Uttalelse – bygging av landbruksvei langs Langen

Uttalelse til søknad om bygging av landbruksvei i veiklasse 7 – gnr 95 brnr 3, Mjøvik i Nordre Follo kommune.

Naturvernforbundet i Nordre Follo (NiNF) viser til brev av 4. mars 2022, ref. 22/0098-2.      Fordi NiNF ikke tidligere er invitert til å uttale seg om veianlegget over Nordtangen, vil vi denne gangen fokusere på grunneier Ola Moe sin ulovlige veibygging i området og de miljømessige konsekvensene av denne.  NiNF vil grunngi sin manglende tillit til at det omsøkte veiprosjektet vil bli gjennomført i samsvar med den  tillatelsen som blir gitt.

Sammendrag

Den omsøkte veien er en fortsettelse av en ulovlig bygget vei i samme område. Etter en landbruksfaglig vurdering ble  den ulovlige veien i 2019 tillatt bygget som traktorvei, veiklasse 7. 

NiNF finner det derfor rimelig at den omsøkte veien over Nordtangen gis samme standard.
NiNF anser det som uheldig at Ola Moe skal få godkjent videreføringen av den ulovlig bygde veien før saken som  omhandler denne, er endelig avgjort. 

Bakgrunn

Ola Moe søker om bygging av landbruksvei, traktorvei veiklasse 7 på Nordtangen, Gnr 95 brnr 3 i Nordre Follo  kommune. Veien er en fortsettelse av en ulovlig bygget vei i samme område.

Follo landbrukskontor ga i 2019 grunneier Ola Moe tillatelse til anlegg av ca. 1400m traktorvei (veiklasse 7), samt en  velteplass for tømmer langs en annen, eksisterende skogsbilvei. Daværende Naturvernforbundet i Ski, nå  Naturvernforbundet i Nordre Follo (NiNF), ble ikke gitt anledning til å uttale seg om saken selv om tiltaket var  omfattet av Markaloven. NiNF har derfor ikke kunnskap om hvilke vurderinger som lå til grunn for at  landbrukskontoret ga tillatelse til traktorveien, men antar at både skogbruksplanen og konsekvensene av  naturinngrepet var medvirkende til at søknaden ble innvilget.

I ettertid konstaterer NiNF at Ola Moe har utført arbeider i strid med tillatelsen. Veien fremstår nå som ulovlig bygget  tilsvarende veiklasse 3, og det er gjort tiltak som har medført betydelige skader på naturen i området herunder bl.a.:

– etablering av 4 snuplasser, lommer utenfor den godkjente veitraseen, flere med fyllings-
  høyder godt over 2 m
– ikke etablert stikkrenner for hver 150 m iht. byggeplanen
– en velteplass er bygget ut over tiltakets godkjente grense og det er utført terrenginngrep i
  form av masseuttak nedenfor velteplassen, også denne i strid med gitt tillatelse
– manglende dokumentasjon for at tilkjørte masser er rene og naturlige iht. vedtaket av 1. juli
  2019, herunder at slik dokumentasjon skulle foreligge ved innkjøring
– tydelige spor etter søppel og byggematerialer i de tilkjørte massene 
– oppbevaring av ytterligere tilkjørt bygningsavfall, campingvogn og  septiktank (befaring 24.
   januar 2020).

NiNF anser at de forholdene som er avdekket grenser opp mot miljøkriminalitet.

Søknad fra Ola Moe datert 9. november 2020 om oppgradering av den ulovlig bygde veien fra veiklasse 7 til  veiklasse 3 er avslått av Utvalg for klima, teknikk og miljø. Avslaget er påklaget, og skal behandles i utvalgets  møte 30.mars 2022. 

NiNF har ikke registrert at landbrukskontoret har tatt stilling til ulovlighetsoppfølging av tiltaket.

Økonomiske forhold

NiNF er kjent med at Ola Moe mottar og deponerer rivningsavfall fra byggeplasser, bl.a. ved et midlertidig depot ved  Bogervannet.  

I søknaden om ny vei opplyses det bl.a. at «Skogeier har tilgang på godkjent resirkulert masse». NiNF antar at det er  dette deponiet det siktes til. Massedeponiet er omfattende og synes å bestå av mer enn ren betong.  NiNF er gjort kjent med at landbrukskontoret høsten 2021 ga tillatelse til midlertidig masselagring i området uten at  vi kjenner verken forundersøkelsene, betingelsene, kontrollregimet eller varigheten av deponiet.  Miljøkonsekvensene ved  massedeponiet er ikke kjent.

NiNF ser den ulovlig byggede skogsbilveien og søknaden om å videreføre denne i sammenheng. Det er forhold som  kan tyde på at det er økonomi, ikke landbruksfaglige vurderinger, som er styrende for Ola Moe sin bygging og  dimensjonering av skogsbilveien. NiNF registrerer at det i perioden da den ulovlige veien ble bygget har vært  kontakt mellom Ola Moe og Follo landbrukskontor der flere avvik er blitt påpekt, men uten at dette er tatt til følge  av Moe. 

Ny vei over Nordtangen

Førende prinsipper i Markaloven og Nordre Follo sin kommuneplan tilsier at naturen skal beskyttes så langt det er  mulig. Det skal derfor ikke tillates inngripende tiltak som er større enn nødvendig. Tiltakene skal gjøres minst  mulig irreversible og så lite omfattende som mulig. Samtidig skal tiltakene være skånsomt tilpasset naturlig  vegetasjon og stå i forhold til den avvirkning som skal inne sted. Egnende, naturlige, masser, herunder sprengstein  og ren betong, kan benyttes i veilegemene. Renhet og opprinnelse skal dokumenteres før innkjøring til veianlegg. 

Etter en landbruksfaglig vurdering ble den eksisterende ulovlige veien tillatt bygget som traktorvei, veiklasse 7.  NiNF finner det derfor rimelig at den omsøkte veien over Nordtangen gis samme standard. NiNF vil imidlertid  bemerke at det er uheldig at det ikke ble søkt om byggetillatelse for hele veistrekningen i 2019. 

Etter det NiNF erfarer vil Utvalg for klima, teknikk og miljø opprettholde sin avgjørelse av 24. november 2021.  Skjer dette, vil saken bli oversendt statsforvalteren for avgjørelse. NiNF anser det som uheldig at Ola Moe skal  få godkjent videreføringen av den ulovlig bygde veien før saken er endelig avgjort.