Uttalelse til forslag til reguleringsplan for Brønnøya

Etter vår mening ivaretar ikke planforslaget bevaring det særpregede kulturmiljøet, og vil føre til en tiltagende urbanisering av Brønnøya. Dette vil ha som konsekvens at de unike naturforholdene vil bli vesentlig redusert, og vi mener derfor at planen må avvises.

Les vår uttalelse til planforslaget