Utilgjengelig miljøinformasjon

Oslo tingrett har felt dom i rettssaken mellom godseier Løvenskiold og Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA) om retten til informasjon om gammel skog på Løvenskiolds eiendom. Tingretten kom fram til at NOA har krav på slik informasjon. Imidlertid har retten gitt Løvenskiold rett i at det holder å vise fram informasjonen på Løvenskiolds kontor. – At Løvenskiold slipper å gi ut denne informasjonen skriftlig eller elektronisk, er svært oppsiktsvekkende og skuffende, sier daglig leder i NOA, Gjermund Andersen.

Tingrettens dom innebærer at Løvenskiold ikke kan gjemme seg bak en påstand om at dette er ”forretningshemmeligheter”. Tingretten ser NOAs behov for tilgang til slik informasjon for at vi skal kunne utføre våre primæroppgaver, men mener at vi må være fornøyd med å få informasjonen muntlig overlevert på Løvenskiolds kontor.

– Dette er overraskende, all den tid nettopp formen på utlevering har vært hovedfokus da Klagenemnda for miljøinformasjon enstemmig ga NOA medhold i at vi måtte få informasjonen skriftlig/reproduserbar, sier Gjermund Andersen. Denne nemnd-kjennelsen ble tatt i utvidet nemnd og med tilslutning fra skogbrukets representant, og gikk bevisst mot en tidligere kjennelse i nemnda. Også forarbeidene til miljøinformasjonsloven er rimelig klare på at slik informasjon må gis skriftlig.

– NOA baserer sin virksomhet på frivillige medlemmers innsikt, sier Andersen.

– Skal vi fungere som en ideell, frivillig organisasjon må alle som deltar i arbeidet ha tilgang til den nødvendige informasjonen. Det er ingen gitt å kunne huske eller reprodusere enorme informasjonsmengder som man får se på et kontor. I praksis blir den informasjonen vi har rett til gjort utilgjengelig gjennom at vi ikke får den i en reproduserbar form.

Løvenskiolds eiendom består av 430.000 mål skog og utmark i Oslomarka. Den gamle skogen utgjør snaue 10% av eiendommen, og fordeler seg på mange hundre ulike teiger.

Opprettholdelse av en stor andel gammel skog er avgjørende for overlevelsen til mange av artene på den norske rødlista, og er sterkt etterspurt for opplevelse og rekreasjon i Oslomarka.

– NOA vil ikke gi etter, og vil forfølge saken inntil vi får denne informasjonen på en måte som gjør oss i stand til å ivareta miljøinteressene i Marka, avslutter Andersen.

Ytterligere informasjon:
Daglig leder i NOA, Gjermund Andersen, mobil 9522 6402