Uttalelse til Reguleringsplan for Hvalstad skole

Naturvernforbundet i Asker erkjenner at det er behov for å utvide kapasiteten på Hvalstad skole, men den politisk styrte befolkningsveksten medfører press på naturmiljø og grøntområder. De mange behovene i området tilsier at det må lages en felles arealplan som ivaretar grøntområder og leke- og aktivitetsarealer for barn og unge.