Uttalelse til forslag til områderegulering for Føyka-Elvely

                                                                                                          Hvalstad 14.06.2016

Uttalelse til forslag til områderegulering for Føyka-Elvely

Deres saksnr.: 15/176

Vi viser til materiale på kommunens nettsider og informasjonsmøte om planen. En vesentlig del av våre synspunkter ligger i et tidligere innsendt brev til saken, som også nå er vedlagt. Vi ser at dette brevet ikke er registrert i sakens dokumenter, og lurer på om det har vært tatt i betraktning i planforslaget.

Våre innspill kan sammenfattes i følgende punkt:

  • Krevende å ivareta naturverdiene i Askerelva med rødlistede arter, spesielt elvemusling
  • Nødvendig å beholde/etablere en sammenhengende grønn korridor langs elva for å ivareta naturverdiene
  • Vurdere nøye effekter av kanalisering, terskler og endring av bunnforholdene
  • Begrense oppfylling av områdene langs elva og bruke de grønne arealene som buffersone ved flom
  • Viktig å beholde idretts- og fritidsaktivitetene i på Føyka
  • Utnytte sentral beliggenhet til å begrense bilbruk, stimulere til gange og bruk av sykkel
  • Redusert antall parkeringsplasser for arbeidsplasser, men også for boliger og gateparkering

Konseptet

Først vil vi si at dette er et meget spennende utviklingsprosjekt som vil styrke Asker sentrum som knutepunkt. Det å utnytte Askerelva som et miljøskapende element er riktig og viktig, så lenge det gjøres på elvas premisser. Vi ser det som svært viktig å beholde både noe av den organiserte idretten i sentrum, sammen uorganiserte aktiviteter både sommer og vinter. Slike aktiviteter bidrar til å videreutvikle det levende sentrum som Asker har i dag.

Å integrere en idrettsarena i et ellers ganske tett bebygget område vil skape utfordringer. Så vidt vi kan forstå skal det legges til rette for barn og unges aktiviteter, og vi mener dette må gjøres slik st det blir minimal biltrafikk. Med så gode forhold for fotgjengere og syklister må man forvente at barn og unge selv kan komme seg til/fra aktivitetsområdet, eventuelt fulgt av foreldrene. Dersom det skal avholdes kamper med publikum forutsetter vi at parkering må foregå i de allerede etablerte parkeringshusene.

Vi mener det er viktig å tenke framtidsrettet når det gjelder utforming av gatenett, trafikkstrømmer, gangforbindelser og plassering av forskjellig tilbud og service. Man bør gå langt i begrense biltrafikken.

Konseptet med møteplasser er spennende og vi mener disse også må utformes slik at de ikke bli «bilbaserte», men heller er bilfrie soner.

«Grønn mobilitet» og «Rause parkarealer» høres meget bra ut!

Bebyggelsen

NiA mener det er riktig å bygge høyt og tett i et område som er så sentrumsnært, også fordi området ligger lavt i forhold til omgivelsene. Det er likevel viktig å ta hensyn til de nærmeste naboene slik at bebyggelsen ikke blir for ruvende. Vi er også skeptiske til at bygningene nær elva er på 6-7 etasjer, dette kan bli både ruvende og gi skygge i parkområdene.

Skal området gi aktiviteter for gamle og unge mener vi det er viktig å beholde en del av de fysiske tilbudene som er i dagens Føyka. Dette kan være skatebane, sandvolleyballbane, ballbinge, skøytebane om vinteren og rulleskitraseen. Det må gis mulighet til å bruke arenaen eller et tilstøtende område til uorganisert ballspill. Disse tilbudene er spesielt viktig for å gi innbyggerne i den nye bydelen gode muligheter for fysisk utfoldelse, men kan også være interessant for bedrifter.

Vi er også veldig positive til at man her tar i bruk energieffektive løsninger med varmepumper, dype energibrønner og da må det også være et krav om vannbåren varme/kjøling til alle bygg.

Kommunikasjon og knutepunktutvikling

Vi er enige i målsettingen om at gående og syklende skal gis prioritet, og at byrommene knyttes tett til omliggende gang og sykkelveinett. Videre må det være en direkte gangforbindelse til stasjonen og bussholdeplasser. Vi ser at bilkjøring og parkering for publikum til arenaen og kunder spesielt til hotellet kan bli en utfordring. Planen må gå langt i å legge til rett for at disse gruppene også kan gå til/fra kollektivterminalen. Parkeringstilbudet, spesielt for arbeidsplassene, må være begrenset og legges i utkanten av området. Man må basere seg på å bruke eksisterende parkeringshus og innfartsparkeringen ved stasjonen.

Trygge og sentrale parkeringsmuligheter for sykkel, både for besøkende og beboere, er viktig. Disse må være plassert ved servicetilbudene, ved innganger eller ved trapp i parkeringskjeller. Lademulighet for elsykkel må være obligatorisk. Man må legge til rette for bildeling og ev. bysykkel.

En gjennomgående «Føykagate» fra Gamle Drammensvei mot Elvely, med kryssing av gågaten er vi skeptiske til, spesielt fordi den bryter gågateaksen mellom Føykaområdet og det «gamle» sentrumsområdet. Vi tror også dette vil bli en trase for gjennomgangstrafikk fordi trafikkmengden og køforholdene på E18 er usikre og man må påregne køer også på lokalveiene rundt Asker. Skal man skape et fotgjengerbasert sentrum mener vi at dette må være blindveier med begrenset parkering og adkomst til byggene i området.

For ytterligere å markere Asker som en sykkelby må gjennomgangstraseen for transportsykling legges sentralt gjennom området, eller i umiddelbar nærhet slik at syklister lett kan nå de nye tilbudene. Traseen må ha høy kvalitet og utformes slik at konflikter unngås. Det må være gode forbindelser vestover, mot Kirkeveien og Asker stasjon.

Naturområder og Askerelva

I konsekvensutredningen er det kun biologisk mangfold som kommer ut med Negativ konsekvens ved gjennomføring av planen, dette betyr at man må ta spesielle hensyn for å sikre at det dette ikke skjer. Det er bra at man har beskrevet hensynet til ev. forekomst av elvemusling, og at man vil ta spesiell hensyn til dette. Vi vil her påpeke at elvemusling er helt avhengig av forekomst av fisk for å sikre utbredelsen, og det ikke er tilstrekkelig å ta hensyn kun de punktene elvemusling er observert. Se vedlagte dokument for detaljering av mulig påvirkning på bunnforhold og gyteområder.

I dette dokumentet er det også utredet hvorfor endringer av elveløpet ikke er å anbefale, og hvordan forbygninger, terskler og endring av bunnforholdene kan gi negative effekter. Vi mener man må ha som mål i denne planen å forbedre forholdene for dyrelivet i og ved Askerelva med tilstøtende bekker.

Vi er positive til at deler av Drengsrudbekken åpnes, både av estetiske grunner, men også fordi dette er gunstig for utbredelsen av fisk i bekken Vi ser også at kanalisering av Drengsrudbekken med kantsoner av gråor-heggeskog er vurdert som uheldig.

I vårt tidligere brev har vi påpekt viktigheten av en tett og sammenhengende kantsone og vi mener at bebyggelsen kommer for tett inntil elva og at vernesonen blir for liten. Vi frykter også at forskjellig tilrettelegging og gangveisystem kan bli gjort på bekostning av vernesonen. På grunn av flomfaren vil man måtte ha en høydeforskjell mellom elva og bebyggelsen, og denne oppfyllingen vil også ta plass.

Anleggsperioden

Vi har i tidligere byggeprosjekter sett at anleggsperioden har ødelagt mye av de naturverdiene man har hatt intensjoner om å bevare. Det er viktig at man har kontroll med betingelsene for når de forskjellige byggestegene kan påbegynnes, og at entreprenøren har forstått hvor grensen til følsomme områder er.

For Naturvernforbundet i Asker
Jan Häusler
leder