Tretjernhøla naturreservat

Tretjernhøla naturreservat (totalarealet, 329,8 daa) ligger i Lørenskog kommune, mellom Drettvannet og Skålsjøen i Østmarka. Området ble vernet i slutten av november  2020 og er det første nye naturreservat i kommunen siden 2002, da Østmarka naturreservat ble opprettet.

Tretjernhøla inneholder rike naturverdiene som fuktig myrskog, gammel og flersjiktet gran-dominert skog med innslag av furu, og de tre små tjernene som gav opphav til navnet sitt. Det sydøstre tjernet ligger tett inn til ryggen av Høgmyrkollen, som er bratt nok til å kunne anvendes for klatring for  klatre-interesserte.

Her er det mye død ved som gir et godt potensial for sjeldne arter knyttet til død ved, for eks. lappkjuke og lodnepuslelav (begge er sterkt truet, EN). Området er også en særlig viktig viltbiotop med funn av orrfugl, små- og storsalamander og nordpadde (alle er nær truet, NT).

Adkomst er kanskje letteste om vinter på en rødmerket skiløype (Milorgløypa), eller med kano i sommer over Drettvannet.