Uttalelse til forslag til planprogram for Eineåsen (Fram Helserehab), Rykkinnveien 100

Innledende kommentarer til plansaken

Fram Helserehab (tidl. Sjømennnenes Helseheim) ønsker å utvide kapasiteten og samtidig bygge ut store deler av sin eiendom. Det som i dag er parkanlegg på nedsiden av det eksisterende bygget og naturområde ovenfor kan bli nedbygd. En annen betydelig del av Eineåsen er avsatt til fremtidig offentlig bebyggelse. Landskapet her under selve Eineåsen går en usikker tid i møte.  

Vår uttalelse til planprogrammet var datert 19. august 2010.  

Naturvernforbundet i Bærum (NiB) besluttet å behandle saken i styremøtet den 16. juni 2010.

NiB sendte den 16. oktober 2006 et brev til Spor Arkitekter AS med kopi til Bærum kommune – Planseksjonen med overskriften ”Eineåsen, Rykkinn i Bærum – merknader til oppstart av reguleringsarbeid”. I dette brevet står det blant annet:

–       Angjeldende område under selve Eineåsen er et meget brukt nærområde til turer og friluftsaktiviteter av Rykkinn-beboerne og har dessuten landskapsmessing stor verdi. I den forrige kommuneplanen (1995 – 2015) var således angjeldende område avsatt til friområde.

–       Når det gjelder Sjømennenes Helseheim, tenkes denne institusjonen utviklet med flere tjenester og et utvidet behandlingsopplegg. Vi har ingen merknader til denne siden av planen, men reagerer på den planlagte boligbyggingen på nedsiden og oversiden av Helseheimen. For å beholde det flotte og verdifulle landskapet omkring Helseheimen, mener vi at kun boligene i Felt B4 og A4 kan forsvares.

–       Da kommuneplanens arealdel ble behandlet av Bærum kommunestyre 4. juni 2003, tok det samtidig stilling til en boligmelding for Bærum. Kommunestyret vedtok at boligbyggingen i Bærum skal konsentreres om Fornebu og aksen Sandvika-Vøyenenga og på sikt Avtjerna. De omfattende planene for å nedbygge Eineåsen anser vi ikke å være i tråd med kommunestyrets vedtak og intensjon. Dessuten er Naturvernforbundet i Bærum av den oppfatning at vi nå er kommet til det stadium i Bærums utvikling at det er viktigere å ta vare på Bærums gjenværende friområder og landbruksjord enn å dekke et boligbehov som ikke bunner i en faktisk bolignød.

Med henvisning til referat fra oppstartsmøte i Bærum kommune den 28. april har vi følgende kommentarer:

Boligbehovet

NiB mener fortsatt at boligbehovet i Bærum ikke bunner i en faktisk bolignød og at det er viktigere å ta vare på våre gjenværende friområder og landbruksjord. Vi mener derfor at de 76 leilighetene i de fire blokkene på nedsiden av Fram Helserehab ikke skal bygges. Dette vil også løse de påpekte problemene med barnehage, skolekapasitet og veiforbindelse.

Omsorgsboliger

NiB har ingen kommentarer til at det bygges 70 omsorgsboliger bak helsesenteret. Det er viktig at disse boligene reguleres til tjenesteyting. Dersom omsorgsboligene reguleres til bolig, har en ingen garanti for at det bare blir eldre og pleietrengende. De ovenfor nevnte problemer med barnehage, skolekapasitet og veiforbindelse vil således ikke være løst.

Dominans i landskapet

Bebyggelsen i Rykkinn området ligger i dag harmonisk i landskapet og viser en avdempet overgang til randsonen mot Marka. De planlagte fire blokkene på nedsiden av helsesenteret vil sterkt bryte med dette og utgjøre en dominerende bygningsmasse under Eineåsen. Dette tilsier også at disse blokkene ikke skal bygges.

Biologisk viktig område

Området under Eineåsen er et biologisk viktig område. NiB er bekymret for en omfattende nedbygging av dette.

Vennlig hilsen

Naturvernforbundet i Bærum

Bjørg Petra Brekke (sign.)                                          Elen M. Søreide Lie

Leder                                                                           Saksbehandler og styremedlem

Øivind Grimmer

Saksbehandler og styremedlem

Kopi: Berger og Rykkinn Vel

Oppdatert 2011.03.13.