Uttalelse til endring av Askers kommuneplan

Kommunen ønsker å lempe på godkjenning av skogsbilveier og hogst i hensynssonene langs vann og vassdrag

Asker kommune har en høring, med frist 24.01.2024, på endringer i kommuneplanens bestemmelser for hva skogbruket kan gjøre i hensynssoner for naturmangfold, uten at det kreves reguleringsplan. Dette gjelder særlig bygging av skogsbilveier.

Kommunen har tidligere stilt spørsmål om dette til Statsforvalteren, og vi mener de har fått feil svar. Departementet har nå gitt en tolkning og de sier nå at PBL står over landbruksveiforskriften, og at det kan kreves byggesøknad for anlegg som er godkjent etter denne forskriften.

Kommunen mener denne endringen er på grunn av en inkurie og kommuneplanen kan endres uten ordinær høring. Naturvernforbundet mener endringen har vesentlig betydning og må må få ordinær behandling.

Naturvernforbundet i Asker har skrevet uttalelse til endringene.

Naturvernforbundet i Hurum og Røyken har også skrevet uttalelse.

FNF sammen med NOA og andre organisasjoner, har skrevet uttalelse.