Uttalelse til planprogram for skistadion ved Solli, utvidelse av Solliveien og parkering ved Olledalen

På grunn av dette anleggets store inngrep i marka, og det totale inngrepet av alle ønskede skianlegg i marka, mener Naturvernforbundet at 0-alternativet må velges. Det må legget opp til at samarbeid mellom klubbene slik at man kan får et bærekraftig trenings og konkurranseanlegg som også tar hensyn til vanlig turskiløping.

 

Asker 15.12.2012

Asker kommune                                                                              
E-post: post@asker.kommune.no
Deres ref:

Uttalelse til planprogram for skistadion ved Solli, utvidelse av Solliveien og parkering ved Olledalen

Naturvernforbundet har fulgt med i prosessen med skistadion ved Solli i flere år, og har registrert at man har til hensikt å presse igjennom et anlegg det er betydelige innvendinger mot. Dette er gjort ved at det ble opparbeidet et lysløypeanlegg mest egnet for trening og konkurranse, mens markaloven var under utarbeidelse. De løypene som er blitt bygget gjør at det foreslåtte alternativet innbærer de største inngrepene, selv om det finnes andre alternativer som er mer skånsomme. Det er ensidig sett på snøsikkerheten, og ikke tatt hensyn til flerbruksmuligheter, felles parkering og nærheten til Solli gård. Det er heller ikke sikkert man får plass til et funksjonelt anlegg på det aktuelle stedet.

Vi mener for øvrig at følende punkt beskriver de viktigste momentene som må vurderes ved det framlagte forslaget:

  • Markaloven tilsier at man må legge større vekt på et felles anlegg for regionen
  • Anlegget må vurderes opp mot andre tilsvarende inngrep innenfor markagrensa
  • Dersom et arrangement faller på en god utfartshelg vil verken adkomst eller parkering være tilstrekkelig til å ta unna trafikken
  • Anlegget innebærer store inngrep, støy og biltrafikk som blir trukket høyt opp i terrenget
  • Det ønskede alternativet er valgt pga. eiendomsforhold og at det ligger tett ved allerede bygde løyper
  • Man kan lett utnytte de allerede bygde løypene fra andre alternativer
  • Det valgte alternativet er minst gunstig i forhold til fleksibel utnyttelse, flerbruk og publikumstilgang til anlegget
  • Anlegget vil ligge tett opptil et viktig historisk kulturmiljø

Solliveien, trafikk og adkomst til marka

Solliområdet blir også brukt av uorganisert ski og turaktivitet, og er i dag det foretrukne startpunktet i Asker for turer i Vestmarka. Dette betyr at det vil kunne bli betydelige konflikter mellom turfolket og ev. konkurransedeltagere og publikum.  I dag er det kun parkeringsplass på Solli for en liten del av de som ønsker å gå på ski en fin skisøndag, og veien tåler heller ikke den store trafikken. Selv på hverdagskvelder er det betydelig trafikk på Solliveien. En utbygging på Solli må betinge at veien blir vesentlig oppgradert eller lagt om. Det må også bygges flere parkeringsplasser for turfolket.

Vi hadde heller sett at man hadde lagt til rette for flere gode lokale utfartsparkeringer andre steder for å avlaste Solli.

En avklaring av trafikk og parkeringsspørsmålet må bli en viktig del av planarbeidet. Vi har ingen innvendinger mot oppgradering av Solliveien, men påpeker at det alternativet som berører landskapsvernområdet ikke er ønskelig. Den skisserte alternative veitraseen fra Gamle Drammensvei har også svakheter, bla. ved at den berører kulturhistorisk veifar og vil gå i naturområder som ikke har vei i dag. En løsning via eksisterende veier på Lierskogen vil være å foretrekke. Det er imidlertid tvil om en alternativ vei vil bli brukt uten at man innfører regulering/stenging av Solliveien.

Markaloven og organisering av felles anlegg

Markaloven åpner for at visse deler av marka kan benyttes til idrettsaktiviteter, og vi registrerer at det nå er ønsker om å bygge en lang rekke lokale skianlegg innenfor markagrensa. Disse anleggene vil totalt innebære et større inngrep i markas randsone som også er den mest benyttede til friluftsliv og uorganisert turaktiviteter. Vi mener man må gjøre en regional vurdering av om denne typen anlegg kan legges til et mindre antall steder som har gode kommunikasjoner, og gi et hensiktsmessig anlegg som kan dekke både trening og konkurranse.

Anleggene vil også bidra til øket biltrafikk både helger og kvelder, til en rekke steder inne i marka. Naturvernforbundet ønsker primært at treningsanlegg legges så nær boligsonen som praktisk mulig for å redusere transportbehovet. En plassering ved skytebanen i Olledalen eller ved golfbanen ville etter vår mening være bedre.

Inngrep, veiføring, parkering og arenabygg

Det valgte alternativet vil medføre at det må bygges en ny bratt vei opp til omtrent samme høyde som Solli gård. Veien vil innebære sprenging og fylling og vil bli et betydelig nytt anlegg i marka. Vi tror også at denne veien vil bli synlig fra syd, og ellers medføre at området rundt Solli går blir mer urbanisert.

Ved anlegget skal det bygges to parkeringsplasser, varmebu, administrasjon, lager mm. I tillegg til selve anlegget vil disse byggene bidra til både terrenginngrep og fjernvirkning.

Vi tror man må bygge ut ytterligere for å få plass til snøproduksjon, og det vil også bli behov for nye serveringsmuligheter.

Slik forslaget er utformet tror vi dette blir et nytt ”utfartssted” i tillegg til dagens parkering og serveringen på Solli gård. Det er også trolig at turløpere også vil ønske å parkere ved det nye anlegget, dette vi kunne skape konflikter. Vi ser at den dårlige tilpasningen mellom løypenettet og parkeringen nedenfor Solli gård gjør et mange som trener parkerer ved gården. Det må planlegges for at løypenettet også lett kan nås fra parkeringsplassen nedenfor gården.

Solli gård og områdene rundt er et gammelt landbruksområde med biologisk verdifull innmark og mange fornminner i området rundt. Det er selvsagt at gården og kulturminnene ikke kan røres, men Solli som kulturområde blir vesentlig forringet ved at det aktuelle anlegget legges tett opp til gården. Støy fra skytingen vil også være lite ønsket i et slikt område.

Klimautvikling og snøproduksjon

Klimaendringene har medført at skisesongen er blitt flere uker kortere enn tidligere. Vi tror denne trenden vil fortsette og dette kan gjøre anlegget ubrukerlig om noen tiår. Planprogrammet må legge opp til å vurdere om anleggets bærekraftighet over tid, og om inngrepet står i forhold til dets levetid.

Naturvernforbundet er også bekymret for at det, om noen få år, vil bli behov for snøproduksjon for å ha akseptable og forutsigbare skiforhold. Dette vil kreve ytterligere inngrep som vannforsyning og plass til selve produksjonen. Vi regner med at det også må produseres snø til løypenettet, og at denne må transporteres rundt. Det er svært lite bærekraftig å ha snøproduksjonsanlegg ved alle de omsøkte anleggene. Vi mener det derfor er riktig å satse på et mindre antall anlegg, eller se på helt andre løsninger for skitrening.

Parkering ved skytebanen

Naturvernforbundet har ingen innvendinger til selve parkeringen, og det er et flott utgangspunkt for turer, spesielt om sommeren. Området er imidlertid lite brukt, og er lite hensiktsmessig for skiløping, annet enn som et alternativ dersom alle andre plasser er fulle. Hvis man skulle prioritere ville større parkering ved Sem, og bedre tilknytning til løypenettet der være å foretrekke.

På grunn av dette anleggets store inngrep i marka, og det totale inngrepet av alle ønskede skianlegg i marka, mener Naturvernforbundet at 0-alternativet må velges. Det må legget opp til at samarbeid mellom klubbene slik at man kan får et bærekraftig trenings og konkurranseanlegg som også tar hensyn til vanlig turskiløping.

Naturvernforbundet i Asker        
Jan Häusler
Leder