Uttalelse til reguleringsplan for nytt båtopplag på Tangen i Leangbukta

Asker kommune
post@asker.kommune.no

Hvalstad 26.5.2015


Gbnr. 45/14 m.fl. – Reguleringsplan for nytt båtopplag på Tangen i Leangbukta.
Deres ref: S15/49


Naturvernforbundet i Asker er svært kritiske til de foreslåtte utvidelsene av Asker Marina, som vi mener har en rekke negative konsekvenser, oppsummert slik:

  • – Det innebærer ytterliggere nedbygging av Leangbukta som friluftsområde for «myke» brukere av sjøen og strandområdene gjennom stadig mer motorisert ferdsel i bukta.
  • – Tiltaket vil ha negative klima- og miljøkonsekvenser gjennom økning av båt- og biltrafikken
  • – Økt kapasitet for opplagringsplass og verksteder vil medføre mer bruk av kjemikalier og andre stoffer som øker forurensningen i et område med liten vannutskifting
  • – Utbygningen vil ha negative visuelle og estetiske konsekvenser gjennom å bygge ytterliggere to høye industribygg

Nedenfor vil vi utdype disse punktene. I formålet for det aktuelle tiltaket anføres: «Asker Marina har som hensikt å komplettere det eksisterende tilbudet på Tangen og styrke Leangbuktas posisjon som en ledende næringsklynge.[..] En videreutvik-ling/komplettering av området skal bidra med nye arbeidsplasser og en verdiskapning i et veletablert maritimt knutepunkt.». Det er altså åpenbart at målet er økt aktivitet på en rekke områder knyttet til et mer motorisert sjøliv, på bekostning av en mer miljøvennlig bruk av sjøen og strandområdene.

Naturvernforbundet i Asker har tidligere uttalt seg kritisk til disse utvidelsene Leangen Marina. Vi minner om at Leangbukta opprinnelig var en idyll for Asker med fine badestrender på begge sider. Det var et av fjordens flotteste strandområde gjennom Hvalstrand bad, sandstrender, ro- og kajakkbane, mulighet for småskala seiling, mm. Disse verdiene er sterkt redusert ved en økende motorisert ferdsel og tilhørende forurensning og støy. Kajakkpadling i bukta er tidvis farefullt på grunn av økende trafikk av båter i stor fart – et resultat også av aktivitetene ved Marinaen.

Ikke sjelden ser vi at det kjøres fort bare for teste motor og båt etter en reparasjon/vedlikehold. Denne aktiviteten vil øke som følge av de foreslåtte tiltak. Det sies eksplisitt i framlegget at de forbedrede servisefunksjoner vil være attraktive for andre, jfr. «de omkringliggende båthavnene vil også dra nytte av de tiltenkte funksjoner», altså vil det medføre økt bil- og båttrafikk. Disse konse-kvenser, som ikke er klimavennlige, er overhode ikke omtalt i saksframlegget.

Naturvernforbundet deltok, sammen med Nedre Høn vel med flere på Strandryddedagen på Hval-strand. Det var ikke få sekker søppel vi plukket i strandsone fra bryggene og inn i bukta. Meste-parten av dette er resultater av den motoriserte ferdselen og tilhørende aktiviteter: plastkanner, oljeflasker, tauverk, isopor, mm. En kan spørre om det er meningsfylt at frivillige skal bruke sin fritid på å rydde opp fra forurensende fra aktiviteter som er villet og endog støttet av Asker kommune. Prinsippet om at forurenser skal rydde opp, gjelder tydeligvis ikke her.

Det hevdes i saksframlegget at de nye næringsbyggende skal bidra til et bedre visuelt inntrykk. At flere høybygg, i tillegg til de eksisterende, vil bedre de estetiske kvalitetene er vi skeptiske til.

I saksframlegget heter det «Hensikten med reguleringsplanen er å rydde opp i området og tilretteleg-ge for innendørs båtopplag og verksted». Behovet for denne opprydningen er jo nettopp at det har vært drevet aktiviteter og anlegg som har skapt uønsket rot. For å bøte på dette vil en altså øke aktivitetene, snarere enn å stramme inn på uønsket (og til dels ulovlig forurensende aktivitet).

Argumentet om å tilrettelegge for kyststien framstår også som noe søkt. Dette burde vært gjort uansett. At aktivitetene ved en i dag legger hindringer i veien for ferdsel langs kyststien skal ikke belønnes med å tillate økt utbygging.

Det hevdes at «det er ikke registrert biologisk mangfold innenfor planområdet». Det er dessverre riktig at den delen av Leangbukta som marina-området dekker er ødelagt pga. utbyggingen og den medfølgende svært synlig forurensing (bensin/olje/kjemikalier mm). Men utenfor området er det et verdifullt våtmarksområde og bekkeutløp, som også er sterkt berørt av disse aktiviteter. Dette omta-les så langt vi kan ikke i saksframlegget eller i de vedlagte analyser.

I ROS-analysen påstås det at tiltaket ikke vil ha negative konsekvenser vedr støy, støv, forurensning eller avfall. Dette er ikke dokumentert i vedlegget, og er åpenbart feil. F eks. håndtering av kjemikalier og annet farlig avfall er ikke omtalt i rapportene eller i saksframlegget.

Vi har for øvrig problemer med å følge argumentasjonen for at rekkefølgebestemmelsene for trafikk-avvikling på Slemmestadveien ikke slår inn for dette prosjektet. Som vist ovenfor vil tiltaket generere mer trafikk, både direkte knyttet til arbeidsplassene, og av besøkende til de nye fasilitetene (cafe mm).

Naturvernforbundet i er Asker absolutt ikke imot en hver form for båttrafikk og sjøliv generelt. Men vi mener at dett bør gjøres mest mulig klima- og miljøvennlig. Utviklingen går dessverre i motsatt retning, med stadig større båter og tilhørende økt energiforbruk, CO2-utslipp og annen forurensning.

Vi aksepterer at tiltakshaverne og Asker kommune mener at det er positivt med økt klima-fiendtlig aktivitet i området og vi forstår at dette vil fortsette. Men vi er svært uenig i at tiltaket blir begrunnet med argumenter om at dette vil bare ha positive virkninger. Dette er ikke godt-gjort, hverken i saksframlegget eller i vedleggene, og er misvisende, for ikke å si feilaktige.

Vi synes derfor det er skuffende at Rådmannen i saksframlegget viderefører utbyggers argumen-ter uten en eneste kritisk kommentar. Spesielt påpekes ikke de negative konsekvenser for klima og miljø: de mangelfulle trafikk- og ROS-analyser synes å ha blitt akseptert fullt ut. Dette styr-ker ikke kommunens troverdighet i denne eller lignende saker. Etter vår oppfatning burde Asker kommune sendt saken tilbake til tiltakshaver med krav om mer faglig baserte analyser.

For Naturvernforbundet i Asker
Arild Jansen
Styremedlem