Tanumplatået får omsider sitt vern

Bærums politikere har vedtatt at Tanumplatået skal vernes og har inkludert Hornimarka. Planområdet for Hornimarka omfatter Svartoråsen, Ringiåsen, Kattås-området, Jordbru, Ursdalen og østsidene av Ramsåsen og Risfjellet. Tanumplatået og Hornimarka skal få sitt kommunale vern gjennom en kommunedelplan etter Plan- og bygningsloven. En kommunedelplan kan imidlertid rulleres, hvilket innebærer at den kan endres. Vi er imidlertid imot at den skal rulleres, konf. vår uttalelse til planprogrammet for kommunedelplanen nedenfor.

Tanum Vel, Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA) og Naturvernforbundet i Bærum sendte den 29. april 2008 et forslag til Miljøverndepartementet om vern av Tanumplatået som et landskapsvernområde etter naturvernloven. Imidlertid svarte Miljøverndepartementet at det er Fylkesmannen i Oslo og Akershus som sammen med Direktoratet for naturforvaltning som må ta stilling til om det skal startes en verneplanprosess med sikte på vern av Tanumplatået etter naturvernloven. Fylkesmannen vil se an resultatet av Bærum kommunes kommunedelplan før det tas stilling til verneforslaget.

Forslaget til vern av Tanumplatået kan leses her.

Oppdatert 2009.08.06.