Uttalelse til forslag til kommuneplan 2014 – 2026

Uttalelse til kommuneplanens arealdel 2013

Det vises til oversendt brev av 30. september angående offentlig ettersyn og høring for forslag til kommuneplan for Asker 2014 – 2026.

Kommuneplanforslaget virker godt gjennomarbeidet, og har ganske omfattende dokumentasjon.

Våre viktigste innspill er:

  • Det er viktig å opprettholde fokus på dagens senterstruktur slik at veksten skjer i knutepunktene
  • Det må ikke aksepteres nye byggeområder som ikke ligger ved knutepunktene
  • For å beholde kontrollen med veksten kan boligbyggingen reduseres til 250 boliger pr. år
  • Det må stimuleres til økt bruk av kollektivtransport til jobbreiser
  • Nedbygging av LNF områder må bare unntaksvis godtas

Senterutvikling og nedbygging av grønne områder

Naturvernforbundet har gjennom en rekke kommuneplanrevisjoner gitt innspill og bidratt i arbeidet med planforslagene. Vi har i stor grad sluttet opp om den langsiktige areal- og transportstrategien, og gjeldene kommuneplan har gode intensjoner vedrørende senterstruktur, knutepunkter og muligheter for et tjenelig kollektivtilbud.  Vi er derfor svært skuffet over at det foreliggende forslaget bryter med de gjeldende prinsippene, spesielt ved at det åpnes for boligbygging på LNF-områder i lite sentrale steder i kommunen. Dette vil ha mange negative konsekvenser for naturmangfold og miljø , landbruk, transport og generelt utviklingen av Asker som en ”grønn” kommune. Det er viktig at det er planen som skal styre utviklingen. Vi mener også at må legge større vekt på landbruk og naturforhold, dette poengteres også i strategien: ”Utviklingen av Asker skal sikre kommunens grønne profil og historiske forankring, gjennom bevaring av landbruk, landskap, naturkvaliteter og kulturmiljøet”

Befolkningsveksten

Deler av forslag til ny kommuneplanen representerer således en svært kortsiktig politikk, hvor en i liten grad evner å se de langsiktige utfordringene Asker kommune står foran. Istedenfor å invitere til en mer grunnleggende debatt om hvordan Asker skal se ut om 30-50 år, synes planen heller å oppfylle snevre utbyggingsinteresser.  Naturvernforbundet vil sterkt framheve at man ikke kan bygge seg ut av etterspørselen etter bolig, og at Asker bør heller ikke ”ta vår del av befolkningsveksten”. Befolkningsveksten er ikke en naturgitt størrelse, den styres i betydelig grad av de politiske prioriteringer som gjøres ved boligbygging og tilrettelegging for næringsutvikling. Befolkningsveksten er som kjent eksponentiell, dvs. at sterk vekst i dag betyr enda sterkere vekst i framtiden; sjøl en ”moderat” 1.5% årlig vekst innebærer en fordobling av folketallet på drøyt 40 år, dvs. at i 2060 vil det da være vel 110 000 innbyggere.

Hvor skal alle disse innbyggerne bo, og hvor skal de nødvendige barnehager, skoler, pleie- og omsorgsboliger sammen med den planlagte veksten i næringslivet, uten å bygge ned det meste av eksisterende landbruksområder. 

Allerede neste generasjon vil oppleve at Asker knapt nok har landbruk igjen.

I det forrige strategidokumentet sies: ”det er verdt å merke seg at kommuneplanen åpner for en vesentlig sterkere vekst i næringslivet enn i boligbyggingen”. Dette vil forsterke presset på økt boligbyggingen. Er dette en ønskelig utvikling?  I henhold til Plan- og bygningslovens formålsparagraf (§ 1 -1) skal bærekraftig utvikling være et grunnleggende prinsipp. Det krever en utvikling som imøtekommer dagens behov uten å ødelegge mulighetene for kommende generasjoner skal få dekket sine behov. Vi kan ikke se at det foreliggende utkast til kommuneplan ivaretar dette hensyn.

Natur og friluft

Naturvernforbundet er svært negative til utbygging innenfor markagrensa, og vi står fast på at skianlegget på Solli ikke skal bygges. Konsekvensen med store trafikkareal, nærhet til viktige kulturminner og trafikkforholdene tilsier at man her må finne andre løsninger. Det finnes aktuelle lokaliseringer av felles anlegg for flere kommuner som både vil gi et mer tjenelig anlegg og redusere reisetiden for de aller fleste. Vi registrerer også at det fortsatt skal investeres i flere nye idrettsanlegg og båthavner som vi mener er ”byggeområder”, disse bør ikke inngå i ”grønne” arealformål.

Det kan også se ut som det er inntegnet en gangsti langs Neselva ved Nesbru. Vi mener man bør begrense tilretteleggingen i elvas kantsoner.

Det er gledelig at deler av golfbanen på Poverud, som ligger innenfor markagrensa, tas ut. Vi ser også at vårt slåtteprosjekt ved Svensrud, nå er avmerket i kommuneplankartet.

Boligbygging

Naturvernforbundet mener, ut fra argumentasjonen om befolkningsveksten, at man må legge seg på et svært konservativt antall nye boliger, og kun ta inn nye felt der disse ligger innenfor dekningssonene for gangavstand avstand til godt kollektivtilbud. Utover dette vil fortetting, ombygging og tilgang på hybelleiligheter (godkjente/ikke godkjente) likevel føre til en økning av antall boliger.

I Asker består boligstrukturen stort sett av eneboliger og rekkehus spredt utover. Ved bygging av leiligheter på sentrale steder vil det frigjøres eneboliger ved at eldre folk flytter fra hus til leiligheter. Av denne grunn mener vi at det ikke verken er ønskelig eller nødvendig å ta inn felt med eneboliger / småhus i planen.

Bygging av boliger rundt Asker sentrum og andre knutepunkter vil stimulere til økt bruk av kollektivtransport.

Dikemark

Området rundt Dikemark gir både muligheter og utfordringer. Endret bruk kan være bolig, kontor, skole, småindustri, institusjoner mm., og dette kan berike kommunen og bidra til å bevare det unike bygningsmiljøet. En utbygging som utnytter eksisterende bebyggelse og med noe ny bebyggelse i samme stil, kan gi et lokalsenter med gode kvaliteter. Utfordringen ligger i at stedet ligger litt usentralt og det forutsettes her at det finnes en trafikkløsning med gode kollektivtilbud.

Samferdsel

Av de som bor i Asker, og som jobber utenfor kommunen bruker de aller fleste bil. Vi mener at andelen som benytter kollektivtransport må bli høyere, spesielt fordi kollektivtilbudet i mange deler av Asker burde være konkurransedyktig i forhold til bruk av bil. Skal man lykkes med dette må kollektivtrafikken styrkes, og det må ikke bygges større kapasitet på E18 mot Oslo.

Reisetid er viktig for valg av reisemåte, og det er svært positivt at man vil bidra til flere kollektivfelt, dette vil sikre en kort kjøretid til Asker/Oslo og bedre tilgang til Asker Stasjon.

Vi ser også positivt på at E18 delvis legges i tunnel, slik at miljøbelastningen blir mindre. Men det forutsetter at kapasiteten ikke økes, for da vil også trafikken på andre veier øke. Et utbyggingsmønster som tillater utbygging utenfor områder med god kollektivdekning vil ytterligere forverre den vanskelige trafikksituasjonen mange steder i kommunen.

Vi vil utdype dette temaet i vår uttalelse til planprogrammet for E18

Sykkel

I plandokumentet omtales Asker som en sykkelby. Som aktive syklister kjenner vi oss ikke igjen, og det er fortsatt store mangler og svakheter i sykkelnettet. Det uttales at “Som sykkelby har kommunen et stadig fokus på tilrettelegging for sykler.” I det foreliggende planutkast finner vi bare en ny sykkeltrase. Vi vil også understreke at dersom sykkel skal være et akseptabelt alternativ for jobbreiser må det etablere egne sykkeltraseer i veibanen som kan følge bilens trafikkregler, og ikke basere seg på gang- og sykkelveien, som skal være tilrettelagt for gående, barn og unge, rullestolbrukere og andre mye trafikanter.

Arealdelen

Naturvernforbundet mener det er viktig å følge de overordnede målene om å konsentrere utbyggingen rundt Asker sentrum, Heggedal og Billingstad – Slependen. På denne måten kan man utnytte fordelene av en samordnet areal- og transport politikk. Vi vil sterkt advare mot å tillate nye byggeområder som ikke ligger tett ved disse knutepunktene, og man må ikke gi etter for press i disse sakene. Særlig må de mange forslagene til byggeområder på LNF-områder avvises. Dette gjelder særlig landbruksområdene Gui – Gisle, gartneri og skogsområde n.ø. for Rustadveien, landbruksareal ved Kodalen og flere spredte felt mot Kjekstadmarka og i Vollen området. De fleste av disse er bygging av eneboliger og rekkehus, noe man ikke bør prioritere i Asker.

Av de innspilte byggeønskene er noen tatt inn i planforslaget, og vi mener utfylling av landbruksarealer ved Yggeset må tas ut. Det samme gjelder massedeponiet ved Jerpåsen, dersom dette ikke er en del av næringsrunnlaget på bruket, og siden blir tilbakeført til landbruk.

Boligfelt på landbruk/tidligere landbruk ved Billingstad må tas ut, og forslag til nye/utvidede gravplasser bør kunne begrenses og ikke legges på aktiv landbruksjord.

Vi mener man også må ta ut boligområdet på Elnes på grunn av at det ikke ligger i nærheten av noe knutepunkt. Så vidt vi har forstått skal dette være et tilbud til yngre beboere, vi tror feltet ikke ligger sentralt nok til dette. Også hagesenteret ved Eljarnes er nedbygging av dyrkbar jord, og ligger usentralt i forhold til annen handel.

Spesielt er vi skeptiske til ytterligere bygging langs Slemmestadveien på grunn av trafikkforholdene og mindre tilfredsstillende kollektivtilbud, og man bør ikke tillate ytterligere boligfelt i denne delen av Asker.

Når det gjelder Dikemark er vi mer positiv til utbygging, se eget avsnitt.

Det er også tatt inn flere nye/utvidede småbåthavner. Dette er nedbygging av sjøarealer, og vi mener man bør begrense disse vesentlig og stimulere til andre løsninger for ”oppbevaring” av fritidsbåter.

Kommuneplanforslaget har vært opplysende og interessant lesning, og vi regner med at de aktuelle planforslagene er godt gjennomtenkt. Vi regner med at man ikke åpner for å ta inn ytterligere byggeområder uten at disse også er nøye vurdert og lagt ut på høring.

Mvh.
Naturvernforbundet i Asker
Jan Häusler
leder