Trefelling ved Jarmyra, utdrag fra protokollen fra møte i Sektorutvalg miljø, klima og kommunalteknikk, 6. desember 2012

Et flott eksempel på at Naturverforbundet i Bærum sitt arbeid nytter: følgende klipp er et utdrag fra møteprotokollen fra møtet i Sektorutvalg miljø, klima og kommunalteknikk avholdt 6. desember 2012:

Siri Engesæth (V) stilte følgende spørsmål:
1. a) Verdifulle biotoper må skjøttes med nennsomhet og fagkunnskap. På Tjernsrudtjern ved Jar er det trefelling på gang. Det ser ut som man her klarte å få til en fin beskjæring ved hjem av assistanse fra eksperter. Venstre fikk allikevel inntrykk av at dette ble gjort skikkelig fordi Jarmyras venner, Naturvernforbundet med flere tok aksjon med en gang. Det så ut som det nærmest var tenkt flathogst. Venstre synes dette er bekymringsfullt og vil gjerne be om en orientering om hvordan biodiversitet og biotopvern blir ivaretatt i kommunens arbeid.


1. b) Venstre ønsker i tillegg å foreslå at spesielt spennende og verneverdige områder og biotoper blir slått opp plakater med hvilke rødlistede arter og lignende som finnes.
Kommunalsjef Jan Willy Mundal besvarte spørsmålet

Oppdatert 2012.12. 23.