Uttalelse til skistadion på Solli

Det legges opp til en stegvis regulering av adkomst, parkering og stadion, noe som gjør det endelige omfanget av anlegget uforutsigbart.

post@asker.kommune.no

                                                                                                          Hvalstad  23.04.2015

Uttalelse til forslag til reguleringsplan for Solli skistadion

Deres ref: 15/6

Vi viser til saksframlegg på kommunens nettsider.

Naturvernforbundet mener fortsatt et dette er et for stort inngrep innenfor markagrensa, særlig fordi det retter seg mot en liten brukergruppe.

Årsakene til at man ikke skal bygge dette anlegget kan oppsummeres i følgende punkt:

  • Klimaendringene vil gjøre at anlegget får stadig kortere brukstid hver sesong
  • Inngrepet i kulturområdet Solli er betydelig og vil være svært skjemmende
  • Etappevis regulering og utbygging gir dårlig oversikt over omfanget av det endelige anlegget
  • Området er eksponert mot syd og det vil bli fjernvirkning både visuelt og lydmessig
  • Adkomst, trafikkforhold og parkering er ugunstig og lite bærekraftig
  • Anlegget har ikke en god utforming og samarbeid om annen lokalisering ville gitt en bedre løsning

Markaloven skal sikre at innbyggerne i Osloområdet har muligheter for å drive friluftsliv i sitt nærområde. Dette omfatter turgåing, skiløping, sykling, bading etc., men også forskjellige typer idrett. Anlegg av dette omfanget, i et område som er svært mye brukt til uorganiserte aktiviteter, vil ødelegge opplevelsen for mange brukere. Dette vil særlig gjelde trafikk og parkeringsforholdene, men også «urbanisering» og støy på dager med arrangementer. Vi tror Solli som et hyggelig besøksområde for barnefamilier med varierte aktiviteter, vil bli ødelagt.

Anlegget og etappevis utbygging

Etter våre begreper vil plasseringen gi et lite tjenelig anlegg og vi tror at ønsker om utvidelser vil snart komme. Etappevis regulering og utbygging av adkomst, parkering og anlegg gjør at det er vanskelig å vurdere de framtidige konsekvenser av det totale anlegget. Naturvernforbundet frykter at man i senere utbyggingsfaser ønsker å utvide både arenaen og parkeringsarealene vesentlig. Spesielt tror vi at ingen «aktive» vil gå til fots fra nedre parkering og opp til anlegget.

Anlegget er karakterisert som trangt og lite gunstig plassert. Særlig vil adkomsten være bratt og kreve et betydelig inngrep, både selve veien, men også parkeringsområdene. Disse inngrepene er omfattende og kan ikke reverseres. I tillegg skal man ha parkering oppe ved anlegget, garasje, varmestue og lager nær arenaen.  Her vi det også måtte bli betydelige terrengendringer.

Ved ev. nedleggelse av anlegget må det stilles krav til tilbakeføring av terrenginngrepene.

Varmere klima

Med dagens klimautvikling tror vi brukstiden hver vinter stadig vil bli kortere, og man vil raskt få en situasjon hvor anlegget ikke er attraktivt nok. Alternativene vil da bli å legge det ned eller å bygge snøproduksjonsanlegg. Kunstsnøproduksjon i dette området vil kreve et betydelig anlegg, og bla. er det langt til mulige kalde vannkilder. Snøproduksjon er svært ressurskrevende og må konsentreres til noen få sentrale anlegg.

Solli gård og omgivelser

Solli er et gammelt kulturområde med bosetning langt tilbake og mange kulturminner i området. Et anlegg av denne størrelsen, tett inntil Solli gård mener vi ikke er forenlig med å bevare Solli for ettertiden. Solliområdet bør forvaltes med aktiviteter og tilbud som er forenlig med bevaring og naturlig bruk/skjøtsel av området. Dette kan være naturbaserte aktiviteter for hele familien, beitedyr, ridning, slått og bærekraftig gårdsdrift som kan utøves uten at kulturminner blir ødelagt. Solli er også en god base for tradisjonelt friluftsliv innover i Vestmarka både sommer og vinter.

Påvirkning av omgivelsene

Arrangementer og konkurranser på Solli vil virke forstyrrende for annen bruk av Marka. Arenaen ligger på en høyde og høytaleranlegg og skyting føre til støy langt innover i skogen. Selve anleggsinngrepet, men også lys og aktiviteten i forbindelse med arrangementer vil være forstyrrende for dyrelivet, både fugl og pattedyr. Det er også hevdet at prosjektilrester kan gi forurensing av vann og jordmonn, dette må utredes.

Ev. snøproduksjon vil også være støyende og foregå til alle døgnets tider.

Trafikk

Trafikkforholdene til Solli er allerede i dag sprengt de helgene det er fint vær og godt føre. Vi regner med at det blir fullstendig stopp dersom et arrangement faller på en slik dag. Slik vi ser planforslaget for utbedring av nedre del av Solliveien, er dette en oppgradering av de lokale forholdene for forgjengere og syklister, spesielt barn. Vi tror ikke dette tiltaket vil gi noen bedring av trafikkflyten til Solli. Det er også foreslått en ny adkomst via Gamle Drammensvei/Lierskogen. Hvis dette er gjennomførbart vil det kunne lette trafikken til Solli, men vi tror det fortsatt vil bli mye trafikk i Solliveien da dette er kortere for svært mange.

Felles anlegg

Naturvernforbundet hevder fortsatt at en felles arena, på et sentralt og lett tilgjenglig sted, er å foretrekke. Det arbeides nå med flere anlegg rundt om, og vi har fulgt med på dette arbeidet. Vi kan ikke se at denne muligheten er seriøst vurdert i noen planer. Spesielt er vi bekymret for ressursbruk og bærekraftighet dersom alle disse anleggene skal produsere snø. For Askers del vil et snøproduksjonsanlegg komme flere til gode dersom det var plassert nærmere bebyggelsen, f.eks. på jorder eller golfbane. Når det er kuldegrader og mulighet for snøproduksjon, er ikke klimaforskjellen veldig stor mellom Solli og høyereliggende områder nær skoler og boligområder. Dette vil redusere trafikkbehovet, komme flere til gode og antagelig gi gode skiforhold med mindre snø.

Vi mener at anlegg i Asker med større terrenginngrep må bygges utenfor markagrensa og helst nær der folk bor. Marka og utfartssteder som Solli prioriteres for uorganisert idrett og friluftsliv.

Vi krever også at utbyggere av skianlegg innenfor markagrensa blir pålagt å samarbeid om et felles anlegg.

For Naturvernforbundet i Asker
Jan Häusler
leder