Uttalelse til Kommunedelplan for Holmen Slependen

Uttalelse til Kommunedelplan for Holmen Slependen

Asker kommune,
Plan- og utviklingsavd.,
E-post: post@asker.kommune.no

Asker 14.09.2010

Deres ref. :  KSEBERG S06/1374

Vi viser til utkast til planprogram datert 15.6.2010 og høringsmøter med mer.

Vi er positive til planens overordnede visjoner karakterisert ved identitet, klima og miljø. Derimot synes en del av de mer konkrete planene er for preget av nærings- og utbyggingsinteresser, og at andre formål har kommet i bakgrunnen. Vi vil derfor framheve at planen skal gjelde i 20 år og det er viktig at en ikke legger for kortsiktige og rene økonomiske interesser til grunn for realiseringen. Områder som bygges ut de nærmeste år vil forbli utbygget i lang tid, og vil derved vanskeliggjøre alternative, ønskelige bruksmåter i framtida. Vi er derfor blant annet bekymret for at det ikke er ”reserveareal” til formål som en vil ønske i framtiden. Videre finner vi planene om utbygging i utløpet av Neselva svært uheldig og lite ønskelig.

Nedenfor vil vi begrense våre kommentarer til det vi oppfatter som viktig ved behandling av planen, men vil også kommentere noen andre forhold av generell betydning. Spesielt vil vi legge vekt på:

  • Miljøgate – trafikken gjennom området må begrenses, kollektivtrafikken må slippes fram.
  • Rekkefølgebestemmelsene må håndheves strengt
  • Vi mener det må sikres flere grønne områder.
  • Neselvas utløp og strandområdene ved Holmen må sikres mot urbanisering, strandlinja må ligge slik den er i dag
  • Byggeområder på dyrka mark må tas ut av planen (1.B1)
  • Vi går imot massedeponi på Syverstadjordet
  • Det må kreves vannbåren varme i alle nye bygninger, og det bør vurderes å bygge fjernvarmeverk/sjøvarmepumpe


Overordnede kommentarer
Naturvernforbundet vil berømme kommunen for en bred og inkluderende planprosess, blant annet med en grundig vurdering av kollektivtrafikk og veisystemer. Spesielt synes vi registreringen av biologiske verdier i området er verdifull, og denne vil komme til nytte i planlegging og forvaltning av området.

Naturvernforbundet i Asker er i hovedsak enige i visjoner og overordnede utfordringer som er beskrevet, med vekt på identitet og særpreg, trafikk, klima og bomiljø. Det er viktig å oppfylle målene i kommuneplanen og Askers miljø- og klimaplan, med satsing på knutepunkt og reduksjon av energiforbruk og klimagassutslipp. Videre vil vi gi vår tilslutning til helheten i forslaget, hvor det legges vekt på å flytte trafikk-skapende virksomheter til utkanten av området med kort avstand til E18.

Derimot er vi svært skeptisk til omfanget den planlagte Holmen fjordbyen, både hva gjelder størrelse, antall innbyggere og ikke minst arealbruk. Spesielt er vi kritisk til den skisserte utfylling og bygging i utløpet av Neselva/Holmen Slip. Vi er videre sterkt uenig i å utvide småbåthavnen i området, da dette vil beslaglegge større friområder, og kunne begrense allmennhetens tilgang til fjordområdet. Med den planlagte befolkningsøkningen i området er det viktig. Behovet for nye båtplasser bør kunne motvirkes ved f. eks å stimulere til etablering av båtutleie med mer.

Nedenfor følger mer utdypende kommentarer til noen av elementene i planen.

Byggeområder og rekkefølgebestemmelser
Planen inneholder en del eksisterende bolig- og næringsområder, og noen nye byggeområder. Vi tror det vil bli veldig press på å utbygge nye områder og fortette de eksisterende, og alle vil ha gjort dette fortest mulig. Det vil derfor kunne bli et stort press på å omgå rekkefølge-bestemmelser om utbygging av transportsystem, kollektivtrafikk, teknisk infrastruktur og offentlig service.

Naturvernforbundet mener det er svært viktig at det ligger tilstrekkelige verktøy (bestemmelser med mer) i planen til å motstå dette presset, og at dette håndheves strengt (uten adgang til dispensasjoner).

Vi kan forstå at dagens næringsområder blir avgrenset slik de i dag eiendomsmessig har sin utstrekning. Men nye næringsområder burde vært avgrenset slik at det blir avsatt større areal til grøntkorridorer, flere gangpassasjer og ”offentlig tilgjengelig” areal. Også på de eksisterende næringsarealene kunne formålet vært konsentrert rundt der man kan bygge, og derved gi noe rom for flere åpne plasser.

Vi ser at det for utbygger er like interessant med boligbygging som næringsutvikling. Vi mener det kan aksepteres med boligbygging på nåværende næringsareal i områdene nær Billingstad – Nesbru. Dette vil kunne gi mer sammenhengene boområder, styrke eksisterende boligmiljø, og minske behovet for å nedbygge landbruksareal 1.B1, som vi er i mot. Boligbygging på disse områdene kan gjerne gjøres, og da på bekostning av boliger ved Holmen.

Utviklingen av kjøpesentret
Vi vil framheve visjonen om utvikle butikker og servicetilbudet i området til å dekke behovene i nærmiljøet. Derfor må en aktivt sikre at den konkret utbyggingen ikke går i retning av ”nok” et kjøpesenter som skal konkurrere med Sandvika eller Liertoppen, men en ”ekte” fjordby som legger vekt på åpne gater med forretninger, kafeer og restauranter og andre relevante tjenester.

Det må legges klare føringer som å prioritere dekning av lokale behov, og legge til rette for tilbudene kan benyttes uten å kjøre bil, blant annet ved gode kollektivløsninger og gang- og sykkelveier.

Fjordbyen Holmen
Vi slutter oss til visjonen om en fjordby som et lokalsenter for området med et variert utvalg av butikker og andre servicefunksjoner, kulturtilbud med mer. Men vi er meget kritisk til den om-fattende utbyggingen ved Neselvas utløp og tett blokkbebyggelse i småbåthavnen. Vi kan ikke se at Rådmannens anbefalinger om grønn buffersone eller planprogrammets side 10 ”grøntstrukturen skal utvikles og bevares…” følges opp, men snarere brytes ned. Dette vil videre hindre utsyn mot sjøen. Videre vil flyttingen og utvidelsen av småbåthavnen bidra til å svekke tilgangen og bruken av sjøen. En økning av kapasiteten vil også bidra til både økt bil- og båttrafikk med tilhørende forurensning og press på området.


Grønnstruktur
Det er begrensede grøntarealer i dette området, og noen vil bli ytterliggere redusert. Når man ser bort fra området Grønnlia – Syverstad er det avsatt svært begrensede områder til natur og friområder. Korridoren langs Neselva er svært smal, og utvidelser til kollektivfelt og sykkel/turtrase vil antagelig medføre ytterligere nedbygging. Ved næringsområdene ved Billingstadsletta er det kun noen få grønne områder, og disse er til dels utilgjengelige restarealer som ikke kan bebygges. Vi slutter oss her til planen om grøntarealer/turstier langs Neselva.

Friområdet ved Holmen idrettsanlegg er vesentlig bebygget, kunstgressbane og parkeringsplass, og er ikke tilgjengelig som generelt ”friområde” for uorganisert lek og ballspill. Områdene ved badeplassen på Holmen vil være friareal, men med øket boligbygging og større utnyttelse av tilstøtende områder vil presset på bade og rekreasjonsområdet vil bli stort. Vi ønsker at det avsettes større områder til ”park”, og at utbyggingen på slippen og Holmen ellers reduseres. En utvidelse småbåthavna vil også øke dette presset, blant annet med ønske om flere parkeringsplasser.

Planens vedtekter setter krav til størrelsen på friområder i boligområdene. Disse er relativt små og vil ofte være utilstrekkelige for å gi et godt til bud som lekeområde for barn. Spesielt er vi bekymret for at reglene anvendes på mange små byggeområder, og at det blir mange svært små grønne ”flekker”. Vi mener man i denne planen må i større grad legge inn større, sammenhengende friområder.

Det er også viktig at strandarealene langs sjø, vann og elver legges ut som grøntareal i større bredde. Derfor er vi svært særlig skeptiske til økt utbygging tett opp til Neselvas utløp og tilstøtende grunne områder i sjøen.

Planens registrering av biologisk mangfold, spesielt ved Grønnlia og Syverstad, viser at dette er svært viktigste områder, særlig fordi det har en viss størrelse og er relativt uberørt. Det er viktig at området forblir i samme størrelse og ikke blir ytterligere ”spist” opp av vei og idrettsanlegg.
Naturvernforbundet vil foreslå at Grønlia/Syverstad får et sterkere vern.

Vi forutsetter også at strandsonen i den sydlige delen av planområdet ikke blir ytterligere nedbygget.

Vi etterlyser også planer for et idretts/parkområde på Billingstad (har vi oversett dette?)

Veisystem og trafikkløsninger
Vi slutter oss til den foreslåtte løsningen, og er helt enig i Slemmestadveien gjøres om til miljøgate. Både av hensyn til bomiljøet og trafikksituasjonen generelt mener vi at en vesentlig sanering av gjennomgangstrafikken på Fekjan er helt nødvendig for at planen kan gjennomføres. Det er viktig at disse løsningene er på plass før utbygging startes. Vi støtter likeledes at buss og sykkel gis prioritet, inkludert egne felt for transportsyklister gjennom hele området og at det innføres parkeringsbegrensninger. Spesielt er det avgjørende at kollektivtrafikken får bedre vilkår, både for lokale tilbud, men også fordi flere ruter går gjennom Fekjan mot Sandvika og Oslo.

Vi mener man også må etablere holdeplasser for ekspressbuss langs E18, ved Holmen, Nesbru og Slependen slik at ”fjerntilbudet” blir bedre.

Vi kunne også nevne en lengre horisont i planleggingen, hvor en økt urbanisering og endrede krav til kollektivtrafikk for eksempel kan gjøre det aktuelt med ”T-bane” eller lignede løsning, men forstår at dette kan framstå som fjernt i dag. Likevel bør slike tanker løftes fram debatten.

Landbruk
Planområdet omfatter også et ubebygget landbruksområde ved Bergerveien som er avsatt til næringsformål, men som er foreslått omgjort til boligområde. Med tanke på de stadig reduserte jordbruksarealene i Asker vil vi sterkt fraråde at dette bygges ned. Det har ingen spesielle fortrinn som boligområde og bør tilbakeføres til LNF.

Det er gledelig at LNF områdene ved Ravnsborg fortsatt skal brukes til landbruksformål, det samme gleder jorden ved Syverstad. Vi ser imidlertid at Syverstadjordet ved Slemmestadveien ønskes brukt til massedeponi. Vi vil gå i mot at dette, både av hensyn til naturverdiene, og med en begrunnet frykt for at de aldri vil bli tilbakeført til landbruksjord.

Fjernvarme
Vi framhever at det i størst mulig grad må kreves vannbåren varme i alle nye bygninger, og det bør vurderes å bygge fjernvarmeverk/sjøvarmepumpe, slik det er beskrevet i planen. Vi forutsetter at ambisjonen er at utbyggingen skal ha som ambisjon å være CO2 nøytral.

Avslutningsvis vil vi gjenta at vi finner mange av visjonen og ønskende i planen som positive, men ser også at planen skal forene mange kryssende hensyn, og at sterke økonomiske interesser presser på. Det er helt nødvendig å tenke langsiktig og helhetlig, og spesielt at rekkefølgebestemmelsene gjøres tilstrekkelig tydelige og bindende.


Med vennlig hilsen


Arild Jansen
Leder, Naturvernforbundet i Asker