Uaktuelt med tradisjonell boligbygging på deler av eiendommen til Statens spes.sykehus for epilepsi

Rikshospitalet solgte våren 2008 tomteområder på Solberg uten å opplyse at et enstemmig kommunestyre tidligere hadde vedtatt at tomtene skulle forbeholdes personalboliger. Plan- og miljøutvalget la derfor ned bygge- og deleforbud på tomtene i påvente av en reguleringsplan for områdene. NiB sendte den 29. oktober inn disse merknadene til det igangsatte planarbeidet:

Vi henviser til kunngjøringen i Bæringen nr. 12 av 17. oktober 2008 og har følgende synspunkter om reguleringen av de to delområdene:

Delområdet nordøst for Lindelia

Her er det allerede tre bygg hvorav de to øverste står tomme. Siden dette området allerede er delvis bebygd, mener vi at det her kan oppføres boliger for ansatte ved Statens spesialsykehus for epilepsi. Disse må være på maks. to etasjer som plasseres slik at de ikke bryter åsprofilen. De nevnte to bygg vil neppe passe inn i et felt med eneboliger og/eller rekkehusbebyggelse og bør derfor rives og gi plass for boliger.

Mot eksisterende tilførselsvei og Lindelia må det avsettes et bredt belte som tar vare på naturkvalitetene der. Her er blåveis som røper et kalkholdig jordsmonn som gir vilkår for et rikt planteliv.

Delområdet mellom Lindelia og Vallerveien

Vi vil først sitere følgende punkt i vedtaket da Miljømelding 2007- 2010 ble behandlet av Kommunestyret 20. juni 2007: ”Rådmannen utarbeider en plan for hvordan vi kan bevare de gjenværende grøntområder innenfor byggesonen fra videre utbygging. Spesiell vekt skal legges på grøntområder som er viktige som friluftsområder for befolkningen”. Oppfølgingen av vedtaket finner vi under pkt 2.2.1 Miljø i Handlingsprogram 2009-2012. Det skal lages en miljøhandlingsplan der del 2 skal ta for seg miljøsatsningen blant annet innen grøntstruktur og biologisk mangfold.

Den skogkledde forhøyningen i landskapet mellom Lindelia og Vallerveien representerer nettopp et gjenværende grøntområde innenfor byggesonen og må derfor spares for utbygging (bortsett fra den ene villaen som allerede står der). Det kan ikke betegnes som et frilufts- område, men det har både en biologisk og estetisk verdi. Også her vokser mye blåveis som tilsier at området har et rikt planteliv som det er viktig å ta vare.

Det vil også være feil tidspunkt eventuelt å regulere dette området til boliger med utgangspunkt i nevnte vedtak og oppfølgingen i handlingsplanen.

Oppdatert 2009.03.04.