Uttalelse til Askers energi- og klimaplan

Asker kommune Kommunalteknisk avdeling

Asker 08.09.2009


Høringsuttalelse til energi- og klimaplan for Asker


Deres ref. :  SBJORNSO S08/1266

Etter vår mening er det svært gledelig at Asker kommune har etablert et klimapanel som har satt fart i klimaarbeidet i kommunen. Vi er også imponert over et svært omfattende planutkast som ser ut til å dekke de fleste aspekter ved lokale klimaspørsmål.

Som bakgrunnsmaterialet i planen, og foredraget ved høringsmøtet klart viser, må utslippet av klimagasser og forbruk av fossile brensel stekt begrenses, både ved globale og lokale tiltak. Dette betyr store endringer i befolkningens bruk av energi. Det må tas sterkere hensyn til klima og energi i offentlig planlegging, innskjerpede regler for byggearbeider, utbygging av kollektivtilbud og infrastruktur for produksjon og distribusjon av fornybar energi.

For å motarbeide den klimautviklingen som er vist, mener vi man bør ha mye større ambisjoner for det lokale klimaarbeidet et det planen legger opp til. Det nevnes en reduksjon av klimagassutslipp og energiforbruket i Asker med 20%, mens faglige råd viser at dette ikke er tilstrekkelig hvis man vil bremse den negativ klimautviklingen.

Etter Naturvernforbundets syn må man først utnytte potensialet for å spare energi, og vi mener at planen må legge sterkere vekt på:

• Bruk av fossil energi til transport må reduseres vesentlig. Dette betyr sterk begrensing av lokal og regional biltrafikk, bedre kollektivtilbud og videreutvikle alternative transportformer som sykkel, båt og bane

• Utbygging av fjernvarme må forseres i tettstedene i kommunen med tilknytningsplikt for større bygg

• Endring av kommuneplan og reguleringsplaner med redusert transport energiforbruk som mål

• Stimulere etterisolering av boliger og legge til rette for overgang til fornybar energi til oppvarming og varmtvann

Vi mener kapittelet om strategier må utvides og konkretiseres, og vi har følgende kommentarer til forskjellige strategiområder:


Modernisere kommuneplanen

Noen av tiltakene i planforslaget kan med fordel flyttes til kommuneplanen. Disse vil da få større kraft, og de langsiktige strategiene på tvers av plantemaene vil bli tydeligere. Vi mener at følgende emner bør behandles i kommuneplanen: miljø- og klimaretningslinjer for reguleringsplanerplaner og byggeforskrifter, områder for fjernvarme og tilknytningsplikt, framtidige transportløsninger, kollektivtraseer og sykkeltraseer.

 

Stimulere til forbruksreduksjon

Asker ligger på topp når det gjelder å produsere avfall. Dette viser en ”bruk og kast” mentalitet som øker vårt miljømessige ”fotavtrykk”. Miljøbelastningen kommer både fra råvarer, produksjon og transport av varer og mat vi kjøper, men også klimagass utslipp fra matavfall og transport og behandling av det vi kaster av søppel. Mye av årsaken til vårt forbruk er at varer er blitt billig i forhold til vår kjøpekraft, og energi til produksjon og transport av varer er relativt billig. Likevel mener vi at man bør redusere forbruket vesentlig, kjøpe lokale varer, kildesortere og unngå å kaste mat slik at klimabelastningen bli redusert. Planen må vise konkrete tiltak for å få innbyggere og næringsdrivende til å bidra til dette.

 

Innføre fjernvarme

Nøkkelen til å utnytte fornybare energikilder er vannbåren varme, både i bygninger og i distribusjonsnettet. Dette gir muligheter til å utnytte jordvarme, solenergi, spillvarme, bioenergi og deponigass til oppvarming av bygninger og forbruksvann. Spesielt er fjernvarme gunstig dersom det finnes svømmehaller, industri, ishaller eller annen ”spillvarme” i området. Fjernvarme er svært fleksibelt mhp. energikilder, kan i noen tilfeller også levere kjøling, og kan kombineres med lokal oppvarming i det enkelte hus. Asker kommune må ha klare planer for hvilke fjernvarmeanlegg som skal bygges og må snarest innføre tilknytningsplikt og kreve vannbåren varme i alle nybygg og ved ombygginger.

 

Lokal produksjon av energi

For å kunne redusere det totale energiforbruket må alle praktisk tilgjengelige energikilder utnyttes. Her vil spesielt nevne muligheten for å installere solfangere, væskebaserte varmepumper og varmevekslere i ventilasjonsanlegg. Utnyttelse av deponigass fra fyllinger og gass og varme fra kloakk/Veas vil både være energiøkonomisk og redusere utslipp av klimagasser. Bruk av bioenergi i forskjellige former vil også være et viktig supplement. Det må legges opp til å kunne bruke lokal brensel i fjernvarmeanleggene, og støtte privat vedhugging og ev. produksjon av flis og pellets. Det er mange bioenergiinteresserte i Asker, og konkret er det behov for en plass hvor ved kan håndteres og lagres.

 

Asker kommune

Vi er enige i at kommunen selv må foran med et godt eksempel, og vi tror dette også vil være direkte lønnsomt. Spesielt må energiøkonomisering i større bygg, badeanlegg og ishaller styrkes slik at det totale energiforbruket senkes. Til dette hører også vurdering av om oppvarming av utendørsareal er bærekraftig energibruk. Ellers må det planlegges overgang til bruk av fornybar energi til kommunenes transport, og reduksjon av kommunens totale transportbehov. Kommune må ta i bruk fjernvarme der dette er mulig.

 

Redusere energiforbruk og avfallsproduksjon i kontor og industri

Det blir ofte fokusert på kildesortering og energisparing i hjemmene, men vi tror potensialet er minst like stort i kontor og industribygg. Ofte er ikke utgifter til energi i slike bygg ”plagsomt” store, eller de blir skjøvet over på leietagere. Totalt sett er imidlertid summen av energibesparelsene betydelige, og vi tror disse kan utløses dersom eier/leietager blir vist mulighetene og får demonstrert hvordan dette kan gjøres rent praktisk. Slike demonstrasjonsprosjekter kan gjennomføres i regi av kommunen/klimapanelet. Det ligger også en økonomisk gevinst i å øke bruken av kildesortering og avfallsreduksjon generelt i næringslivet.

 

Holdningsendring i forhold til transport og energibruk

Klimaarbeidet i kommunen må støtte opp under en holdningsendring når det gjelder bruk av energi i dagliglivet og til transport. Her er det viktig å starte med barn og unge, og for eks. la disse i størst mulig grad gå/sykle til skole og fritidsaktiviteter. Ved valg av fritidsaktiviteter bør avstanden fra hjemmet også vurderes. Ved småærender i lokalmiljøet må man så ofte som mulig gå eller sykle i stedet for å bruke bil. Når det gjelder biltrafikken spesielt, tror vi ikke denne kan reduseres tilstrekkelig ved ”frivillige” tiltak. Veiprising, rushtidsavgifter, parkeringsrestriksjoner, prioritering av kollektivtrafikken og veistengninger er nødvendige tiltak. Aktuelle prosjekter her er stenging av Fekjan og kollektivfelt på E18 vestover. I hjemmet bør man løpende vurdere energibruken, og tiltak som isolasjon, tetting, sparedusjer, varmepumper, fyring med ved og bedre regulering, er alle tiltak som vil spare energi. Man bør unngå elektrisk utevarme, tining av snø og overdreven bruk av motorvarmer. det å slukke lys i rom man ikke bruker er en viktig signalhandling, spesielt i forhold til barn. Alle bidrag til å redusere energibruken vil komme klimaet til gode.

 

Tilbud av fornybart drivstoff

For å redusere klimautslipp og energibruk mener vi biltrafikk og bruk av fossil energi til oppvarming og mobil bruk må reduseres vesentlig. Effekten av dette er antagelig ikke nok, og klimaplanen må vise konkrete forslag til hvordan forbrukerne skal tilbys fornybart drivstoff og muligheter for lading av elektriske biler. Vi er klar over at bioenergi kan bli produsert på bekostning av mat, men dette er antagelig nødvendig til andre løsninger er funnet.

 

Klimatilpassning

Asker vil som resten av verden få endret klima, og været her vil bli villere og våtere, samt at havnivået vil stige noe. Vi tror man spesielt må ha beredskap for ekstreme regnskyll med påfølgende flom i lokale elver og bekker. Antagelig kan dette bli mer kritisk i vinterhalvåret hvor vekslende mildvær og snø/frost vil skape uforutsigbare flomveier. Vi er spesielt opptatt av at varmere klima vil medføre innvandring av fremmede uønskede arter. Noen arter vil det ikke være mulig å stoppe, men for de man kan bekjempe må det være en strategi for å gjøre dette før spredningen bli for stor.

 

Tiltaksplan

Planen bør etter vår mening inneholde en enda mer konkret tiltakspakke med mål, frister og ansvar. For eks. bør fjernvarmeanlegg, nødvendige trafikkbegrensende tiltak, traseforbedringer for kollektivtrafikk og sykkelbrukere, og lokale løsninger for bruk av bioenergi være med.

 

Konklusjon

Planutkastet inneholder alle viktige tema, men må være mer spisset mot de viktigste tiltakene. En effekt av å være pådriver innen klima og energi er at man kan skape et miljø for rådgivning, leveranser og undervisning på dette feltet. Ved å prøve ut nye smarte tekniske løsninger, drive kompetanseoppbygging, lage lokale demonstrasjonsanlegg og gjennomføre effektive tiltak kan Asker oppnå en ledende posisjon inne energi og klima.

Med vennlig hilsen

Jan Häusler, leder

Naturvernforbundet i Asker