Uttalelse til kommunedelplan Holmen – Slependen

Naturvernforbundet i Asker støtter planens overordnede visjoner om ”effektiv, trygg og miljøvennlig transport”, og å få ”mer energi og klimavennlig utbyggingsmønster”. Men vi synes nok fortsatt en del av de mer konkrete planene er for preget av nærings- og utbyggingsinteresser, og at ”visjonene” har kommet i bakgrunnen. Vi vil framheve at planen skal gjelde i 20 år og det er viktig at en ikke legger for kortsiktige og rene økonomiske interesser til grunn for realiseringen. Vi må samtidig tenke på at Asker vil fortsette å vokse etter denne 20 års perioden, og det må finnes arealer for videre utbygging.

Asker 18.05.2012 

Asker kommune  

E-post: post@asker.kommune.no

Deres ref: S06/1374

Uttalelse til kommunedelplan Holmen – Slependen

Naturvernforbundet i Asker støtter planens overordnede visjoner om ”effektiv, trygg og miljøvennlig transport”, og å få ”mer energi og klimavennlig utbyggingsmønster”. Men vi synes nok fortsatt en del av de mer konkrete planene er for preget av nærings- og utbyggingsinteresser, og at ”visjonene” har kommet i bakgrunnen. Vi vil framheve at planen skal gjelde i 20 år og det er viktig at en ikke legger for kortsiktige og rene økonomiske interesser til grunn for realiseringen. Vi må samtidig tenke på at Asker vil fortsette å vokse etter denne 20 års perioden, og det må finnes arealer for videre utbygging. Områder som bygges ut de nærmeste år vil forbli utbygget i lang tid, og vil derved vanskeliggjøre alternative, ønskelige bruksmåter i framtida. Vi er derfor bekymret for at det ikke er ”reserveareal” til formål som en vil ønske å prioriterer i framtiden. I et slikt perspektiv vi vil advare sterkt mot å omgjøre LNF-områder til nærings- eller boligformal, da dette nettopp medfører en irreversibel utvikling. Vi finner således planene om større utbygging i utløpet av Neselva uheldig og lite ønskelig.

Nedenfor vil vi begrense våre kommentarer til det vi oppfatter som viktig ved behandling av planen, men vil også kommentere noen andre forhold av generell betydning. Spesielt vil vi legge vekt på:

  • Legge opp til en gradvis og kontrollert befolkningsvekst i området, og hvor rekkefølge-bestemmelsene for utbygging av infrastruktur, skoler, barnehager mm. følges strengt.

  • Prioritere miljøgate – trafikken gjennom området må begrenses, kollektivtrafikken må slippes fram. Vi er positiv til at Fekjan foreslås utformet som bygate, med to kjørefelt, tosidig sykkelvei og tosidig gangvei.

  • Vi mener det må sikres flere sammenhengene grønne områder, og som ikke bare framstår som parker, men også som naturlandskap.

  • Neselvas utløp og strandområdene ved Holmen må sikres mot urbanisering, utnyttelsen av Holmen slipp er etter vår oppfatning for stor.

  • Styrking av kollektivtilbud og sykkelbruk

  • Det må legges opp til skånsom og bærekraftig bruk av Grønlia.

  • Byggeområder på dyrka mark må tas ut av planen (1.B1, Ravnsborg, Vardenær med mer)

Generelt

Naturvernforbundet vil berømme det grundige forarbeidet som er utført før planen nå foreligger. Det er mange interesser som krever sine ønsker gjennomført, og det er derfor viktig at kommunen tar ansvar og ivaretar de samfunnsmessige hensynene og håndhevelse av rekkefølgebestemmelsene.

Vi er i hovedsak enige i visjoner og overordnede utfordringer som er beskrevet, med vekt på identitet og særpreg, trafikk, klima og bomiljø. Det er viktig å oppfylle målene i kommuneplanen og Askers miljø- og klimaplan, med satsing på knutepunkt og reduksjon av energiforbruk og klimagassutslipp. Videre vil vi gi vår tilslutning til helheten i forslaget, hvor det legges vekt på å flytte trafikkskapende virksomheter til utkanten av området, med kort avstand til E18.

Derimot er vi fortsatt skeptisk til omfanget av den planlagte Holmen fjordby, både hva gjelder størrelse, antall innbyggere og ikke minst arealbruk. Spesielt er vi kritisk til den skisserte utfylling og bygging i utløpet av Neselva/Holmen Slipp. Vi er videre uenig i å utvide småbåthavnen i området, da dette vil beslaglegge større friområder, og kunne begrense allmennhetens tilgang til fjordområdet. Med den planlagte befolkningsøkningen i området er det viktig. Behovet for nye båtplasser bør kunne motvirkes ved f. eks å stimulere til etablering av båtutleie med mer.

Arealer som er bygget ned viser seg svært vanskelig å tilbakeføre til natur og vil sannsynligvis forbli nedbygget. Vi mener man derfor må være restriktive til å bygge ned landbruksareal som jordene 1.B1.

Vi er ellers spesielt opptatt av bevaring av naturområdene Grønlia, Neselva med tilstrekkelig randsone og bomiljøene generelt. At man avviser en firefelts lokalvei langs Fekjan mener vi er et riktig valg, det vil spare mange alvorlige inngrep.

Befolknings- og næringsutvikling

Vi tillater oss å peke på at for Asker, som for hele Oslo-området er prognoser som tilsier en betydelig, endog sterk, befolkningsvekst. Denne veksten er et godt stykke på vei politisk styrt, gjennom tilrettelegging for boligbygging og næringsutvikling. I planleggingen av utviklingen i Asker generelt, og for dette området mer konkret, tenke nøye gjennom hvilke konsekvenser resultater av utbyggingen hva gjelder både arbeidsplasser og boliger de nærmeste 10-15 år vil kunne få for Askers befolkning om 50, 100 og 200 år, og om dette er en ønsket utvikling. 

Naturforhold

Naturvernforbundet mener at Grønlia er et svært viktig natur- og friluftsområde i denne delen av Asker, og må sikres mot utbygging i randsonen og endringer av eksisterende naturforhold. Vi har registrert at det utføres rydding og planering av stisystemet som er unødvendig brutale, og det må gjøres skjøtsel og opprydding for å forhindre invasjon av platanlønn, edelgran og andre fremmede arter. Vi er i mot ytterligere tilrettelegging i Grønlia, men at dagens friluftsaktiviteter kan fortsette på en bærekraftig måte.

Vi har skjønt at kommunen vil overta området, dette er svært velkomment, men ingen garanti mot ev. trusler. Vi ønsker helst en form for vern som er sterkere enn det som kan gis i reguleringsplan/kommunedelplan. Det må også utarbeides vedtekter/skjøtselsplan som regulerer bruk og hvordan området skal vedlikeholdes. Registreringsrapporten er et godt utgangspunkt for en skjøtselsplan.Grønlia har, som påpekt i saksdokumentene, en rekke både natur- og kulturverdier som det er viktig å bevare

Neselva er også et viktig naturområde som etter vår mening vil bli rasert dersom Fekjan utvides til fire felt. Vi mener også at utløpet bør restaureres, og tilbakestilles til situasjonen før det ble fylt ut og bygget murer/brygger langs elva. Dette vil skape en mer sammenhengende grønn korridor fra sjøen mot marka, og det vil være gunstig for denne biotopen i overgangen mellom saltvann og ferskvann. For øvrig ligger det et naturminne midt i båthavna som kunne vært innlemmet i et grøntområde.

Det er positivt at det etableres en grønn korridor fra Holmen mot E18 og Vakås-Bruset, og vi støtter at bekkene åpnes ned til Holmen.

Med tanke på jordvern, selvforsyning og opprettholdelse av landbruket i Asker er vi negative til utbygging av landbruksområdene vest for ABB og ved Neselva, da kan man heller bygge tettere på noen av dagens næringsareal. Området kan videreføres som LNF og drives som i dag. Dette vil styrke landbruket i Asker.

Trafikk og veisystemer

Naturvernforbundet mener at det ikke i framtiden ikke vil være mulig eller ønskelig, at alle skal kunne kjøre i sin egen bil til jobben hver dag. Det må legges opp til andre løsninger for både lokaltransport og jobbreiser. Vi mener at endringer i veisystemene må gjøres av miljøhensyn, og for å bedre kollektivtrafikken. Planen må ivareta disse prinsippene og innse at utvidelse av veikapasiteten ikke løser noen problemer.

Som vi har skrevet tidligere må kollektivtrafikken prioriteres, både på Slemmestadveien, Fekjan/Billingstadsletta og E18. Skal folk bruke kollektivtilbudet må reisetiden ikke være mye lengre enn ved bruk av bil i rushtiden. Det må vurderes om det skal være flere busstopp med direkte tilknytning til E18, dette er den mest effektive kollektivkorridoren. Når det gjelder Fekjan, så kunne mye av trafikken her gått på E18. En viktig grunn til at trafikken ikke er større på Fekjan er 40-sonen ved Nesbru. Blir denne fjernet vil en rushtidsbom antagelig være nødvendig, og veldig positiv for lokalbussene.

Kapasiteten på E18 må, etter vår mening ikke utvides, da økt kapasitet vil kun lokke flere biler ut på veiene, og hverken lokalveinettet i Asker/Bærum eller hovedveinettet i Oslo vil tåle en trafikkøkning. Ressursene må legges på miljøtiltak og forbedring kollektivfelt i kryssene og på E18.

En gjennomgående, egen sykkeltrase for transportsyklister er også svært ønskelig og viktig for å nå både Askers mål og nasjonale mål om økt bruk av sykkel som transportmiddel. Da kan ikke transportsyklister konkurrere med fotgjengere og skolebarn, også har krav på trygg skolevei.

Utbygningstakt, byggeområder og rekkefølgebestemmelser

Planen inneholder en del eksisterende bolig- og næringsområder, og noen nye byggeområder. Vi tror det vil bli veldig press på å utbygge nye områder og fortette de eksisterende, og alle vil ha gjort dette fortest mulig. Det vil derfor kunne bli et stort press på å omgå rekkefølge­bestemmelser om utbygging av transportsystem, kollektivtrafikk, teknisk infrastruktur og offentlig service.

Naturvernforbundet mener det er svært viktig at det ligger tilstrekkelige verktøy (bestemmelser med mer) i planen til å motstå dette presset, og at dette håndheves strengt (uten adgang til dispensasjoner).

Vi kan forstå at dagens næringsområder blir avgrenset slik de i dag eiendomsmessig har sin utstrekning. Men nye næringsområder burde vært avgrenset slik at det blir avsatt større areal til grøntkorridorer, flere gangpassasjer og ”offentlig tilgjengelig” areal. Gjerder må kun unntaksvis tillates. Også på de eksisterende næringsarealene kunne formålet vært konsentrert rundt der man kan bygge, og derved gi noe rom for flere åpne plasser.

Bolig og bomiljø

Vi ser at det for utbygger er like interessant med boligbygging som næringsutvikling. Vi mener det kan aksepteres med boligbygging på nåværende næringsareal i områdene nær Billingstad – Nesbru. Dette vil kunne gi mer sammenhengene boområder, styrke eksisterende boligmiljø, og minske behovet for å nedbygge landbruksarealet 1.B1, som vi er i mot. Boligbygging på disse områdene kan gjerne gjøres, og da på bekostning av boliger ved Holmen.

Planen omfatter et relativt smalt belte mellom E18 og sjøen, og etablering av større lokalveier vil lett skape ytterligere barrierer. Det er veldig positivt at Fekjan blir en «miljøgate» i stedet for en firefelts «motorvei», og dette tror vi vil binde sammen Holmen og Billingstad.

Vi ønsker også at man setter av plass til større leke/friområder i stedet for knøttsmå lekeplasser rundt om. Både ved Holmen og på Nesbru/Billingstad må det planlegges lekeplass/akebakke/ballfelt. Idrettsområdet ved Holmen vil bli så nedbygget, belastet og trafikkert at det ikke egner seg som lekeareal for de yngste.

Holmen

De presenterte planene for deler av Holmen området legger, etter vår mening opp til en alt for tett utbygging mot sjøen. Dette gjelder spesielt Holmen slipp, hvor den planlagte bebyggelsen vil bli svært massiv og blokkere utsikten fra bebyggelsen lengre bak. Slippområdet har historie og kvaliteter man må ta vare på. Vi mener man ikke skal åpne for maksimal utnyttelse av dette området.

Bade og rekreasjonsområdet må så lang som mulig beholdes som det er i dag. Vi tror bruken av området vil øke med økt boligbygging, og man må kanskje revurdere hvordan arealene for parkering og båtopplag skal benyttes. Økt boligbygging sammen med økt antall båtplasser sammen med bruk av deler av Holmenskjæret til tjenesteyting og ny svømmehall vil øke presset om friområdene, og generere mer biltrafikk.

Deler av det gamle Holmensenteret og områdene mot E18 kan bebygges relativt tett, men det er viktig å sette av tilstrekkelig plass til friområder og «sosiale» områder ved Holmenbukta. Vi er skeptiske til ytterligere utfylling i sjøen, da dette vil forsterke presset på Neselvas utløp, båtplassene og øke utbyggingen i området.

Arbeidsplasser kan legges som foreslått mot E18 med busstopp, direkte adkomst fra E18 og kort vei til toget. Det bør legges opp til begrensede parkeringsmuligheter.

Nesbru – Billingstad

Dette området har i dag visse servicetilbud, og vil egne seg for tettere boligbygging med noe næring. En viktig kvalitet ved dette området er et det ligger innen gangavstand fra jernbanen, og har også et godt busstilbud.

Bærekraftig energibruk

Naturvernforbundet mener man må etablere et lokalt fjernvarmeverk i området, og alle som bygger nytt eller gjør større ombygginger må knytte seg til. Vi mener man i moderne plan må ha dette med fra første stund.

Naturvernforbundet i Asker                  

Jan Häusler

leder