Ulovlig vei i Vestmarkveien 220

Det er startet bygging av en vei til Stokkerbråten. Veien er ikke godkjent og ligger i Marka. Kommunen har stoppet arbeidet. Naturvernforbundet har skrevet til Asker kommune og Fylkesmannen om saken.

Asker kommune
post@asker.kommune.no
Fylkesmannen i Oslo og Akershus
fmoapostmottak@fylkesmannen.no

                                                                                                                      Hvalstad 28.10.2015

Ulovlig veibygging i Marka

Viser til Budstikka oppslag om saken og vår befaring på stedet.

Saken gjelder bygging av vei til Stokkerbråten, Vestmarkveien 220 i Asker kommune (Gnr. 37 Bnr. 3)

Så vidt vi har forstått har veien blitt bygget uten godkjenning av Asker kommune og Fylkesmannen. I følge kommunens kart er området uregulert, ligger i LNF område og innenfor markagrensa. Vi kan heller ikke se at det er noen bosatt på stedet, og dette er vel derfor en fritidsbolig.

Veien er lagt i en skiløype tett inntil Stokkerelva. Det er planert (pigget?) og lagt ut duk. Det er også tilført maser i form av grus og pukk, og veien vil være kjørbar med bil.

Bygging innenfor markagrensa er underlagt regler i markaloven og tiltak må godkjennes både av kommunen og Fylkesmannen.

I dette tilfellet må det antas at eieren eller hans rådgivere kjenner reguleringsforholdene og at det er krav om at det må søkes om alle tiltak i marka.

Naturvernforbundet krever derfor at de tilkjørte massene blir fjernet og at løypa tilbakeføres til tidligere tilstand. Det er også viktig at traseen etter tilbakeføring ikke blir kjørbar med bil.

Vi mener også at det i dette tilfellet er på sin plass med tvangsmulkt for å markere tydelig at man ikke kan ta seg til rette i Marka.

Mvh.

Naturvernforbundet i Asker
Jan Häusler
leder