Uttalelse til forslag til reguleringsplan for Biterud

post@asker.kommune.no

Hvalstad  18.01.2016

Deres ref: 15/1361

Vi viser til høringsforslag til reguleringsplan for Biterud B3 på kommunens nettsider og vår befaring i området.

Reguleringsplanen ser ut til å være godt gjennomarbeidet og beskriver detaljert hvordan man kan få plass til ganske mange boliger, vei og parkering, lekeareal, gangveier og naturområder på en relativt liten tomt. Biofokus sin rapport inneholder konkrete naturtypelokaliteter som man må ta hensyn til, og man har på et vis fått plassert bebyggelsen og trafikkarealet uten å direkte berøre disse.

Naturvernforbundet er i tvil om man klarer å gjennomføre prosjektet i praksis og samtidig beholde de gode hensiktene i planen. Dette kan oppsummeres i følgende punkt:

  • Anleggsperioden vil påvirke trærne og de områdene man vil skal forbli naturområder
  • Gangveier og bebyggelse vil ligge for tett inntil bevaringsverdige trær og annen natur
  • Adkomstveien påvirker i stor grad Biterudbekken
  • Aktivitet i uteområdene og ønske om sol vil over tid redusere naturområdene
  • Skjøtselplan må lages med klart ansvar for hvem som skal gjennomføre aktiviteten

Bebyggelsen

Naturvernforbundet er positive til at det bygges relativt tett i områder nær Asker sentrum, men feltet ligger såpass langt unna at man ikke kan vente høy andel gående. Det er et busstilbud som kan være attraktivt for enkelte. Imidlertid ligger det veldig godt til rette for bruk av sykkel, og trygg og lett tilgjengelig sykkelparkering ved inngang eller i parkeringskjeller er viktig. Ellers er det ungdomsskole i nærheten, men det er langt til barneskolen med bla. kryssing av Semsveien og Kirkeveien, og en bratt gangsti opp til kirken.

Arkitekturen ser spennende ut selv om det kan bli noe tett mellom husene. Av denne grunn bør bilkjøring på gangveiene sterkt begrenses. Det må legges til rette for turgåere og annen gangtrafikk gjennom feltet og til sti/skiløype mot sydvest.

Adkomsten til feltet vil i stor grad påvirke Biterudbekken, da denne planlegges lagt om i en lengre strekning. Vi mener inngrepet i bekken kunne vært redusert ved legge veien lengre fra bekken og snuhammeren og renovasjonsområdet nærmere innkjøringen til garasjen.

Naturområdene

I følge Biofokus har området flere viktige naturtyper som eiketrær, kalkskog, rik edelløvskog og våtmark. Noen av områdene er allerede ryddet, men kan få tilbake sine kvaliteter ved riktig skjøtsel. Spesielt verdifull er kalkryggen i Nordvest som omfatter flere naturtyper og forekomster av rødlistearter.

Biterudbekken og tilhørende sumpområde og randsone er også et viktig område, og vil kunne bli påvirket negativt dersom dreneringsforholdene blir endret. Antagelig må sumpområdene kunne oversvømmes ved flom.

Vi er skeptiske til flyttingen av bekkeløpet, og her må man ta i betraktning både minimumsvannføring ved tørke og ev. flomproblematikk. Vi tror planen vil medføre et kunstig bekkeløp hvor man i liten grad vil kunne tilbakeføre naturlig vegetasjon.

Naturvernforbundet vil spesielt ønske at man ivaretar forekomstene rundt kollen med eiketrær fordi disse til sammen skaper et litt større sammenhengende naturområde som kan tåle naboskapet med boligområdet og barnehagen.

Anleggsperioden

Vi har tidligere erfart at områder som skal bevares ofte blir ødelagt i anleggsperioden. I dette prosjektet gjelder dette særlig rotsystemet til trær man vil beholde, men også annen vegetasjon bør beskyttes. De stedene der man ønsker original natur eller eng i utearealene nær boligene må man være svært forsiktig med anleggsmaskiner. Det vil være nødvendig å ta vare på det øverste jordlaget for siden å legge dette på igjen. Biterudbekken, spesielt der løpet skal flyttes, må gjøres så skånsom som mulig, og naturlige masser må legges tilbake.

Det er spesielt viktig at forekomstene av rødlistearter blir beskyttet og at man spesielt instruerer at disse ikke må røres.

Skjøtsel

Det må utarbeides en skjøtselsplan som beskriver naturverdiene og forklarer hvilke aktiviteter som ikke er ønskelig i naturområdene. Videre må det framgå hvilken skjøtsel som skal gjennomføres og hvor ofte. Forekomstene av rødlisteartene må også omtales i skjøtselsplanen og det må beskrives spesielt hvordan man skal ta hensyn til disse i skjøtselsarbeidet.

Det er også viktig at skjøtselsansvaret blir plassert hos sameiet, huseierforening, vel el. Det bør også være en passus om at kommunen må kontaktes hvis det er tvil om hvordan områdene skal ivaretas.

For Naturvernforbundet i Asker
Jan Häusler
leder