Stor naturvernseier etter 50 år

I dag vernes fire Eventyrskoger i Oslomarka. For første gang er friluftsliv og naturopplevelse i seg selv begrunnelsen for vern. – En viktig seier, sier Naturvernforbundet i Oslo og Akershus.

Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA) har i 50 år kjempet for at Markas opplevelsesverdier og betydning for mer enn en fjerdedel av landets befolkning skulle kunne være en tilstrekkelig grunn for vern. I dag jubler de. Skjennungsåsen, Godbekken, Hauktjern og Spinneren ble  vernet som fire separate friluftslivsområder i henhold til markalovens § 11.

– Dette viser betydningen av utholdenhet i naturvernkampen, sier Gjermund Andersen, styreleder i NOA. I alle disse 50 årene har vi måttet gå omveien om å argumentere for at disse flotte områdene hadde stort biologisk mangfold og derfor kunne vernes etter naturvernloven. Men det er jo opplevelsesverdiene som er viktigst i Marka. Gi folk naturopplevelser, så får naturen mange og gode ambassadører!

Til nå er omternt sju prosent av Marka vernet etter naturvernlovgivningen. I nær alle sakene er det områdenes friluftsverdier som utløste forslagene, men funn av sjeldne arter som måtte til for å få vernet gjennom. NOA foreslo i 2004 at det skulle etableres en egen lovhjemmel for vern av «bynasjonalparker», områder med stor betydning for friluftsliv, natur- og kulturminnevern. Initiativet medførte at Bygdøy fikk et vern med flere formål, og var en viktig bakgrunn for vernehjemmelen i Markaloven.

Nå venter NOA på flere vernevedtak etter Markaloven. Fylkesmannen har startet en verneprosess for 28 andre områder, som vurderes etter både naturmangfoldloven og Markaloven.

– NOA forventer at disse områdene nå sikres vern, slik at lovgiverens intensjon om å verne de fineste områdene i Marka blir virkeliggjort, sier Gjermund Andersen. Verneparagrafen skulle kompensere for at skogbruket ikke ble regulert av Markaloven. Da er det viktig at det vernes der det virkelig trengs – i de private skogene.