Uttalelse til oppstart av arbeid med forslag til privat reguleringsplan for Landøyveien 1 – bnr39/287

Halvorsen og Reine As Pb 9407, 3023 Drammen CC: Asker kommune, Plan- og utviklingsavdingen Asker 14.12.2012

Uttalelse til oppstart av arbeid med forslag til privat reguleringsplan for Landøyveien 1 – bnr39/287

Det viser til brev fra Halvorsen og Steine As av 12.11.2012 

Vi er svært kritiske til at det skal igangsettes utbygging i dette området før arbeidet med kommunedelplan for Holmen–Slependen er fullført. Eventuell boligbygging må sees i sammenheng med øvrige utbygging i området, både når det gjelder tilrettelegging av infrastruktur, veiløsninger, næringsvirksomhet og boliger. I den foreslåtte kommunedelplan er det foreslått boliger på begge sider av utløpet av Neselva/Holmenbukta, og hvor det er foreslått betydelig fortetting. Det er derfor på det nærende tidspunkt for tidlig å ta stilling til hva slags bebyggelse, antall hus/leiligheter mm det kan være aktuelt å bygge i hele dette området; her må behov veiløsning, transportsystem og annen infrastruktur, barnehager og skoler, grøntområder mm sees i sammenheng.

Det er videre viktig at strandarealene langs sjø, vann og elver legges ut som grøntareal i større bredde. Derfor er vi svært særlig skeptiske til økt utbygging tett opp til Neselva og tilstøtende grunne områder i sjøen. Vi mener at utløpet bør restaureres og tilbakestilles til situasjonen før det ble fylt ut og bygget murer/brygger langs elva. Neselvas utløp og strandområdene ved Holmen må sikres mot nedbygging og strandlinja må ligge slik den er i dag. Dette vil skape en mer sammenhengende grønn korridor fra sjøen mot marka, og det vil være gunstig for denne biotopen i overgangen mellom saltvann og ferskvann.

Vi vil her vise til  Plan- og bygningsloven § 1-8 Forbud mot tiltak mv. langs sjø og vassdrag, hvor heter det: I 100-metersbeltet langs sjøen og langs vassdrag skal det tas særlig hensyn til natur- og kulturmiljø, landskap og andre allmenne interesser. Vi forutsettes at denne bestemmelsen så langt mulig respekteres

Det er helt nødvendig å tenke langsiktig og helhetlig, og ikke tillate en stykkevis og ukoordinert utbygging av de ulike delene av området. Vi ser nå at det blir et veldig press på å utbygge nye områder og fortette de eksisterende, og alle vil ha gjort dette fortest mulig. Derfor er det helt nødvendig at tydelige og bindende rekkefølgebestemmelsene fastlegges i den overordnede kommunedelplanen før en starter utbygging i de enkelte områder. Med vennlig hilsen                                                  Arild Jansen Naturvernforbundet i Asker