Turvei – Ljansbruket til Ingierstrand bad

Det er foreslått å etablere en ny turvei fra Ljansbruket til Ingierstrand bad. Vi har sendt følgende innspill.

Naturvernforbundet i Nordre Follo (NiNF) viser til vedtak i Nordre Follo kommune den 24. november 2020 om å legge reguleringsplanforslag for turvei fra Ljansbruket til Ingierstrand bad til offentlig ettersyn.

Konklusjon

NiNF foreslår at:

– Reguleringsbestemmelsens § 6.3 – om minimums- og maksimumsbredde – strykes (innledning til avsnitt 3, kulepunktene).
– Det foretas supplerende kartlegging av lav og moser før arbeidet igangsettes
– Det reguleres ikke inn en 10-meters sone på begge sider av turstien med formål «turdrag» .

Generelt
NiNF viser til at strandsonen langs sjøen er avsatt som LNF-1 område i kommuneplanen. I utgangspunktet er det derfor ikke tillatt med vesentlige terrenginngrep og anlegg av vei og parkeringsplasser (plan og bygningslovens § 20.1). Selv om kommunen nå omregulerer deler av området og de nye reguleringsbestemmelsene synes strenge, registrerer NiNF at turveien innebærer betydelige terrenginngrep som vil være irreversible når de er gjennomført, og vil innebære betydelig skade på naturen. Tillegg vil turveien innebære økt slitasje på allerede sårbar natur.

Bredde på turveien

NiNF er meget kritisk til at turveien skal etableres med en minimumsbredde på tre meter. En slik bredde er ikke i tråd med ivaretakelse av naturverdier og innebærer unødvendig store inngrep. Vi viser i dette til rapporten fra Biofokus side 11 og 12 der det bl.a heter:

«Parsellen forbi Ringskjærsodden og lokalitet 2270 er problematisk, og vil medføre inngrep med negativ konsekvens for biologiske verdier. Øvre trasé gjennom lokalitet 2270 vurderer å medføre størst negativ konsekvens her. En svært redusert variant (stort sett bruk av eksisterende sti og uten utfylling) ville kunne redusere konflikten vesentlig»

Dette er illustrert med foto i figur 7, side 12 med undertekst:

«Smal sti gjennom verdifull vegetasjon i lokalitet 2270 tett inntil veien ved Ringskjærodden. En bred turvei vil her være et vesentlig inngrep med negativ konsekvens for biologiske verdier.»

NiNF vil også sterkt fraråde at det reguleres en sone på ti meter til hver side for turveien med reguleringsformål «turdrag». NiNF ser at det i anleggsfasen kan være nødvendig med fleksibilitet for lokal landskapstilpasning av stibredde, sideterreng og veiføring over kløfter og rundt utstikkende knauser. Når turveien er ferdig bygget, er det ikke lenger nødvendig med ytterligere fremkommelighetstiltak, etablering av utsiktspunkter, stikkstier eller rasteplasser og turveien kan finne sin form med naturlig vegetasjon tett inntil stien/veibanen. Parkifisering av områdene langs turstien må ikke tillates.

NiNF viser også til oppsummeringen på side 15 i rapporten der det bl.a. anbefales:

«Prosjektet bør generelle vurdere om den planlagte standarden på turveien er nødvendig, eller om bredde- og helningskrav kan reduseres. Kyststien bør holdes smalest mulig gjennom naturtypelokalitetene, og langs de lite utbyggede delene av hele vestskrenten».

NiNF foreslår at reguleringsbestemmelsens § 6.3 om minimums- og maksimumsbredde strykes (avsnitt 3).

Konsekvenser for dyr og planteliv
De betydelige inngrepene i LNF-områdene som turveien innebærer, vil ha konsekvenser for både dyr og planteliv. NiNF er sterkt uenig i at fuglelivet ikke vil bli berørt av turveien i særlig grad. Økt trafikk og tilstedeværelse av mennesker langs veien vil i stor grad berøre fuglelivet.

NiNF registrerer at de artsregistreringer som er utført i området er ufullstendige. Eksempelvis har registrering av karplanter et ensidig fokus på rødlistede arter. Arter som er av stor regional verdi er ikke registrert, vesentlig fordi kommunen ikke har kunnskap om hva som er regionalt verdifulle arter. På berg og bratte skrenter oppover mot Kruttmølleåsen finnes det flere regionale interessante arter som bakkefiol (Viola collina), hengepiggfrø (Lappula deflexa), bergasal (Sorbus rupicola) og fuglerede (Neottia nidus-avs).

NiNF kan heller ikke finne at det er foretatt undersøkelser av lavfloraen i det aktuelle området. Analyser av herbarieinformasjon og artsobservasjoner hentet fra Artskart viser at det særlig er noen relativt godt avgrensede områder på kambro-silurske bergarter i Oslo-feltet som har et høyt mangfold av rødlistede lavarter. Områdene langs Bundefjorden inneholder bl.a. kalkrike bergvegger og bergknauser som kan inneholde både rødlistede og regionalt interessante lav, sopper og moser. NiNF vil sterkt anbefale at det foretas supplerende undersøkelser i området angående dette. Man vet ikke hva man mister før man vet hva man har.

I gjeldende kommuneplan for Nordre Follo kommune fremheves det bl.a. at Oslofjorden er et av landets mest benyttede friluftsområder. Bygging av turveien fra Hvervenbukta til Ingierstrand vil øke presset på strandsonen og de naturverdier den representerer. Det derfor nødvendig å gå varsomt frem og ikke foreta større naturinngrep enn nødvendig.