Uttalelse til forslag til reguleringsplan for Frisk Arena Vettre


Asker 01.04.19

Asker kommune

Saksnummer: 17/4532


Naturvernforbundet i Asker mener reguleringsforslaget er mangelfullt, og må trekkes tilbake. Vi vil begrunne dette med følgende punkter:

  • Nedbygging av landbruksområde og tap av artsmangfold
  • Konsekvenser for bo- og behandlingsenteret er ikke utredet
  • Trafikk og parkeringsproblematikk er dårlig utredet
  • Begrenset snødeponi og manglende arealer for snøbrøyting av vei/fortau
  • ROS-analysen for begrenset
  • Bruk av dette området til andre offentlig formål er ikke drøfte
  • Idrettsanlegg er primært for fotball – andre idretter tilgodeses ikke og bestemmelsene sier intet om bruk utover for Frisk Asker medlemmer. Alternative type idrettsanlegg burde vært drøftet.

Nedbygging av landbruksområde og tap av artsmangfold
Naturvernforbundet er ikke imot at det tilrettelegges bedre for ulike idrettsaktiviteter i Asker og vi ser gjerne at Frisk Asker også tilgodeses med et eget idrettsanlegg. Men vi reagerer kraftig på at dette skal gå på bekostning av eksisterende landbruksjord. Betydelige deler av matjorden i Asker blir nå bygget ned, i strid med nasjonal jordvernstrategi. Vi viser her til Fylkesmannens uttalelse i deres brev til kommunen av 35.5.2017: Planområdet omfatter fulldyrket og dyrkbar mark. Fylkesmannen mener kommunen må ta ansvaret for å følge de nye nasjonale føringene for jordvern og belyse konsekvensene av nedbyggingen. Fylkesmannen stiller seg kritisk til avgang av dyrket mark.
Vi kan ikke se at dette er drøftet eller kommentert i saksframlegget.


Videre skrives Biofokus Området er også viktig for det biologisk mangfold med sumpskog og våtmark, edelløvskog og gråor-heggeskog, og leveområde for mange fugle- og dyrearter, som leveområdet for verdifulle dyre- og fuglearter. Dette er i noen grad berørt i vedlegg 5, blant i ROS-analysen, men de negative konsekvenser blir bagatellisert. Det brukes argumenter som at et framtidig planlagt bo- og behandlingssenter (også omtalt som sykehjem) allikevel vil medføre nedbygging av dette området. Vi finner denne argumentasjonen mildt sagt merkelig. Dersom det ikke bygges et idrettsanlegg som her er planlagt, ville det jo nettopp være arealer igjen til å bevare i det minste deler av de verdier området representerer.


Konsekvenser for bo- og behandlingsenteret er ikke utredet.
Som det framgår av saksframlegget er dette området i Kommuneplanen avsatt til offentlig tjenesteyting. Deler av området er uregulert, andre deler er inngår i reguleringsplan for Bo- og behandlingssenter (omså omtalt som sykehjem). Deler av det regulerte området er videre regulert til parkering og felles grøntareal. Kommunen har nå vurdert at det er plass til både fotballbane og
sykehjem. Sykehjem omfattes ikke av dette planarbeidet.

  • Vi stiller oss undrende hvor kommunen kan fastslå at det er plass til begge deler og at kommunen ser det som hensiktsmessig å plassere en fotballbane i umiddelbar nærhet til et sykehjem uten en nærmere vurdering; Er det helt uproblematisk med en slik samlokalisering?
  • Det er meget betenkelig at sykehjemmet ikke inngår i dette planarbeidet. En rekke forhold tilsier at plassering og bygging av eventuell fotballbane og nytt sykehjem må sees i sammenheng, både vedr. grunnarbeid, vann og avløp, adkomstveier, mm. Vi viser her til underlagsnotatet fra PRU i Asker kommune av 3.1.2017, som så langt vi kan se ikke er omtalt i dette saksframlegget.
  •  Dette forslaget til reguleringsplan inneholder kunne noe smale striper såkalt grøntstruktur, som vi mener er altfor liten, og spesielt er buffersonen mot verneområdet helt minimal.

Trafikale forhold

Vi finner at trafikkmessige forhold knyttet til dette idrettsanlegget ikke er godt nok utredet, både trafikken til idrettsanlegget, og trafikken til det framtidige sykehjemmet.
Når det er planlagt en konkurransearena som oppfylles fotballforbundets nasjonale normer, må dette være for å også spille større (terminfestede) fotballkamper, som fortrinnsvis vil finne sted i helgene. Dette vil åpenbart føre til en betydelig publikumstilstrømning (noe som vel er ønsket fra Frisk Asker side). Dette er ikke drøftet i saksframlegget, og kun kort berørt i vedleggene. Her antar man tydeligvis antar at de fleste kommer med busser og eller i stor grad bruker offentlig kommunikasjon, men uten at dette er godtgjort på noen måte.


All erfaring fra både idrettsstevner og andre arrangementer er et mange kjører bil. Henvisning at det er hyppige bussavganger vil bare være relevant for de som bor i rimelig nær avstand til Slemmestadveien. Forbindelsen til Asker sentrum skjer ved bytte av buss (Blakstad eller Holmen), slik at dette nok dessverre ikke framstår som særlig attraktivt for de fleste. Vi kan jo håpe at mange vil sykle, men erfaringene så langt er dessverre ikke oppløftende.


Det hevdes også at trafikken til det framtidige Bo- og behandlingssenter blir større. Ja, kanskje det, men da vil den totale trafikkbelastningen vil da bli et enda større problem. Vi savner en mer grundig drøfting av dette.


Intet realistisk opplegg for håndtering av snø
Det framheves at det er avsatt plass til snødeponi i tilknytning til 11-banen, som ifølge planskissen synes å utgjøre 5* 40m = 200 m2 (anslag ut fra kartet). På dette deponiet skal altså snø fra hele fotballbanen samles som utgjør minst ca. 70 * 110 = 7 700 m2, altså mer 35 ganger så stort. Eksempelvis, dersom det faller 30 cm snø, vil dette medføre at deponiet skal romme en snøhaug med høyde minst 5-6 m (og loddrette vegger), når vi antar vi for at snøen komprimeres til mindre enn halvparten av volumet. Og hvor skal snøen fra 5-banen lagres? Enda verre: Det ikke diskutert hvor snøen på veien og fortauet langs anlegget skal lagres.


Et idrettsanlegg for alle?
Det hevdes at det planlagte «idrettsanlegget støtter opp om utviklingen av Vettre som nærsenter og bidrar positivt til skole- og bomiljøet». Påstanden er imidlertid ikke godgjort – og er heller tvilsom. Ja, det vil gi et tilbud organisert fotball, men i svært liten grad til uorganisert aktiviteter, og i alle fall ikke til annet enn fotball. Vi savner en drøfting av om en annen type anlegg kan omfattet et bredere til bud til barn og unge – men hvor også fotball var inkludert.


Betydningen av FNs bærekraftsmål
Det vises til 5 av disse målene, men argumentasjonen her framstår som svært «påtatt» – og bygger på liten/ingen faktisk argumentasjon.
F. eks. argumenteres det for god folkehelse ved en fotballbane. Dette vil primært være et tilbud til et begrenset antall ungdommer, alle andre stenges ute. I stedet ville et anlegg som ble rettet mot mange ulike idrettsaktiviteter, både for organisert og uorganisert idrett, ha mye større effekt.
Videre, henvisning til fortau som helsebringende tiltak er pent sagt malplassert.


Innovasjonsargumentet er like søkt. Å finne erstatning for gummigranulater er det mange andre som er opptatt av, og dette anlegget vil neppe bli et pioneranlegg i så måte.
Likeledes, hva dette anlegget har med bærekraftige byer og tettsteder å gjøre forstår vi ikke.
Argumentet om å stoppe klimaendringer ved overvannshåndtering er jo det rene sludder – dette avslører forfatternes mangel på forståelse av hva klimatrusselen dreier seg om. Det er jo åpenbart at bygging og bruk dette idrettsanlegget vil ha en negativ klimaeffekt, som da i det minste kunne vært drøftet seriøst.
Og hvorfor er ikke andre av FNs bærekraftsmål omtalt? Som f. eks. «å beskytte, gjenopprette og fremme bærekraftig bruk av økosystemer, motvirke tap av artsmangfold, tap av leveområder for insekter og dyr».


Vi viser også til en rekke innvendinger som framkom i høringsuttalelsene ikke er drøftet i saksframlegget, blant annet fra Asker elveforum (innfiltering av overvann, sammenhengende grøntstruktur for vilt, kompensere for tap av våtmark osv), og likeledes fra Nordre Vetter Sameie.


Vi stiller også spørsmål til om det er riktig å endre det vedtatte formålet i kommuneplanen fra offentlig formål til idrettsanlegg uten noen vurdering av alternative formål. Et allidrettsanlegg ville være mer i tråd med planene om å berike Vettre nærmiljøsenter. Vi tillater oss også å minne om at naboområdet (mot Konglungveien) tidligere var regulert til barnehage, men ble omregulert til boligformål. Det er åpenbart at med den sterke befolkningsveksten Asker kommune nå opplever vil det være behov for flere barnehager, også i dette området, og de planlagte arealer vil egne seg glimrende til et slikt formål.


Avslutningsvis tillater vi oss å si at vi er svært forundret over at Rådmannen og bygningsrådet faktisk velger å sende et så lite gjennomarbeidet forslag ut på høring, da det reiser flere ubesvarte spørsmål og inneholder også mangler og endog noen feil som, flere enn de vi har kommentert i vårt høringssvar. Men samtidig vil vi berømme planen for å ha utformet detaljerte og gode bestemmelser som regulerer en rekke viktige forhold.


Med vennlig hilsen
Arild Jansen
Naturvernforbundet i Asker