Uttalelse til oppstart av planarbeid for Nedre Ekornrud.

Innspill til oppstartvarsel for PLAN – 20/00595 Nedre Ekornrud. Regulering til naturområde med hensynssoner og nullalternativ for utbygging på fyllingen.

Det nord-vestlige området ved Ekornrud gård bør innlemmes i områdereguleringsplanen for Nedre Ekornrud og reguleres til naturområde med nødvendige hensynssoner.

Naturvernforbundet i Nordre Follo (NiNF) viser til brev av 11. mai 2022 vedrørende oppstart av planarbeid – områderegulering for Nedre Ekornrud.

NiNF viser til at Oppegård kommune varslet oppstart for det samme planområdet 25. april 2018. Vi ser at planområdet nå er snevret inn i det nord-vestlige området ved Ekornrud gård. Det området som den gang ble foreslått til blågrønn struktur langs bekken, andre typer bebyggelse og anlegg (avfallsplassen) og naturområde (område opp mot jernbanen) er tatt ut av planen.

NiNF viser til sak til Utvalg for klima, teknikk og miljø den 30. april 2022 – 22/03249 – plassering av lokalt slambehandlingsanlegg. Kommunedirektøren innstilte der på å etablere et slambehandlingsanlegg for vannverksslam på Nedre Ekornrud uten at det var foretatt verken område- eller detaljregulering av området. NiNF viser videre til at utvalget enstemmig vedtok å sende saken i retur med pålegg om å komme tilbake med andre alternativer «som ikke inkluderer plassering på Ekornrud» og at «utslipp til Kolbotnvannet utelukkes».

NiNF mener på bakgrunn av dette at det nord-vestlige området ved Ekornrud gård skal innlemmes i områdereguleringsplanen for Nedre Ekornrud. Området har store naturkvaliteter med bl.a. gammel edelløvskog. Området er også del av en grønn korridor som binder sammen Kantoråsen med de østre deler av kommunen, har et rikt fugle- og dyreliv og er permanent tilholdssted for både rådyr, grevling og rev. Området foreslås regulert som naturområde med nødvendige hensynssoner.

Planene om utbygging på fyllingen bør skrinlegges.

Når det gjelder bygging på fyllingen, så mener vi, slik vi også uttrykte det i vårt høringsbrev i 2018, at kommunen bør velge et nullalternativ, det vil si skrinlegge planene om utbygging der.

Området har i dag, sammen med skogsåsene rundt, stor verdi som et åpent og allment tilgjengelig tur-/naturområde og som korridor og ferdselsåre mellom nord og sør, mellom Solbråtan og Myrvoll.

En utbygging på fyllingen vil kunne komme i konflikt med målsetningen om en ubrutt horisontlinje rundt Gjersjøen, skape tette flater og avrenningsproblemer både mot Kolbotnvannet og Gjersjøen, medføre uheldig lysforurensning og privatisering av et område som i dag er allment tilgjengelig.

En utbygging der vil også uten tvil medføre uheldig og ytterligere slitasje på omkringliggende naturområder som allerede er i bruk av en stor befolkning, ikke minst etter den omfattende utbyggingen på Myrvoll. Dette vil medføre forringet opplevelsesverdi for friluftslivet, samt ytterligere forstyrrelse av lokal flora og fauna , også potensielt i områder som er relativt uforstyrret i dag og av stor verdi for dyrelivet, ikke minst i hekke-/yngletiden. Disse områdene bør forbi mest mulig ufortyrret også i fremtiden. Dette gjelder i hovedsak løvskogområdene mellom enga ved gården og jernbanen, og langs bekken mot Peder Sletners vei og kantsonen sør for enga, samt kantsonen mot Kolbotnvannet.

Det er også viktig å merke seg at kommunens eneste forekomst med blomsten aksveronika vokser på berget ved fyllingen. Aksveronika er rødlistet som sårbar (VU), og forekomsten på berget ved fyllingen representerer nok en reliktforekomst som en gang har vært større. Vi kan vanskelig se at en utbygging på fyllingen kan være forenelig med bevaring av aksveronikaforekomsten.

Mht den kommunale tomten på fyllingen bør kommunen gripe muligheten til å skape varige og umålbart høye verdier for fremtiden i form av bevaring som et ubebygget, åpen og allment tilgjengelig område.

Det er uten tvil påkrevet å gjøre nødvendige tiltak mht det massive problemet som har oppstått med fremmedarter på fyllingen.

Men sekundært kan feks deler av området anlegges som en blomstereng/slåtteeng, med muligheter for å etablere et stort biologisk mangfold. Området kan synes godt egnet til dette på grunn av næringsfattig grunn og gode solforhold.

En blomstereng/slåtteeng kan gi stor opplevelses-/og pedagogisk verdi for befolkningen, blant annet som turmål for barnehager, skoler og eldresentre/sykehjem. Det vil være mulighet for å arrangere slåttedugnad på sensommeren, og slik skape inkludering og fellesskap, naturkontakt og gi befolkningen et positivt “eierskap” til området.

I tråd med kulturhistorisk bevaringstankegang, bør bygningene på middelaldergården Nedre Ekornrud og omkringliggende miljø og kulturlandskap betraktes som en ubrytbar enhet.

Sammen med en evt reetablering av grønnsaksparseller på enga nede ved gården, vil en slåtteeng kunne gjenspeile og gi rettferdighet til noe av det tidligere kulturlandskapet som fantes rundt Nedre Ekornrud, og dermed være et viktig bidrag til bevaring/reetablering av kulturmiljøet rundt gården.

Kommunen har her med egen tomt en unik mulighet til å skape umålbart høye verdier som vil fortsette å gi “avkastning” inn i fremtiden, både mht til folkehelse og biologisk mangfold. Det forutsetter å skrinlegge planene om utbygging, og å bevare dette som et åpent og allment tilgjengelig natur-/friområde, som med skjøtselstiltak kan bli en oase for både folk og natur. Dette er verdier som langt vil overgå den engangssum kommunen evt får av å selge tomten og boliger til noen få enkeltpersoner.

Vi mener de negative konsekvensene ved en utbygging på fyllingen i seg selv er uakseptable, og motsatt, at en bevaring vil skape varige positive verdier både for befolkningen og det biologiske mangfoldet som kommunen ikke har råd til å forspille.

Vi ber med dette om at utbyggingsplanene på fyllingen skrinlegges.