Svartskog: Høring om planforslag for regulering av Bålerud-, Rødsten- og Bekkenstenområdet

Svartskog: Høring om planforslag for regulering av Bålerud-, Rødsten- og Bekkenstenområdet, avgitt i 2013

NiO mener at planforslaget med en dobling av antall boenheter, flere av dem i områder med høyere konfliktnivå, vil endre områdets verdifulle kulturmiljø og landskap, og føre til tap av viktige naturverdier. Summen av alle andre tiltak med bygging og terrenginngrep vil være ødeleggende for helheten i det verdifulle landskapet.

Les hele høringsuttalelsen