Uten økt kollektivtrafikk stopper Oslo

Byrådsleder Stian Berger Røsland spår trafikk-kaos dersom man forsøker å løse veksten i Oslos transportbehov ved hjelp av bil. Skal byen overleve, må veksten i behovet dekkes ved kollektivtransport.

Oslos befolkning vil øke med opp mot 200.000 mennesker fram mot 2060. Dett vil gi en enorm vekst i transportbehovet. Dette behovet kan ikke dekkes ved bilbruk – da stopper hele byen opp. Veksten i transportbehovet må dekkes med kollektivtransport, og da er en utbygging av metro-nettet (T-banen) helt nødvendig.

En særlig utfordring ligger i innpendlingen til Oslo: mens kollektivbruken er stor innen byen, er den heller dårlig for de som daglig drar på jobb i byen. Derfor er samarbeidet med Akershus gjennom Ruter svært viktig. Det samme er målsettingen om å konsentrere boligbyggingen rundt stasjoner og holdeplasser, for å skape et økonomisk grunnlag for skinnegående trafikk.

Dette er hovedbudskapet byrådsleder Stian Berger Røsland på ”Onsdagsforum”, Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA) sin foredragsserie om aktuelle problemstilling innen natur- og miljøvern.

Byrådslederen innledet sammen med plansjefen i Ruter, Halvor Jutulstad. Jutulstad tillot seg å gjennomføre tankeeksperimenter om hvordan en ny T-banetunnel og løsninger av T-bane til Fornebu kunne gjennomføres.

En betydelig utfordring er all eksisterende bruk av undergrunnen under Oslo, som gjør at det antageligvis er nødvendig å tenke helt nye traséer uavhengig av hovedtunnelen mellom Majorstua og Tøyen. Fundamentering av bygninger, rør for energi, vann og kloakk, andre transportårer gjør det vanskelig å finne enkle løsninger. Samtidig må en ny T-banetunnel gi reell avlastning for dagens tunnel, og kan derfor ikke gå alt for langt utenfor sentrumsfunksjonene. Det er viktig å komme i gang med diskusjonen om trasé, da det vil være svært mange som har meninger om løsninger.