To endringer i vår høringsuttalelse til utkastet til forskrift om justering av markagrensen

Etter at vi hadde skrevet vår høringsuttalelse kom vi til at vi likevel ville støtte Bærum kommunes forslag om justering av markagrensen ved Grorudenga i Lommedalen og kommunens ønske om å anlegge en ny gravlund syd for Østernvannveien/Dælimosen ved den såkalte Østernvannsvingen.

Miljøverndepartementet

Postboks 8013 Dep.

0030 Oslo

Kopi: Ordfører Lisbeth Hammer Krog, Bærum kommune                         Bekkestua, 04.09.2012

Tillegg til vår høringsuttalelse til utkastet til forskrift om justering av markagrensen

Vi henviser til vår høringsuttalelse av 20.06.2012. Etter en gjennomgang av vår uttalelse har vi en tilføyelse når det gjelder Fossum-Ila og en endring når det gjelder Grorudenga. Vi ber om at De tar hensyn til disse når De skal fatte Deres endelige avgjørelse hva angår Bærum kommunes forslag.

Fossum-Ila (3.1.1. i Deres høringsdokument)

Først litt historikk: Da Bærum kommune sist skulle rullere kommuneplanens arealdel, forelå det innspill fra kommunen v/rådmannen om plassering av fremtidige kirkegårdsanlegg/ gravlunder. Alle plasseringene, bortsett fra ett, lå på landbruksjord. De foreslåtte stedene var på jorder tilhørende Bryn gård (Rykkinn), Løken gård (Kolsås), Vestre Grorud gård og to Skollerudgårder (Lommedalen), Helsetjordet (Bærums Verk) og Gjønnes gård (Bekkestua). Unntaket var gravlund i marka rett nord for Fossum Bruk som skal transformeres til boligområde. Da kommuneplanens arealdel ble behandlet og vedtatt 24. mars 2010, ble ingen av de nevnte jordene avsatt til formålet kirkegårdsanlegg/anlegg. Dette for ikke ytterligere å redusere landbruksarealene i Bærum. Den eneste fremtidige gravlunden ifølge kommuneplankartet er den som ligger nord for Fossum Bruk, men den er unntatt fra rettsvirkning.

Innenfor området Fossum-Ila foreslår Bærum kommune endring av markagrensen på fem steder. Samtidig ber kommunen om å få utredet muligheten for ny gravlund øst for Ila landsfengsel. Fylkesmannen uttaler i sin vurdering at «Etablering av gravlund i Marka er etter fylkesmannens syn ikke i tråd med loven.» Miljøverndepartementet på sin side ser ikke ut til å ha kommentert en gravlund her.

Bærum kommune trenger en ny gravlund innen overskuelig fremtid og et sted må den ligge. I et langtidsperspektiv kan det ikke være tvil om at det må være riktigere å ta en liten del av marka enn å bruke dyrket mark til dette formålet.

Vi har vurdert det stedet hvor kommunen ønsker å anlegge gravlund. Det er syd for Østernvannveien/Dælimosen, dvs. like syd for den såkalte Østernvannsvingen der det er en parkeringsplass. Det går en sti og en skiløype gjennom området, men disse ligger syd for det

stedet hvor gravlunden er tenkt lagt. Innfallsportene til marka i denne delen av Fossum-Ila-området er i hovedsak fra nevnte p-plass og på veien opp til Østernvann og fra Skytterkollen. Friluftsinteressene blir dermed i liten grad berørt av en gravlund like syd for Østernvannsvingen.

Grunnen til at Bærum kommune ønsker å anlegge en gravlund syd for Østernvannveien/ Dælimosen er at de mener at stedet vil være bedre egnet enn nord for det kommende, konsentrerte boligområdet. Vi er enige i dette og støtter kommunens forslag om å anlegge en ny gravlund på det nevnte stedet i Ila-området.

Grorudenga (pkt. 3.1.3. i Deres høringsdokument)

På Grorudenga er det planer om å investere i et større anlegg for produksjon av egg fra frittgående høner. I den forbindelse skal det oppføres en ny hall for 18500 høner. Det er også nødvendig å tilby boliger for dem som skal arbeide i hønseriet og eieren vil for dette formål oppgradere to fritidsboliger som ligger på gårdens grunn. Det er altså ikke snakk om boligbygging som skal legges ut for salg. Grunneieren sier at han føler usikkerhet med å satse på eggproduksjon så lenge den delen av hans eiendom hvor anlegget og boligene skal oppføres, ligger i marka.

Vi er selvsagt klar over at markaloven ifølge §5 ikke forbyr bygge- og anleggstiltak innen landbruk i marka. Likevel frykter vi, lik grunneieren, at det vil komplisere og ta tid for ham å få den nødvendige konsesjonen.

I etterkant har vi kommet til at vi ikke burde støttet MD når departementet avslo å følge kommunens forslag om at hele Grorudenga gårds eiendom tas ut av marka. Vi endrer derfor vår uttalelse til å støtte kommunens forslag.

Vennlig hilsen

Naturvernforbundet i Bærum

Bjørn Kåre Salvesen

leder


Oppdatert 2012.10.15.