Uttalelse til forslag til detaljregulering av Blunkerudveien

Innledende kommentarer til plansaken

Som det fremgår nedenfor støttet vi rådmannens anbefaling til regulering til del av Blunkerudveien i Lommedalen. Vår uttalelse ble sendt kommunen 29. juni 2010.

Naturvernforbundet i Bærum (NiB) har behandlet saken i styremøte den 16. juni.

NiB slutter seg til rådmannens anbefaling om en meget moderat utbygging d.v.s. kun en økning av inntil tre eneboliger. Denne reduserte utnyttelsen vil i relativt liten grad bety ekstra belastning for Blunkerudveien / Bispeveien / Pilgrimsleden, og trafikksituasjonen og interessene knyttet til veien og kulturlandskapet blir dermed ivaretatt. NiB støtter også forslaget om at toppdekket på veien skal bestå av grus og at det stilles strenge bestemmelser til den nye bebyggelsen for å redusere eksponeringen/fjernvirkningen.

NiB slutter seg til kommunens ønske om at boligutbyggingen i Lommedalen skal bremses. Vi er enige i at det ikke er ønskelig å etablere en alternativ veitrasé på nedsiden av de aktuelle eiendommene fordi dette vil berøre dyrket mark.

Vennlig hilsen

Naturvernforbundet i Bærum

Bjørg Petra Brekke(sign.)                                          Øivind Grimmer

Leder                                                                             Saksbehandler og styremedlem

Resultatet av den politiske behandlingen av saken

Politikerne gikk inn for Rådmannens forslag som NiB støttet i sin uttalelse.

Oppdatert 2011.07.24.