Uttalelse til forslag til reguleringsplan for Skuiveien 101, gnr.7 bnr.3 m.fl.

Innledende kommentarer til plansaken

Den øvre delen av det planlagte boligområdet grenser til nåværende Vøyenenga tettsted, den nedre til Sandvikselva. Det kan settes mange spørsmålstegn ved dette prosjektet.

Her er vår uttalelse av 28. april 2010:

Nødvendig boligprosjekt?

Det er som kjent vedtatt at den fremtidige boligbyggingen i Bærum primært skal foregå på Fornebu og langs aksen Sandvika – Vøyenenga. Fornebu og Sandvika har vi forståelse for, men vi mener det er grunn til å revurdere en utbygging videre oppover til Vøyenenga. Dette begrunner vi med følgende:

–      En stadig større befolkning i Bærum – selv om den konsentreres – vil få betydelige ringvirkninger i form av nye behov for teknisk og sosial infrastruktur samt økende slitasje på Bærums grønnstruktur og press på kommunens unike biologiske mangfold.

–      Bærum er fra før den kommunen i Akershus som har hatt størst befolkningsvekst og har bygget ned mest dyrket mark.

–      Vi stiller et stort spørsmålstegn ved det som hevdes å være et boligbehov. Bør et ønske om å bo i Bærum tolkes som et reelt eller absolutt boligbehov? Er en visjon om vekst og vern realistisk?

–      Det ble nylig vedtatt av kommunestyret at boligbyggingen skal senkes fra 800 til 450 pr. år. Men det ble også vedtatt følgende i fortsetningen av de 450 pr. år: ”Bærum kommune kan imidlertid også velge å ha en mer restriktiv arealpolitikk, for å sikre utvikling av gode bomiljø, med grønne strukturer, forbindelser mot sjø, elvedrag og marka, sykkelveier og balansert senterutvikling”.

–      I lys av punktene ovenfor mener vi at den planlagte boligbyggingen på Vøyenenga bør revurderes.

Viktige punkter

Selv om vi som nevnt ber om en revurdering av hele utbyggingen på Vøyenenga, har vi følgende kommentarer til den foreliggende planen: 

–      Vi mener at den tidligere gartneritomten ikke er den best egnede til boligområde p. g. a. sin nærhet til en flomutsatt elv. En del av tomten bør fortsatt benyttes til jordbruksrelatert virksomhet, mens resten, dvs., den delen som ligger nærmest elven, legges ut til uorganisert idrett og friområde.

–      Sandviksvassdraget er vernet i henhold til Verneplan 1 i 1973 og det foreligger Rikspolitiske retningslinjer for vernede vassdrag. Dette må det tas hensyn til.

–      Området på andre siden av E16 må tilbaksstilles til jordbruksareal. Dette kan tjene som fordrøyningsareal i flomperioder

–      Hensynet til Sandviksvassdraget tilsier at den østre blokk i felt B1 ikke må bygges. Byggehøyden bør dessuten reduseres med en etasje på de andre blokkene slik at boligkomplekset ikke blir for dominerende i forhold til omgivelsene.

–      Skolebehovet synes ikke å være tilstrekkelig godt utredet.

–      E16 i fire felt til Kjørbo må være bygget før boligkomplekset blir ferdigstilt.

Vern av Sandviksvassdraget

Den østre delen av boligområdet blir liggende nær Sandvikselva. Dette er uheldig fordi vassdragets funksjon som leveområde og spredningskorridor for dyre- og planteliv må sikres. Vi må derfor be om at blokken på 5 etasjer i det østre hjørne av felt B1 ikke blir bygget.

Vi minner om at Sandviksvassdraget inngår i markavassdragene som ble vernet gjennom Verneplan I i 1973 og vi minner også om at Rikspolitiske retningslinjer for vernede vassdrag ble gitt ved Kgl. resolusjon av 10. november 1994. Virkeområdet for retningslinjene er inntil en 100 meters belte langs vassdragene. Man må derfor bestrebe seg på at virkeområdet blir så bredt som mulig i henhold til retningslinjene.

I henhold til Budstikka den 10. april har Bærum kommune utarbeidet en liste der Sandviksvassdraget ved Lomma har et prekært behov for sterkere vern.

Flomrisiko fra Sandvikselva

Flomrisikoen er beskrevet og vurdert i reguleringsplanen.

–      Kjellergarasje vil bli bygget vanntett som en sokkeletasje slik at bebyggelsen kommer over 200-års flomnivå. Dette fører til at bebyggelsen blir ekstra ruvende for omgivelsene. Byggehøyden bør derfor reduseres med en etasje på alle blokkene.

–      Den interne atkomstveien som skal anlegges i kanten av planområdet mot E16 er tenkt å fungere som et flomløp for vann som måtte komme over Ringeriksveien nord for planområdet. Vi forutsetter at det ikke blir anlagt flomvoller mot elven i øst da disse vil kunne bidra til øke faren for oversvømmelser både oppstrøms og nedstrøms vollene. Flomvoller vil dessuten sterkt bidra til å forstyrre elvens økologiske balanse samt ytterligere forringe naturopplevelsene langs elven.

–      Det er svært viktig at området på den andre siden av E16 blir tilbakestilt som jordbruksareal og kan virke til fordrøyning i flomperioder.

Byggehøyder

Det er foreslått bebyggelse i 4 etasjer (3 etasjer over det hevete gårdsrommet) unntatt bebyggelse i 5 etasjer mot E16.

–      Dette vil føre til at boligkomplekset blir sterkt ruvende både sett fra E16 og fra Skuiveien.

–      Blokken i østre hjørne av felt B1 er tidligere beskrevet og er helt uakseptabel av hensyn til tidligere nevnte verneplan.

–       Byggehøydenbørreduseres til 3 etasjer (2 etasjer over det hevete gårdsrommet) for hele boligområdet slik at boligområdet ikke får en for bastant og urban form.

–      En redusert byggehøyde vil redusere antall boliger i boligkomplekset hvilket vi mener er sterkt ønskelig av hensyn til skole- og vei-kapasiteten.

Skolebehovet

Behovet for barnehage er nevnt i forslaget til reguleringsplan, men behovet for skoler er ikke tilstrekkelig utredet.

–      Det er etablert ny ungdomskole på andre siden av Skuiveien, på Borkenholm, men det er ikke angitt om denne skolen har utvidelsesmuligheter.

–      Det er heller ikke utredet om barneskolene på Skui og Emma Hjort kan utvides eller om andre barneskoler er planlagt.

Kapasitet på vei til Kjørbo

Kapasiteten på vei til Kjørbo er i dag ikke akseptabel. Det er køer både langs E16 og langs Skuiveien. E16 må være utbygget i fire felt til Kjørbo før boligkomplekset blir ferdigstilt.

Eldreboliger

Bærum har behov for eldreboliger både i dag og i fremtiden. Deler av boligprosjektet burde derfor bestå av slike (bo-og behandlingssenter, bolig med service eller et rehabiliteringssenter). Slike boliger ville ha god nærhet til buss, butikker, apotek, frisør, lege, tannlege m.m. og fine turmuligheter i nærområdet langs elven. Eldreboliger ville redusere presset på skoler og veikapasiteten.

Alternativ arealbruk

Istedenfor blokken i østre hjørne av felt B1, foreslås følgende alternative bruk av arealet:

–      Området legges ut til uorganisert idrett og friområde som kan være til stor rekreasjon for den lokale befolkningen.

Vennlig hilsen

Naturvernforbundet i Bærum

Bjørg Petra Brekke(sign.)                                         Elen M. Søreide Lie

Leder                                                                            Saksbehandler og styremedlem

Øivind Grimmer

Saksbehandler og styremedlem

Resultatet av den politiske behandlingen av saken

NiB fikk ikke gjennomslag for at blokken nærmest Sandviksvassdraget blir sløyfet. Heller ikke fikk NiB medhold i at byggehøyden på de andre blokkene skulle reduseres med én etasje. Derimot ble det vedtatt en korridor med småhusbebyggelse gjennom planområdet som gjør at boligområdet ikke blir så kompakt som tiltakshaveren ønsket.

Oppdatert 2011.07.24.