Svake argumenter – publisert i Asker og Bærums Budstikke, 20. april 2011

Svake argumenter for boligbygging

Fylkesmann Hans J. Røsjorde går imot sin miljøvernavdeling i spørsmålet om Fossum Bruk skal bli et boligområde og støttes av Budstikka i en leder.  

Fylkemannens miljøvernavdeling hevder at området vil fremstå som en bilbasert satellitt som strider mot nasjonal politikk om samordnet areal- og transportplanlegging. Dessuten arbeider et utvalg med plansamarbeid om areal og transport i Oslo og Akershus, åpenbart for å få slutt på tilfeldighetene i arealdisponeringen. Utvalget har ennå ikke kommet med sin innstilling.

Når Røsjorde argumenterer for boliger på Fossum Bruk, minner vi om at det var store betenkeligheter p.g.a. trafikken over Røa da Fossum terrasse skulle bygges. 1500 – 1700 nye innbyggere på Fossum vil gjøre vondt verre og vi vet at en fremtidig Røa-tunnel bare vil forskyve trafikkproblemene til nærmere byen.

Det hevdes å være bare 1,6 km til nærmeste t-bane stasjon (Ekraveien). Kanskje vil noen bruke bena dit, men dette er nok mest ønsketenkning med dagens krav til kollektivtransport.  Buss til Eiksmarka stasjon med omstigning til bane bør være et brukbart tilbud, men omstigning blir oppfattet som forsinkende og tungvint. Effekten av dette tilbudet er derfor usikkert.

Når det gjelder innfartsparkeringer langs Østeråsbanen, så opplyses det i Bærum kommune at det ikke er avklart hvor og hvor mange det blir av disse. Og hvem vet, kanskje det er reisende fra f. eks. Lommedalen som kommer til å beslaglegge innfartsparkeringene. Dessuten mener vi at i det store trafikkbildet har lokale innfartsparkeringer marginal betydning for miljøet.

Vi mener Røsjordes argumentasjon for boligbygging på Fossum ikke holder mål.         

Det er vedtatt at boligbyggingen i Bærum skal konsentreres om Fornebu og aksen Sandvika – Vøyenenga og at befolkningsveksten i Bærum skal begrenses i perioden 2010 – 2020. På sikt skal Avtjerna realiseres som den nye utbyggingsretningen. Hvis Fossum Bruks område blir et boligområde, vil dette sammen med Fossum terrasse og Fossumhavene faktisk utgjøre en ny utbyggingsretning i Bærum med alle dens ringvirkninger.

Skal virkelig nedleggelsen av en industribedrift påvirke boligbyggingen i Bærum i strid med de vedtatte og langsiktige retningslinjene for hvor denne skal foregå?

Naturvernforbundet i Bærum

Finn Otto Kvillum

Styremedlem

Oppdatert 2011.05.28.