Uttalelse til forslag til reguleringsplan for Brønnøya

Brønnøya representerer et av ytterst få områder langs kysten i Asker hvor det er få inngrep og artsmangfoldet er rikt på grunn av kalkholdig grunn og gunstig klima. Øya har særdeles mange forekomster av rødlistede arter og leveområder for disse i en skala som er nasjonalt viktig. Endring av dagens hyttebebyggelse til boliger vil ha store og varige konsekvenser for artsmangfoldet og øyas særegne karakter. Naturvernforbundet mener at planen må avvises.

 

 

Asker 28.02.2013  Asker kommune, Plan- og bygningsavdelingen                                                                              E-post: post@asker.kommune.no Deres ref:

 

Uttalelse til forslag til reguleringsplan for Brønnøya

Brønnøya representerer et av ytterst få områder langs kysten i Asker hvor det er få inngrep og artsmangfoldet er rikt på grunn av kalkholdig grunn og gunstig klima. Øya har særdeles mange forekomster av rødlistede arter og leveområder for disse i en skala som er nasjonalt viktig.  Endring av dagens hyttebebyggelse til boliger vil ha store og varige konsekvenser for artsmangfoldet og øyas særegne karakter.

Vi mener at følende punkt beskriver de viktigste momentene som taler for at det framlagte forslaget må avvises:

  • Planen vil medføre at øya vil på kort tid transformeres til et boligområde
  • Et boligområde vil kreve tjenester og infrastruktur som vil ytterligere endre øyas karakter
  • Brønnøya har unike naturkvaliteter som ikke er forenlige med en større urbanisering
  • Store deler av de nasjonalt viktige biotoper og naturtyper ligger på ikke utbygde parseller
  • Øya er et kulturmiljø og rekreasjonsområde som er verd å ta vare på
  • Presset på strandsonen vil tilta og ønsker om brygger og andre anlegg vil øke

Boliger eller hytter?

Planen legger opp til at alle som vil kan få bruksendring til bolig, dette innebærer at det også vil bli gitt ”amnesti” til de som har vært fast bosatt uten å ha søkt om bruksendring. Det er mange ubebygde tomter og det er sannsynlig at eierne av disse, som ikke har noe hyttetradisjon, også helst vil bygge boliger. Ev. salg av hytter og ubebygde tomter vil antagelig gi bedre pris dersom eiendommen kan benyttes som bolig.

Andre ønsker imidlertid å bevare øya slik den er i dag med hyttebebyggelse og et bilfritt miljø. Flere boliger på øya vil i praksis bety økt urbanisering og en gradvis endring mot ”tettbebyggelse”.

Vi tror også at sjarmen ved å bo i ”hytter” på Brønnøya vil avta etter en tid, og kravet om større bygg og bedre infrastruktur vil reise seg ganske raskt. Dette planforslaget kan være første steg til å omgjøre øya til et vanlig boligområde.

Naturvernforbundet mener at man fortsatt må skille mellom noen få fastboende og at resten skal være hyttebebyggelse. I stedet for permanent amnesti for de som bor fast i ikke godkjente boliger mener vi en midlertidig tillatelse, f. eks. ut nåværende voksne beboers levetid, kan være en minnelig ordning.

Utbygging og modernisering kan ødelegge den sårbare naturen

Graden av urbanisering vil være avgjørende for hvilke inngrep det vil bli i øyas natur. Hvert nytt og modernisert bygg vil gi belastning i byggefasen. Store maskiner må fraktes inn på øya og det vil bli utgraving og planering av tomter og traseer for VA og strøm. Disse aktivitetene vil kunne gjøre irreversible ødeleggelser.

Flere helårsboliger vil også presse fram tjenester som tilgang for brannbiler, ambulanser, hjemmetjenester, renovasjon, skoleskyss osv.  Hvis man siden slipper til biltrafikken til vil veier, innkjørsler og parkering i seg selv ødelegg så mye natur at øyas kvaliteter er tapt.

Naturmangfold med nasjonalt viktige biotoper

Områdene langs fjorden har svært godt jordsmonn og gunstig klima, og er derfor leveområde for mange sjeldne planter, sopp, moser og insekter. Deler av kystsonen er allerede så nedbygget og ”utviklet” at det bare er fragmenter igjen av de originale naturområdene. På Brønnøya viser kartleggingen at det fortsatt er svært mange rødlistede arter og mange naturtyper med nasjonal verneverdi. Det er unikt at man på ett område har så mange forskjellige nattyper av så høy kvalitet. Det er svært viktig å ikke bygge ned eller redusere leveområdene for disse rødlistede artene.  Det at det er mange biotoper på et område som Brønnøya er i seg selv viktig for å gjøre forekomstene robuste og på denne måten støtte ev. andre mindre forekomster på omliggende øyer.

Særpreget kulturmiljø med få friområder

Hyttebebyggelsen på Brønnøya er unik i Oslofjorden med et bilfritt miljø og godt utbygd gangveisystem, dette må man ta vare på. Øya blir hyppig brukt som friluftsområde, og gir muligheter for turgåing og i noen grad bading og fiske. Denne bruken kan øke i framtiden, særlig fordi Nesøya har få slike muligheter. Brønnøya har store tomter med mye natur rundt bebyggelsen. Det er imidlertid få friareal, og hensynet til naturen må derfor ivaretas også på private områder.

Etter vår mening ivaretar ikke planforslaget de punktene som er nevnt over, og vil føre til en tiltagende urbanisering av Brønnøya. Dette vil ha som konsekvens at de unike naturforholdene vil bli vesentlig redusert. Vi mener at planen primært må avvises.

Dersom planen likevel blir akseptert har vi følgende kommentarer:

Det er svært viktig at bebyggelsesplaner blir utarbeidet for hver søknad om nybygg/ombygging, og at hagemessig opparbeiding bare kan tillates på små arealer. Disse må kun beplantes med lokale arter og plener må anlegges som ”eng” uten gjødsling og bare ved naturlig tilgroing.

Bebyggelsesplanen må inneholde instrukser om hvor store maskiner som kan benyttes, og hvordan masser skal disponeres og tildekkes med lokalt jordmonn. Grøfter og andre sår skal tildekkes med opprinnelig torv/overflatelag.

En bebyggelsesplan må også inneholde beskrivelse av hvordan biotopene i naturregistreringene er ivaretatt og hvordan resten av eiendommen skal bevares/skjøttes. Spesielt må bevaring, hugst og skjøtsel av skog og enkelttrær beskrives.

Reguleringsplanen må innholde muligheter for kontroll og virkemidler dersom bebyggelsesplaner ikke blir etterfulgt.

I en ev. ny reguleringsplan må de eksisterende friområdene beholdes og flere friområder innarbeides. De gamle kalksjaktene på friområdene inne på øya er kulturminner og bør ryddes og merkes

Vi mener også at det ikke skal være tillatt å anlegge nye brygger og andre innretninger i strandsonen. Brygger bidrar til privatisering av strandsonen og med utbygging av de ubebygde tomtene vil det bli behov for flere brygger, dette må løses ved felles bryggeanlegg.

Naturregistreringene påpeker at mange arter lider under manglende skjøtsel/beiting, og vi mener at man må legge til rette for noe dyrehold eller beiting om sommeren, både av områdene som tidligere har været eng/jorder og områder i strandsonen.

Det må også utarbeides en skjøtselsplan med en sone/teiginndeling, motivasjon for skjøtselen og detaljerte instrukser. Inndelingen kan gjerne ta utgangspunkt i eiendommene og de registrerte nøkkelbiotopene.

Brønnøya bevart slik den er i dag vil være verdifull for Asker kommune, befolkningen og brukere av Oslofjorden. Naturvernforbundet mener man må se det unike i kulturmiljøet og naturen på øya og derfor ikke tillate inngrep og utbygging som kan redusere  naturgrunnlaget.   Naturvernforbundet i Asker           Jan Häusler Leder