget på vedtaket. Området har svært stor biologisk verdi.

Ansvarlig for hogsten Viken Skog har denne uken opparbeidet driftsvei inn til det mest verdifulle området. Vi krever at hogsten stanses til klagen er behandlet. Dersom vi får medhold i klagen vil det ha lite å si dersom området allerede er hogget.

Alle vedlegg finner du nederst i saken.

Viken Skog har på vegne av en skogeier søkt om hogst i området Høyfjellsvangen i Nittedal. Hogsten skal foregå i to delområder, ett sør for Bergstjern og ett på østsiden av Bergstjern, inn mot til kommunegrensen mot Gjerdrum (Vedlegg 1). Kommunen (delegert myndighet) v/ landbrukskontoret for Hadeland og Nittedal har godkjent hogstsøknaden med noen mindre bemerkninger (Vedlegg 2).

NOA har påklaget godkjenningen for 4 teiger (Vedlegg 3). Kommunen har som førsteinstans avvist klagen og oversendt denne til SFOV (Vedlegg 4).

Kommunen har også avvist NOAs begjæring om oppsettende virkning. Statsforvalteren har varslet lang saksbehandlingstid pga stor saksmengde (Vedlegg 5). Viken Skog har denne uken opparbeidet driftsvei inn til det mest verdifulle bestandet. NOA sendte derfor 4. oktober et fornyet krav om oppsettende virkning (Vedlegg 6).

NOA har etterspurt miljøinformasjon fra Viken Skog (Vedlegg 7), og fremmet krav om at det mest biologisk rike bestandet avsettes som nøkkelbiotop (vedlegg 8).

Forespørselen om miljøinformasjon og kravet om avsetting av nøkkelbiotop er besvart fra Viken Skog hhv. i eposter av 23.8.2023 (Vedlegg 9) og 29.9.2023 (Vedlegg 10). Viken Skog aksepterer ikke kravet om avsetting av nøkkelbiotop, og besvarer kravet om miljøinformasjon på et overordnet nivå, til tross for at forespørselen gikk på bestandsnivå.

NOA har detaljdokumentert liggende og stående død ved, trær over 50 cm i DBH og mindre sumpskogarealer i bestandet som er krevd avsatt som nøkkelbiotop (Vedlegg 11, kartet som vises i denne saken). Innenfor bestandet er det til sammen rundt 230 læger – i alle nedbrytingsklasser, omtrent like mange – eller flere stående døde trær, samt et titalls svært grove trær og 3 mindre (1-2 da) inneklemte sumpskoger. 

Området har således svært stor biologisk verdi som ikke er fanget opp av MiS-registreringen. Vår vurdering er at dette er det mest verdifulle gammelskogsområdet i den søndre delen av Romeriksåsene utenom reservatene.