Uttalelse til mulighetsstudie for boliger i Askerparken

Det vises til sakspapirer til formannskapsmøte 17.11.2020 og 9.3.2021 og dokumenter mottatt fra kommunen etter at vi ba om innsyn.

Naturvernforbundet vil på det sterkeste fraråde Asker kommune om å gå videre med planene om å bygge boliger i Askerparken. Denne utbyggingen vil ødelegge det eneste gjenværende større grøntområde i nærhet av Asker sentrum.

Våre viktigste innvendinger mot denne utbygningen er:

Bevare naturverdier og bidra til bevare biologisk mangfold
Askerparken, sammen med Drengsrudbekken og tilhørende kantsoner representerer et område med betydelig naturverdier, som nødvendigvis vil bli forringet og sannsynligvis betydelig ødelagt ved den foreslåtte utbyggingen.

Hensyn til miljø, rekreasjon og friluftsliv.
Askerparken er et svært viktig friområde som er tilgjengelig for alle. Den tilbyr en rekke aktivitetsmuligheter for barnehager, idrett, friluftsliv og uorganisert fritidsaktiviteter, særlig for barn og unge. Noen erstatningsområder blir ikke beskrevet.

Hensynet til Klima.
Fotballanlegget skal rives og erstattes med boligblokker. Dette betyr klimagassutslipp, både ved riving og bygging av nye boliger. Etablering av nye anlegg på Drengsrud gir også klimautslipp i byggefasen. Etterpå vil transport av aktive til/fra dette anlegget, gjerne med bil, gi klimautslipp. Beboere i sentrum må kjøre for å nå rekreasjons- og nærturområder. Vi etterlyser derfor en drøfting av klimakonsekvensene.

Sentrumsutviklingen skaper økt press på utfartsområdene. Den omfattende utbyggingen i Asker sentrum og nærområdene fører til økt press på de få gjenværende friområdene. Nærturområder med fri natur vil ikke finnes. Det vil mangle egnede lekeområder for barn, både sommer og vinter. Vi mener tapet av dette park/naturområdet ødelegger den helhetlige satsingen på Asker sentrum som attraktivt boområde.

Utdypning av disse punktene.

Bevare naturverdier og bidra til bevare biologisk mangfold. 
Den foreslåtte utbyggingen med opptil 250 boenheter vil beslaglegge en stor del av Askerparken. De nye beboerne vil kun ha tilgang til grøntområder i randsonen rundt boligfeltet, og den må deles med beboere i resten av Asker sentrum. Denne randsonen forutsettes imidlertid også brukt som turvei, buffersone og bevaring av natur, slik at her legges det opp til betydelige interessekonflikter.

Videre uttales det at Drengsrudbekken med tilhørende kantsoner skal bevares. All erfaringen tilsier imidlertid at det blir gjort inngrep i disse randsoner, først i forbindelse med rive og bygge-aktivitetene, og deretter av beboere som ønsker mer lys og sol. Dette er noe vi ser i de fleste byggeprosjekter. Når det bygges høyt og tett, vil folk naturlig nok ha tilgang til sol og dessverre tar mange seg til rette gjennom å hugge ned trærne som skygger.

Resultatet vil derfor med stor sannsynlighet bli at betydelige betydelig naturverdier forringes og til dels går tapt over tid.

Naturvernforbundet mener buffersonen langs Drengsrudbekken, uansett utbygging eller ei, må beholdes som et urørt naturområde, og i minst mulig grad nedbygges med turveier, parkareal og forskjellige typer anlegg.

Hensyn til miljø, rekreasjon og friluftsliv.
I gjeldende reguleringsplan fra 2017 heter det:
» Askerparken skal være et offentlig tilgjengelig rekreasjonsområde. [..] . Det er ikke tillatt å drive virksomhet eller oppføre bygg og anlegg som kommer i konflikt medområdets funksjon som parkområde»

 Askerparken representerer det eneste gjenværende større grøntområde i nærhet av Asker sentrum. Dette benyttes i dag til ulike organiserte og uorganiserte idrett- og fritidsaktiviteter, sommer og vinter, særlig av barn og unge. Den omfattende utbyggingen som er igangsatt eller planlagt i Asker sentrum øker betydningen av et slikt grøntområde, ikke minst når også flere barn og unge vil måtte bo sentrumsnært.

Kommuneplanen for Asker, samfunnsdelen framhever at «Asker skal forhindre videre nedbygging  […….] samt sikre […..] de store sammenhengende friluftsområdene».  Nedbygging av Askerparken vil derfor være i strid med denne målsettingen. Videre, i Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planlegging (RPR for barn og unge) heter «Ved omdisponering av arealer som i planer er avsatt til fellesareal eller friområde som er i bruk eller er egnet for lek, skal det skaffes fullverdig erstatning.»  Vi kan ikke se at det er avsatt slike erstatningsarealer. Særlig mindre barn eller andre med begrenset bevegelsesradius vil bli spesielt skadelidende av dette. Føyka barnehage vil miste et svært viktig lekeområde.

Hensynet til Klima.
Mulighetstudien forutsetter at nåværende fotballanlegg og tilhørende bygninger skal rives og erstattes med boligblokker. Dette bærer betydelige klimautslipp, både riveaktivitetene og bygging av nye anlegg.

Nye erstatningsanlegg på Drengsrud, som ikke ligger særlig sentralt, gir også klimagassutslipp ved ekstra transport til og fra. Vi antar at de fleste som skal bruke dette anlegget må kjøre, eller bli kjørt. I denne sammenheng er Føyka et mye bedre lokalisert idrettsanlegg, både som lokal idrettsplass og sentral arena. Vi hadde sett at man heller satset på lokale anlegg rundt om enn et stort anlegg på Drengsrud.

Den nylig framlagte klimaplanen legger stor vekt på at Asker skal redusere sitt klimautslipp og har som et delmål (side 4) «Overgangen til en sirkulær økonomi er avgjørende for å nå lavutslippssamfunnet». Vi klarer ikke å se hvordan disse planene er et bidrag til å nå dette målet.

Vi ber derfor Asker kommune utarbeide et klimautslipps-budsjett for dette prosjektet, og ser spesielt på beboere i Askers sentrums tilgang til tjenester og nærfriområder uten bruk av bil.

Sentrumsutviklingen skaper økt press på tur- og utfartsområdene.
Den omfattende utbyggingen av Asker sentrum og nærmeste omgivelser føre også til økt press på tilgjengelige turområder. Det blir ikke lett å finne nærturområde med naturlige omgivelser til kveldsturer og for å lufte hunden. Vi ser allerede i dag hvordan stadig flere mennesker søker til de tilgjengelige friluftsområdene, som Askerparken. Dette er på den ene siden positivt, men samtidig fører det til økt trengsel og slitasje. Det sterke befolkningsveksten det legges opp til i/rundt Asker sentrum uten å etablere nye friområder i nærheten vil øke dette presset. Resultatet blir at mange vil bruke bil for å nå egnede turområder, og det medfører økt trafikk, parkeringsproblemer og press på områder som Sem og Dikemark.

I en helhetlig utvikling av Asker sentrum må det finnes tilstrekkelig med park og friområder. Dette er viktig bla. for å redusere avhengigheten av å ha egen bil. Ved å bygge ned Askerparken vil man ødelegge muligheten til å utvikle Asker sentrum til et godt «knutepunkt» med et attraktivt bomiljø.

Vi oppfatter den foreliggende mulighetsstudien som en svært grov og lite tilfredsstillende skisse. I tillegg til de mange mangler vi har påpekt overfor drøfter den ikke, så langt vi kan se, f. eks. spørsmål knyttet til overvann/ infiltrasjon, fordrøyning og å sikre flomveier. Videre sier den ikke noe om grunnforholdene. Likeledes er ikke de trafikale konsekvenser utredet i noe detalj så langt vi kan se.

Vår konklusjon er at de negative konsekvenser av denne utbyggingen er store, og den medfører irreversible inngrep i et viktig naturområde. Asker kommune trenger ikke denne utbyggingen i dag, og hensynet til framtidige generasjoner tilsier at nå lar Askerparken forbli en perle i Asker sentrum.

For Naturvernforbundet i Asker
Arild Jansen
Styremedlem