Uttalelse til søknad om mudring og utfylling i Gjellumvannet

Fylkesmannen i Oslo og Akershus
Miljøvernavdelingen
fmoapostmottak@fylkesmannen.no


Hvalstad 03.03.2017


Deres ref.: 2017/203-3 M-FO

Vi viser til høringsbrev av 2.2.2017


Søknaden gjeldet å få legge ut om lag 1000 m3 masser, og mudre om lag 240 m3 sedimenter, i et område på om lag 400m2 i sørenden av Gjellumvannet i tilknytning til å anlegge en rundkjøring.


Naturforhold
I henhold til naturbase er de sørlige delene av i Gjellumvannet et verdifullt våtmarksområde, og særlig den sørligste delen, fra Gjellum terrasse på østsiden til og med våtmarksområdet ved utløpet mot Skitthegga. Det er en stor bestand av rødlistearten Dronningstarr og et stort potensial for rik ferskvanns-fauna, verdi B. Vegetasjonstypen «Gråseljekratt», som finnes flere steder i området, regnes som ’Noe truet’ (VU) i Norge (Fremstad og Moen 2001), og dette bidrar til å styrke den biologiske verdien til området. (se Gjellumvannet sør).


I utgangspunkter finner Naturvernforbundet at mudring og utfylling i dette området derfor er svært lite ønskelig. Tiltaket burde av hensyn til naturverdiene vært erstattet med en annen tyde fundamentering som ikke medførte større inngrep i strandsonen. Vi mener at hele kantsonen inn mot fast fjell må bevares for å opprettholde fuktighetsforholdene i området. Problemene knyttet til at de eksisterende massene ikke har tilstrekkelig styrke for den forventete trafikken, burde vært avklart tidligere i arbeidet og derved vært en premiss for hele anleggsarbeidet. Nå framstår dette som et tilsynelatende nødvendig tiltak, fordi en ikke tidligere har utredet andre alternativer.


Vi er også bekymret for at arbeidet med mudring vil føre til tilslamming som også vil påvirke Skitthegga og Kistefossdammen, og vi forventer at det blir iverksatt nødvendige tiltak for å redusere mulige negative virkninger her. Her er det blant annet registrert forekomster av elvemusling. Vi merker oss at forurensningen består av de organiske miljøgiftene polysykliske aromatiske forbindelser (PAH).


Vi viser her til naturmangfoldlovens §§ 8-12 og en vurdering etter vannforskriften § 12 (ny aktivitet eller nye inngrep), og likeledes forurensningsloven § 11, da det kan være fare for forurensning. Videre viser vi til § 11 i lov om vassdrag og grunnvann «skal det langs bredden av vassdrag med årsikker vannføring opprettholdes begrenset naturlig vegetasjonsbelte som motvirker avrenning og gir levested for planter og dyr, jf. § 11 1. ledd.

Dersom en likevel beslutter å gjennomføre det omsøkte tiltak må dette medføre minst mulig inngrep. En størst mulig del av kantsonen inn mot fast grunn må sikres. Likeledes må det gjennomføres reparasjon av kantsone og bunn etter avsluttet utfylling.


Tiltak i anleggsperioden
Vi forutsetter at det i anleggsperioden blir tatt behørig hensyn til geologiske og botaniske forhold i
Gjellumvannet og i kantsonen som dettte tiltaket vil berøre.
Spesielt må man unngå ytterligere tilrettelegging og båndlegging av arealer, blant annet til lagring av masse eller anleggsmaskiner under og etter anleggsperioden mm.


For Naturvernforbundet i Asker
Arild Jansen