Store kjøreskader etter hogst i Kjekstadmarka

Naturvernforbundet har sett på hogstene som Budstikka tidligere har omtalt. Etter vårt syn er det spesielt kjøreskadene som er graverende. Fordi hogsten er gjort på barmark er det nå opptil en meter dype hjulspor, mange steder ned til fjell. Hjulsporene vil bli nye bekkeløp og medføre ytterligere erosjon.

De aktuelle hogstene skjer i et område som er registrert i Naturbase som et svært viktig friluftslivsområde og er mye brukt som nærturområde og i helger. Skogen er åpen med variert skogbilde, mye sopp og bær, og danner randsonen rundt Blåfjell naturreservat. Disse turområdene blir stadig mer viktig etter som det bygges flere boliger i Heggedal, Spikkestad og Dikemark.

Hogstene er godkjent av kommunen og innmeldt til Fylkesmannen. Naturvernforbundet og andre har da tre uker på å klage på hogstmeldingen. Vi har protestert på mange hogster, men kun fått medhold der det er funnet svært truede arter, og i noen tilfeller har man da bare «hugget seg rundt» forekomsten. Skogeieren skal selv ha oversikt over sjeldne arter og viktige biotoper i sin skog, men registreringene er mangelfulle eller ikke eksisterende. Det kreves spesiell kompetanse for å vurdere om en hogst skader viktige naturverdier. For oss er det vanskelig å sjekke alle teiger som skal huges, spesielt om meldingen kommer om vinteren.

Kjekstadmarka er omfattet av markaloven som skal beskytte aktiviteter som idrett og friluftsliv. Dessverre er skogsdrift og bygging av veier unntatt fra reglene i loven, og vi har ikke klart å hindre hogst begrunnet med hensyn til friluftsliv.

Naturvernforbundet vil henstille til at hogster i disse områdene utføres som plukkhogst og ikke flatehogst, og at det skjer om vinteren. Det må kreves at de aktuelle kjøresporene blir utbedret. På grunn av det tynne jordsmonnet frykter vi at det kan bli vanskelig å hindre varige skader.

Jan Häusler

leder