Uttalelse til Reguleringsplan for Hvalstad stasjon

Naturvernforbundet i Asker er positivt til boligbygging i til etablerte knutepunkt som Hvalstad stasjon, men vi finner forslaget for omfattende, både når det gjelder bebyggelsesareal og antall boenheter.

Hvalstad 24.06.2021

Uttalelse til Reguleringsplan for Hvalstad stasjon

Det vises til saksframlegg til formannskapsmøte 4.5.2021, arkivnr. 21/05401

Naturvernforbundet i Asker er i utgangspunktet positivt til å prioritere boligbygging i tilknytning til allerede etablerte knutepunkter.  Hvalstad stasjon er åpenbart et slikt knutepunkt, og en moderat utbygging av dette området kan forsvares. Men vi finner at det foreliggende forslag er altfor omfattende, både når det gjelder bebyggelsesareal og antall boenheter. Vi vil anføre følgende innvendinger:

Den foreslåtte utbyggingen med ca. 76 leiligheter samt noe areal til næringsvirksomhet innebærer en omfattende fortetting av området og vil framstå som dominerende. Sammen med den planlagte utbygging av Øvre Solstad vil dette endre områdets karakter og låse mulighetene til framtidige ønskede endringer.

Det nåværende bygningshistorie knyttet til Hvalstad stasjon vil langt på vei forsvinne ved at både stasjonsbygningen og pakkhuset «drukner» blant de omkringliggende blokkene. Som påpekt av Fylkeskommunen «ligger Hvalstad stasjon åpent på en høyde i landskapet og er lett lesbart som et markant historisk stasjonsmiljø med høy symbol og identitetsverdi». Det er åpenbart mulig å bebygge dette området noe mindre tett og slik at en bevarer mer av dette stasjonsmiljøet, noe som vil være et gode for dagens bomiljø som nye beboere samt for Asker som helhet. Dette vil også gi større fleksibilitet for senere tilpasning til nye krav og ønsker.

De avsatte arealer til lekeområder og andre uteaktiviteter er svært knappe. Reelle friområder for større barn er nærmest ikke-eksisterende. Med inntil 76 boenheter kan forvente at minst 30-40 barn i ulik alder skal kunne utfolde seg vil dette være altfor trangt med kun 40 m2 per boenhet. (Kravet i Asker er  50 m2.) Det vises i saksframlegget til arealer ved Hvalstad skole, blant annet ballspill-arealer og noe mindre grøntarealer og torget/plassdannelsen ved Solstadlia (?). Vi mener at disse områdene ikke kan forutsettes tilgjengelig for barna i dette boområdet til enhver tid, da dette er forutsett bruk av elevene i skoletiden, og ellers til ulike typer organisert idrett. De kan således ikke regnes inn i tilgjengelig grøntområder.

Det framheves i saksframlegget at det tilrettelegges for grønn mobilitet og at det derfor bare stilles krav til 0,7 p-plasser for bil pr. leilighet, samt 2 sykkelplasser. Videre sies det: «Det åpnes for at inntil 30 % av totalt antall parkeringsplasser for bil og inntil 30 % av sykkelparkeringsplassene kan avsettes til henholdsvis en bil-/ og sykkeldelingsordning». Vi finner dette altfor knapt, Spesielt finner vi det merkelig at det bare beregnes 2 sykler pr boenhet, noe som innebærer at barnefamilier ikke har plass til egne sykler. Dersom det virkelig legges opp til færre biler, må en i alle fall forvente at beboerne skaffer seg f. eks. varesykler og barnetraller til syklene, som innebærer økt plassbehov. Siden det også legges opp til å kunne tilby bil- og sykkeldeling, må arealkravet til dette skrives inn i reguleringsbestemmelsene.  Arealer avsatt til P-plasser mm kan da også benyttes til andre viktige formål for beboerne og gi større fleksibilitet.

Hensynet til naturmiljø og biologisk mangfold blir ikke ivaretatt. Det argumenteres fra utbygger med at utbyggingen i stor grad utnytter et areal som i dag er ubebygget og består av harde og dels asfalterte flater og skråningsareal bevokst med buskvegetasjon med lav naturkvalitet. Mildt sagt er dette et merkelig argument. Som stasjonsområde var dette ikke ment å være et grønt område, og fordi det tidligere var store grøntområdet rundt stasjonen. I dag er mye av dette nedbygget. Når dette nå bebygges til boformål må det stilles andre krav til naturområdet og bomiljø, særlig i lys av den belastningen på naturmiljøet ytterliggere utbyggingen av Hvalstad skole, og senere på Øvre Solstad kan forventes å medføre.  

Forventet trafikk-vekst synes undervurdert. Så vidt vi forstår skal noe av området avsettes til næringsvirksomhet, og en dagligvarebutikk vil være ønskelig og positivt. Men all erfaring så langt i Asker viser at langt de fleste som handler gjør dette ved å bruke bil, fordi dette oppleves som mest praktisk (Beviset på dette er at utenfor en dagligvarebutikk står det gjennomsnittlig 3-4 sykler, og minst 5-dobbelte antall biler).  Dette mønsteret vil neppe endre seg de nærmeste årene. Utbyggingen av Hvalstad skolen og Øvre Solstad vil også medføre økt biltrafikk.

Naturvernforbundet mener derfor at både av hensynet til de eksisterende og nye innbyggere i dette området, for det eksisterende lokalmiljø og likeledes hensynet til biologisk mangfold, må utbyggingsplanene nedskaleres betydelig, både antall blokker og høyden på de enkelte husene.  Spesielt må eksisterende stasjonsmiljø i større grad bevares. 

Vi støtter også de krav som stilles til utbygger, jf pkt. 2 og 3 i vedtaket i Formannskapet i møte 04.05.2021, og vil føye til at kravene til il å utrede miljøkonsekvenser også bør omfatte naturmangfold og klimaregnskap. Reguleringsbestemmelse må derfor nøye beskrive hvilke krav som stilles, både når det gjelder å bevare eksisterende vegetasjon og beplanting /tilrettelegging av nye grøntområder. I størst mulig grad bør en bruke stedegne planter/trær.

For Naturvernforbundet i Asker
Arild Jansen
Styremedlem