Uttalelse til forslag til reguleringsplan for Semsveien 51-55

post@asker.kommune.no

                                                                                                          Hvalstad 13.11.2015

Uttalelse til forslag til reguleringsplan for Semsveien 51-55

Deres ref: 15/57

Vi viser til saksframlegg på kommunens nettsider.

Naturvernforbundet mener at det foreliggende planutkastet bør revurderes betydelig. Vi konstaterer at hovedformålet er boligbygging. Hvis man samtidig vil bidra til «å bevare Askerelva» må man omarbeide bygningsmassen og uteområdene i planen.

Alle foreslått tiltak for å gjøre tomta bebyggelig i forhold til rammer for antall boliger, flom, støy og naturområder har gått ut over Askerelva og grøntkorridoren. Vi mener det er prinsippielt galt å redusere på krav til grøntområdet for å oppfylle boligpolitiske målsetninger.

Årsakene til at vi er kritiske til prosjektet kan oppsummeres i følgende punkt:

  • Bebyggelsen er for stor og ruvende med for mange beboere og for lite uteareal
  • Bebyggelsen kommer for tett opptil elva
  • Turvei kombinert med adkomst til leilighetene er ingen god «turvei»
  • Elvebredden blir kunstig bygget opp og er ikke lenger et originalt naturområde
  • Elvebredden må restaureres og tidligere kantsone må reetableres i forhold til dagens situasjon

Naturvernforbundet er ikke imot å bygge boliger på tomta, men vi mener den har flere naturlige begrensninger, disse er spesielt nærheten til elva og at den ligger på en tidligere lav elveslette. Dette må man ta hensyn til i planen, og det er ikke sikkert det er plass til alle boligene.

Området er svært utsatt for flom og erosjon, og tiltakene for å avbøte dette betyr store forbygninger og oppfyllinger som gjør at bebyggelsen blir høy og ruvende.

Det er også betenkelig at byggegrensa mot elva kun er satt til 10 meter når tilsvarende avstand mot veien er 15 m! Kantsonen til Askerelva vil for det meste være asfaltert gangvei og oppfylt område.

Et alternativ vil vært å legge bebyggelsen mot veien. Utearealene og kantsonen mot elva kan da utformes slik at slik at de kunne oversvømmes.

Askerelva

Det er positivt at bekken fra Kattugledalen blir åpnet, men kantene bør ikke være steinfylling, men samme type masse som eller finnes langs elevebredden og kan gro til med naturlig vegetasjon.

Askerelva med kantsoner er et viktig naturområde og i Biofokus rapporten er den omtalt slik:

«Det er svært sjelden å finne såpass store og sammenhengende løvskogsbelter med godt vannførende elv, rikt jordsmonn og velvoksen skog i lavlandet i Indre Oslofjord. Området må derfor sees på som svært viktig både i naturtypesammenheng og i vilt sammenheng.»

I tillegg til å ha forekomster av sjeldne arter er elva også en grønn korridor fra sjøen til marka og er viktig både for turliv og dyretrekk. Dette byggeprosjektet snevrer inn denne korridoren på et punkt hvor det er ganske smalt allerede.

Selv om området tidligere er hevet ved oppfylling og eksisterende forretningsbygg ligger tett ved elva mener Naturvernforbundet at man kan stille krav til reetablering av en vernesone langs elva.

Vi er også skeptiske til å kanalisere elva ved å bygge flomvoll. Dette vil akselerere vannet ved en flom og skape problemer nedover mot Asker sentrum og Bondivannet. Vi ser for oss at man vil benytte samme løsning ved en utbygging ved Føyka, og stadig få større flomproblemer.

Turveien

Naturvernforbundet mener at en kombinert adkomst til blokkene og turvei er en dårlig løsning. En turvei forventes å gå i naturlige omgivelser og ikke langs vinduene til folk. Veien skal også være adkomst for nødetater, og må ha en høy standard. Vi ser også for oss at hurtig sykkeltrafikk kan skape konflikter her. Når turveien/adkomsten samtidig også skal være flomvoll og vil bli bygget opp til to-tre meter over elvenivået mener vi dette ikke er akseptabelt så nær elva.

Så vidt vi har forstått ønsker man også at gangveien til kirken blir utvidet slik at den kan brøytes. Dette vil medføre større inngrep og endring av den bratte veien mot kirken. Dette kan kreve en mye større og høyere bru som også vil bryte grøntkorridoren.

Gangveien må ha forbindelse til veien opp til Asker bo- og omsorgsenter. Det må også tas i betraktning at mange som kommer fra kirken vil følge denne oppkjørselen ned til Semsveien og krysse veien der.

Naturområder

Sonen langs elva må skjermes slik at det kan vokse til naturlig vegetasjon med både kratt og høye trær. Det er viktig at det er skjul og skygge langs elva og for fisken må det være insekter både i elva, langs bredden og i trærne over elva. På grunn av et høyt antall beboere, barn og turgåere tror Naturvernforbundet belastningen på naturområdene blir for stor til at det vil utvikle seg naturlige biotoper. Vi tror også at store trær ikke vil få stå i fred fordi de skygger for leilighetene.

Det er antydet leke/rekreasjonssone og plen mellom bebyggelsen og elva særlig ved bekkeutløpet fra Kattugledalen. Vi tror ikke det er plass nok til dette, her bør det også være naturområde.

Langs den åpnede bekken fra Kattugledalen må det bli siv og sumpplanter og naturlig vegetasjon på nordsiden av bekken. Bekken må ha minst mulig fall mot elva og ha en bunn av grus som egner seg som gytegrus.

NiA mener prosjektet må innbære en restaurering av tidligere oppfylt elvebredd. Kantsonen langs Askerelva må ikke røres og eksisterende trær må bli stående. Steinfyllingen inntil elvebredden kan fjernes, underliggende jordsmonn er antagelig det opprinnelige. Områder som skal restaureres må beplantes med vanlig forkommende treslag og ellers få en naturlig utvikling uten unødig tilplanting. Kantsonen må ikke bli brattere enn den er på motsatt side av elva.

Bebyggelsen

Som nevnt tidligere er det ikke sikkert man kan bygge det antall boliger som er ønsket. På grunn av prosjektets sentrale beliggenhet og de beboergruppene man bygger for bør man vurdere om antall parkeringsplasser kan reduseres slik at byggene kan gjøres mindre ruvende.

Anleggsperioden

Vi vil også påpeke at det i anleggsperioden må stilles strenge krav til inngrep i elevesonen, utslipp til elva og behandling av ev. forurensede masser fra tidligere utfylling.

For Naturvernforbundet i Asker
Jan Häusler
leder