Tre utfordringer fra Naturvernforbundet

Innspill til partiprogram for Oslo, 2007-2011. Naturvernforbundet ber om at følgende punkter inntas i partiprogrammet for perioden:

Partiprogram for Oslo, 2007 – 2011

TRE UTFORDRINGER FRA NATURVERNFORBUNDET

Naturvernforbundet ber om at følgende punkter inntas i partiprogrammet for perioden:

  • En naturvern- og friluftslivsbasert lov om Oslomarka

– Vi må få en lov som sikrer Markas grenser og kvalitet for friluftsliv og naturopplevelse.

– Vi må få en lov som samler all virksomhet og all forvaltning i ett regime, også skogbruk og annen næringsvirksomhet.

– Vi må få en lov som gir adgang til å verne viktige områder for friluftsliv. Friluftsliv må gjøres til en selvstendig begrunnelse for vern.

  • Bevar byens trær og grønne lunger

– Vi trenger en lov som forbyr fjerning av store trær uten godkjenning av myndighetene

– Grønne lunger må gis en bedre sikring, også mot omregulering til andre offentlige formål. Det må fastsetes minimumsnormer for hva innbyggerne skal kunne kreve mht. størrelse på grønne lunger, avstand fra boligen og kvaliteten på de grønne lungene.

– En egen lovhjemmel må utvikles for områder med nasjonale verdier for naturvern, kulturvern og friluftsliv. Bygdøy må vernes som landets første bynasjonalpark.

  • Mer, og enda bedre kollektivtransport
    – gjør kollektivtransporten til et godt alternativ til bruk av bil

– Areal- og tansportplanlegging må sees i sammenheng. Nye boligkonsentrasjoner og større arbeidsplasser må være tilknyttet kollektivnettet fra dag 1.

– T-banen må bygges ytterligere ut, bl.a. med en ny sentrumstunnel. Kapasiteten og avgangsfrekvensen må økes ytterligere.

– Begrens parkeringskapasiteten innenfor Ring 3 og innfør brukerbetaling på veinettet i rush-trafikken, slik at færre ser seg tjent med å bruke bil til arbeidet.

– Sentrum må gjøres bilfritt.