Uttalelse til planprogrammet til kommuneplanen 2013 – 2025

Naturvernforbundet ser fram til at kommuneplanarbeidet får en mer oversiktlig og godt definert prosess, og at kommuneplanen nå blir knyttet mer direkte til kommunens styringssystem og forhåpentligvis(!) også til kommunens plansystem.

Formålet og planprosessen

Det er gledelig at man viderefører prinsippene i eksisterende kommuneplan, langsiktig areal- og transportstrategi, samt overordnede planer for Akershus og regionen. Fylkesplaner vil få sterkere innvirkning på Askers planer, og Naturvernforbundet vil understreke at Asker også må bidra positivt til disse planene og følge vedtakene lojalt.

Vi er enige i at man viderefører hovedprinsippene fra tidligere plan og håper dette også vil gjenspeile seg i vurdering av utredningstemaene og i planbestemmelsene.

Vi vil understreke at det er nødvendig med et langsiktig perspektiv for befolkningsutvikling, boligbygging og utvikling av samferdselsstrukturen i Asker. I utredningsarbeidet bør en ta sikte på å klarlegge hvilke handlingsalternativer kommuner har og hvordan kommunen kan påvirke utviklingen i ønsket retning hva gjelder befolkningsvekst og næringsutvikling. En sterk vekst de nærmeste år vil skape enda større problemer på lang sikt.

Vi kan ikke bygge oss ut av presset på boliger, det vil da bare øke ande raskere. 

Alternativer og temautredninger

Man ønsker å videreføre knutepunktstrategien, men også utrede en ”småhusplan”. Vi mener man ikke må åpne for spredt utbygging i form av boligfelt.  Asker har stor nok andel eneboliger og rekkehus og man vil, ved å legge til rette for tettere bebyggelse ved knutepunktene, frigjøre eneboliger til de som ønsker slike boliger. Asker har en god oversikt over fortettingspotensialet, og kan antagelig si ja til noe fortetting, men enhver utbygging i spredte områder vil bidra til å forverre situasjonen for lokaltrafikken.

Vi ser også at man vil justere strategien for småhusutbygging ut fra nærliggende kommuner. Naturvernforbundet mener at man i den sammenheng ikke må bruke Bærum som et godt eksempel. Bærum har tillatt (og tillater fortsatt) både fortetting og bygging av eneboliger i områder hvor dette ikke burde vært gjort. Resultatet er ingen reservearealer til ”gode formål” som barnehager, skoler, lekeplasser og idrettsanlegg. Dette medfører også at presset øker på grønne lunger og friområder. I Asker har man fortsatt muligheten til å sette av areal til framtidig felles goder.

Man ønsker også å lage en småbåtplan som en del av planarbeidet. Vi hadde heller sett at man hadde utredet temaer som fokuserer på nærmiljøene:

  • Lokale fritidstilbud til barn og unge, gjerne knyttet til tilbud ved skolene
  • Uteareal, lekeareal og ”100m skoger” ved barnehager og barneskoler
  • Miljø, transport og trafikkforhold runde de sentrale idrettsanleggene
  • Muligheter for å legge til rette for fjernvarme ved tettsteder og næringsområder i kommunen

I planprogrammet vil det også bli lagt vekt på en lang rekke andre fornuftige tema, men vi vil spesielt poengtere at man ikke kan bygge seg ut av befolkningsveksten, men man kan gjøre grep i kommuneplanen for å ha kontroll med hvordan veksten påvirker Asker kommune.

Tilrettelegging for kunnskapsbasert næring er bra, men vi mener man må legg til rette for all type næring slik at man får en god miks av bedrifter og tilbud til folk med forskjellige utdannelser. På denne måten vil også befolkningen få en tilsvarende variasjon.

Under klima, miljø og energi mener vi det er svært viktig å videreføre kommunens rådgiving innen energiøkonomisering, og legge til rette for biobrensel både til næring og privat bruk. Man må også ha som mål å etablere fjernvarmeanlegg i Asker sentrum og ved Holmen – Billingstad. Tilknytningsplikt/regler må være en del av kommuneplanen.

Ved å videreføre knutepunktstrategien vil man styrke knutepunktene og legge til rette for gode servicetilbud og kollektivtransport. Blant de nevne stedene tror vi Vollen har visse mangler som knutepunkt, derimot har Heggedal veldig gode muligheter, og vi mener det er riktig av kommunene å satse her. For ytterligere å styrke Heggedal må kommunen planlegge for dobbeltspor på Spikkestadbanen ved å sette av en korridor i planens arealdel.

Det nevnes også at Asker er svært bilbasert og man ser ut til å konkludere med at ”slik må det være”. Vi mener man må ha en mer offensiv holdning til dette temaet, både ved utforming av boligområdene, fritidstilbud, service og lokaltrafikk. Gulrøtter er vel og bra, men kommuneplanen må ta innover seg mulige virkemidler som rushtidsavgift, tidsbegrensede bommer på lokalveier, pålagt betaling på sentre og ved arbeidsplasser og begrenset parkering i Oslo og andre store knutepunkt.

Når vi ser på temalista ser det meste ut til å være med, med unntak av landbruk. Skal man ha fortsatt ha ”Grønne Asker” må man ha et bevisst og konkret forhold til landbruksnæringen, jordbruksarealet og kulturmiljøene gårdsbrukene danner i Asker. Dette begrunner vi også med at det ikke blir mer dyrket areal, og man må ikke tillate at dyrkbar jord nedbygges.

Vi ser med stor gled at man skal vise klimaeffekten av alle tiltak i planen, og er veldig spente på hvordan dette skal beregnes og sammenlignes.

Til slutt vil vi understreke at selv om planen skal gjelde fram til 2025, må man gjøre disponeringer som sikrer areal til forskjellige formål ”uendelig” langt fram i tid.

Naturvernforbundet i Asker

Jan Häusler

Leder