Uttalelse til forslag til reguleringsplan for Brønnøya

Tidligere privat forslag til reguleringsplan for Brønnøya ble avvist av Fylkesmannen. Samtidig ble gjelde plan fra 1995 krevet oppgradert, og kommunen må lage en reguleringsplan som kan godkjennes. NiA mener også dette siste planforslaget vil medføre tap av naturmangfold og økende urbanisering av øya.

Les også fylkesmannens kritiske uttalelse til planforslaget.

Asker kommune post@asker.kommune.no
                                                                                                                  Hvalstad  31.03.2015

Uttalelse til forslag til reguleringsplan for Brønnøya
Deres ref: 15/5

Vi viser til saksframlegg med plankart og reguleringsbestemmelser på kommunens nettsider.

Først vil si at planens regler om å ivareta biotopene på Brønnøya virker gjennomarbeidet og grundig dokumentert i bestemmelsene og på plankartet. Asker kommune er forpliktet til å ta hensyn Naturmangfoldsloven i planarbeidet, og på Brønnøya, og i strandsonen generelt, er det store naturverdier som må beskyttes.

Planen har mange konkrete bestemmelser om bruk, hensyn og krav om utomhusplaner og skjøtselsplaner. Det kan være krevende å sørge for at dette blir gjennomført og etterlevet over tid.

 • Det kan være tvil om hensynsonene gir tilstrekkelig beskyttelse av naturmangfoldet.

Vi mener man i større grad kunne regulert områder som naturområder.

Nå det gjelder hensikten om at antallet fastboende på øya ikke skal øke, tror vi ikke planen vil føre til dette. Det er ganske mange elementer i planen som vil føre til økt fast bosetning.

Spesielt når det gjelder problematikken rundt hvem som skal få status «bolig» mener Naturvernforbundet at man burde holdt seg til intensjonene i reguleringsplanen fra 1995.

 • «Tilgivelse» for ulovlige boliger er urettferdig og vil sette kommunen i en vanskelig situasjon

Tidligere var det beskrevet muligheten for en tidsbestemt bruk av hytter som «ulovlig helårsbolig», dette virket som en mer rimelig ordning.

Vi registrerer at man vil øke bruksarealet for de forskjellige kategoriene bebyggelse. Det er prisverdig at man ønsker å holde fritidsboliger innenfor strandsonen på en begrenset størrelse, selv om 70 m2 + uthus burde være en grei størrelse på en enhver fritidsbolig. Det var litt uklart om disse reglene også gjelder tomtene med kombinert formål bolig/fritid i strandsonen.

For andre fritidsboliger og boliger vil man tillate et vesentlig større areal enn det som har vært mulig i tidligere reguleringsplaner. Spesielt synes vi størrelsen på boligene er større enn det som er nødvendig for en rimelig boligstandard.

 • Utvidelser av hytter og boliger vil føre til kultivering, utbygging og opparbeiding av tomtene som vil redusere naturmangfoldet.
 • Vi forutsetter at fritidsbebyggelse i områder med kombinert formål ikke kan oppgraderes til bolig på 200m2

Vi tror alle som har mulighet raskt vil endre status til bolig.

Kommunen er forpliktet til å yte sørvis til alle som er bosatt i kommunen. Vi tror en økt mulighet til å få bruksendring til bolig gradvis vil øke behovet for transport og tjenester, spesielt vil dette være et problem om vinteren.  Brønnøya har et unikt kulturmiljø som er vesentlig forskjellig fra boligfeltene på Nesøya og andre steder i Asker, dette må man ta vare på.

 • Urbanisering og overgang til fast bosetning vil presse fram bro, veier og offentlig service
 • Bebyggelsen, «hyttesamfunnet», stier, veier og brygger er «verneverdig» og må beholdes intakt

Kommunen må ikke tillate at det meldes flytting til adresser på bygg som ikke er godkjent som bolig.

Et øysamfunn som har så store naturverdier krever at tidligere tiders aktiviteter, beiting, rydding og «naturlig» bruk av arealene må opprettholdes. Moderne hageanlegg med planerte og sådde plener, tuiahekker og stort innslag av hageplanter er ikke ønskelig, og kan være en direkte trussel for den stedegne floraen. Planen legger opp til å ordne dette ved at det skal utarbeides utomhusplaner og skjøtselsplaner, og at opparbeidede områder skal begrenses til 500m2. Dette er veldig bra!

Vi får håpe kommunen har ressurser til å samordne og følge opp disse planene.

Vi er redde for at øya likevel etter hvert kan få preg av «boligområde» og motivasjonen for å ivareta naturmiljøet kan forsvinne. Spesielt tror vi regulerte begrensninger og skjøtselsplan fort vil glemmes, spesielt ved eierskifte.

 • Begrensninger og skjøtselsplaner bør tinglyses på hver eiendom

Fra tid til annen vil det være behov for transport med motorisert kjøretøy, det kan være traktor, firehjuling eller mindre anleggsmaskiner. Vi er kjent med at det allerede finnes en del traktorer ol., og det er ingen regler for hvem som kan kjøre med disse, eller til hvilket formål de kan brukes.

 • I planen må det være regler for bruk av motoriserte kjøretøyer

Flere beboere, og spesielt fastboene, vil øke behovet for motorisert transport, og øyas veisystem er ikke bygget for stor trafikkbelastning. Planen må innholde regler for i hvilke tilfeller motorisert transport kan foregå, og hvordan den skal organiseres.

Øya har også et unikt kystmiljø som krever spesielle hensyn og kunnskaper for å forvalte, og totalt sett er det ganske mange løpende oppgaver som må ivaretas.

 • Aktiv bruk av hytteeiere og fastboende vil kunne gi kunnskaper og kultur for skjøtsel

Her burde man kunne spille på velet slik at holdningen til å forvalte øya etter planens hensikt blir lokalt tilknyttet, i hvert fall når det gjelder det praktiske. Når det gjelder de formelle tingene bør Fylkesmannen eller kommunen ha kontrollen.

Ellers mener vi måten bryggebehovet blir organisert på er riktig, det er mange ubebygde tomter er felles bryggeanlegg er den eneste måten å løse behovet for framtidig bryggeplass. Når det gjelder endring og utbygging av private brygger, og ev. mudring, er det viktig at dette ikke berører ålegressenger.

Som vi har nevn i tidligere uttalelser er det ikke mange naturområder som ikke er private tomter, og bruken av disse vil bli viktigere ved større «befolkning». Brønnøya er et flott turområde og vil fungere som nærfriluftsområde for Nesøya. Det kan hende noen av disse friområdene burde vært gjort mer tilgjengelige, og spesielt kalksjaktene som er viktige kulturminner, burde vært ryddet for søppel og hageavfall.

Naturvernforbundet i Asker har et delt syn på denne planen.

 • På den ene siden har man gjort en grundig jobb for å få med de verdiene som skal beskyttes i henhold til Naturmangfoldloven. Hensynssonene er nye, og vi er ikke helt sikre på om måten dette gjøres på er strengt nok i det lange løp.
 • På den andre siden legger man opp til å åpne for bruksendring til «bolig» som påskjønner de som har bodd ulovlig. Dette kan gi problematiske føringer for kommunen i forhold til de resterende hytteeierne og i andre tilsvarende saker andre steder i kommunen. For Brønnøya vil dette føre til endring av øyas karakter og over tid være en trussel for naturmangfoldet.

For Naturvernforbundet i Asker

Jan Häusler

leder